#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
83.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย พีระศักดิ์ โคตรชมภู
2.เด็กชาย กีรเชษฐ พิมพา
3.เด็กชาย วรวุฒิ คำสะ
4.เด็กหญิง ณัฏฐมล อินอนันท์
5.เด็กหญิง ศิระประภา แสงใส
6.เด็กชาย สิริชัย บุญจันทร์
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธาดาพงษ์ มาลาศรี
2.เด็กหญิง สุพัตรา ใสยา
1.นางสาว สุภาวดี พรำนัก
2.นางสาว ณัฐภาส์ โพธิ์ทิพย์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จรรยาพร สายปัญญา
2.เด็กหญิง อภัสรา ปอทอง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง กานต์ติมา เงินดี
2.เด็กหญิง จุไรวรรณ คำมาโฮม
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ศิริยาน
4.เด็กหญิง นภัสวรรณ โนระ
5.เด็กหญิง อดิภา พื้นพรม
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ฤทธิยา
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
3.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธีระพล สูงโฮง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไกรษี
3.เด็กหญิง ดารารัตน์ ปอทอง
4.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
5.เด็กชาย ภูตะวัน ไชบภักดี
6.เด็กชาย อนันต์ แก้วเคนมา
7.เด็กชาย กิตติเชต สาตคม
8.เด็กชาย ภูวนัย หงษ์คำ
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
3.นาย ธนากร โยธิคาร์
7 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย เพ็ชรมณี สุปติ
2.เด็กหญิง ฐิติมา เสนาภักดิ์
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาง สุณิสา บุญดี
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ สอนศรี
2.เด็กหญิง พรทิพย์ เรียนรอบกิจ
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ มณีวงษ์
4.เด็กชาย ธนายุทธ สุขอ้วน
5.เด็กหญิง ปัญญานุช สุราวรรณ
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
89.63
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
2.เด็กหญิง วันวิสา บุญนำ
3.เด็กหญิง สิริกานดา ช่วยแสง
4.เด็กหญิง ปิยวดี ดวงแก้ว
5.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทาคำสุข
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นาย ศิริชัย คุณสิม
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง นันทิชา ชะบา
2.เด็กชาย ปิยะ ทสาร
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาง สุณิสา บุญดี
11 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จุลแดง
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย รพีพงษ์ สิงห์ประเสริฐ
1.นาย ศิริชัย คุณสิม
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปิยะวรรณ สอนจิตร
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
15 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ณัฎฐ์กันย์ กงแก้ว
2.เด็กหญิง ชนกวนันท์ กันยา
3.เด็กหญิง พิชญา ลาฤทธิ์
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง ปรียาภรณ์ ห่วงเพชร
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย วิทยา ไชยเชษฐ์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
17 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง กนิษฐา พูลสวัสดิ์
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม