#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บุญเที่ยง
2.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
94.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย พิทักษ์ เลิศศรี
3.เด็กชาย มงคล บุญทอง
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นางสาว วิลาวัลย์ ไสว
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง โชติกา ยงเพชร
2.เด็กชาย ธีระพัฒน์ คำพินิจ
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ฐิติกร สุริราช
2.เด็กชาย ภานุพงษ์ เสาแพง
3.เด็กหญิง อัญชรี ศรีนาเมือง
1.นางสาว วิลาวัลย์ ไสว
2.นางสาว อภิญญา จำนงค์
6 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ปภังกร สินสระ
2.เด็กหญิง ปีย์มนัส เพ็ชรรัตน์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธีรโชติ ระดมสุข
2.เด็กหญิง ภาวิณี ฤทธิยา
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อนุชา มีวงษ์
2.เด็กชาย ปิยะพงษ์ นิลสนิท
3.เด็กชาย กมลภพ ปัดศรีราช
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
9 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญโชติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
12 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย พงศกร มนทอง
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ บู่แก้ว
2.เด็กชาย กิตติภพ ลาพรม
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ภูมิฐาน
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรา ขัวนา
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธนกร ยงเพชร
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
20 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรา ขัวนา
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
21 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
22 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง มนรดา พิลาดี
2.เด็กหญิง ฉันท์ชนก เวทย์สุวรรณ
3.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ชูคำ
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธไนศวรรย์ มีแสน
2.เด็กชาย เรวัตร ประจญ
3.เด็กชาย อนุชา มรรคดี
4.นาย จตุรพร วงศ์พระราช
5.นาย อนุวัฒน์ จันทาป
6.เด็กชาย บรรณวิชญ์ คำมา
7.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ สายสุวรรณ
8.เด็กชาย หรรษา ตะเคียนราม
9.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
10.เด็กชาย จรูญศักดิ์ ศรีชัย
1.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
2.นางสาว สุรีรัตน์ คำวงศ์
3.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย รัฐภาค มีวงษ์
2.เด็กชาย อัครนันท์ ทองสันต์
3.เด็กชาย พิชัย พุกยี่
4.เด็กชาย อัษฎาวุธ ไกรรักษ์
5.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ สิงหชาติ
6.เด็กชาย ภานุศร คำสวัสดิ์
7.เด็กชาย ภานุพงศ์ อ่อนคำ
8.เด็กชาย บุญศิริ แสนสอาด
9.เด็กชาย อนุวัติ ชื่นจิต
10.เด็กชาย เกษมทรัพย์ นวนแสง
1.นางสาว กุสุมา พิมมาศ
2.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
3.นาย สุนทร ผิวเงินยวง
25 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.นาย ธไนศวรรย์ มีแสน
2.เด็กชาย หรรษา ตะเคียนราม
3.เด็กชาย พีระพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
4.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
5.เด็กชาย ภานุพงศ์ ชาวเหนือ
6.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ภายอุ้ม
7.เด็กชาย ดุลปกรณ์ ชำนาญกิจ
8.เด็กชาย พงศ์สิทธิ์ คำแน่น
9.เด็กชาย นครินทร์ พรมบุตร
10.เด็กชาย มงคลชัย พันธ์มะลี
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
3.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม