#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ทรรศิกา ปลาวาฬ
2.เด็กหญิง อัมราพร ทองด้วง
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นาย ณัฐพัชร หารไชย
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ชรินรัตน์ บัวรัตน์
2.เด็กหญิง ทรรศิกา ปลาวาฬ
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นางสาว ธีริศรา ยาสี
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุปราณี แนบเนียม
2.เด็กชาย ธีรวัต รอดภักดี
3.เด็กหญิง อรวรา แนบเนียม
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
2.นางสาว เพียงเดือน สิมศรี
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
72.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ดวงตะวัน เบ้าเงิน
1.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
5 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ไพลิน อ่างสิน
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
6 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธัญชนก บุญโกมล
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ต้นเกษ
3.เด็กหญิง สุภัสสรา ดาบส
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม