#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สิริกัญญา วะภา
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สุภัสรา ปฐมศรี
2.เด็กหญิง พรนภา คงสมพงษ์
3.เด็กหญิง เนตรนภา คำมา
4.เด็กหญิง จิรริชญา บุตรสิงห์
5.เด็กหญิง ธันยพร ดวงมณี
6.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
7.เด็กหญิง ณัฐณิชา จรรยา
8.เด็กหญิง อภิชญา อบอุ่น
1.นางสาว สาธิตา ดวงเด่น
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ แสงชัจจ์
2.เด็กหญิง พชรมน แสนสุข
1.นาย กฤษณะ เผื่อเเผ่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม