#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
70.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรินทร์ หมื่นสีดา
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
2.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม