#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง พิมพ์พากร แก้วประสิทธิ์
1.นางสาว ณัฏฐวิมนต์ บุญเอนก
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
61.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา กุลหอม
1.นาย สมุห์ สาคร
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง กัณธิญา เมาลิชาติ
1.นาย สมุห์ สาคร
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
66.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ภูขีด
2.เด็กหญิง ณัชชา เคารพ
1.นาย ไพฑูรย์ กันยา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม