#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ศิริพร ติงสะ
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ เจือจันทร์
3.เด็กหญิง วนันทยา ศรีวิศร
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว ณัฐลดา ประทุมวงค์
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ตุลยา มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ปภัสรา วะภา
3.เด็กหญิง ชุติมา ปรางนวน
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว ณัฐลดา ประทุมวงค์
3 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง วันนิดา จันทีสุด
2.เด็กชาย วรายุทธ ติงสะ
3.เด็กหญิง สนธยา หาญศึก
1.นางสาว อมรประภา ประเสริฐชาติ
2.นางสาว ภริตา ประเสริฐชาติ
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย เฉลิมชัย ดวงเด่น
2.เด็กชาย ณัฐธัญ อบอุ่น
1.นาง จิราพร สีดา
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ แซ่เซียว
2.เด็กชาย เสกสรร จันที่สุด
3.เด็กชาย ธวงษ์ พันธ์ชัย
1.นางสาว วิริยา โยธา
6 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อนุทัศน์ ประเสริฐชาติ
1.นางสาว วิริยา โยธา
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย วรินทร แสงเหลือง
2.เด็กชาย ภควัต เสาเวียง
3.เด็กชาย วรายุทธ ติงสะ
4.เด็กชาย อัครวินท์ มะโนชาติ
5.เด็กชาย ดุสิทธิ์ หาญศึก
1.นางสาว พรณภา วิลา
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ณัฐพล สายสนอง
2.เด็กชาย ธนากร เกษก้าน
1.นาง จิราพร สีดา
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ยศภัทร สายสนอง
2.เด็กหญิง กมลพร ศรีสุข
3.เด็กหญิง ปภาพินท์ ติงสะ
4.เด็กชาย ณฐวัฒน์ เคามั่น
5.เด็กหญิง กัญจนพร แช่มค้า
6.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เบ็ญมาส
7.เด็กชาย พรรณทวี วงษ์หนองแวง
8.เด็กชาย เฉลิมชัย ดวงเด่น
9.เด็กหญิง ปภาวี ประทุมวงศ์
10.เด็กหญิง ศุภาพร มะณีจันทร์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว อมรประภา ประเสริฐชาติ
3.นางสาว ณัฐลดา ประทุมวงค์
10 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อัครพันธ์ เชื้อพันธ์
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม