#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พรชิตา ยศศิริ
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
67.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พินท์สุดา ชนะพล
2.เด็กชาย พันทวี จันทร์เพ็ชร
1.นาง ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
2.นางสาว อัญชลี ทองแดง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
61.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุญจันทร์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
4 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
66.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง เกตวดี กงล้อม
2.เด็กหญิง กฤติพร สีสาเนตร
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม