#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กุลภัสสร์ กิตติการอำพล
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ ชัยมี
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สรัญพร แก้วจาระนัย
2.เด็กหญิง อนัญญา ศรีสุรักษ์
3.เด็กหญิง สรวิศา ศรีวงษา
1.นาง สาวิตรี รังกระโทก
2.นาง สุสดี ศรีแก้ว
3 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ หนุนวงศ์
2.เด็กชาย กษิดิ์เดช แสงแก้ว
3.เด็กชาย จักริน สารภี
4.เด็กหญิง ชลธิชา บูชาเดช
5.เด็กหญิง ไอรดา ศรีหาวงศ์
6.เด็กหญิง กานต์ธีรา สีมาปทุม
7.เด็กชาย ศุภกร ภูมิธนยศ
8.เด็กชาย ฐณัฐ สุขศิริ
9.เด็กชาย สรวิชญ์ บุตรงาม
10.เด็กหญิง กฤตพร แสงทอง
11.เด็กหญิง พัชรมัย นัยเนตร
12.เด็กหญิง ธีริศรา คำล้วน
13.เด็กหญิง สุวิชาดา บุญจันทร์
14.เด็กหญิง กวินตรา ดาราชู
15.เด็กหญิง ทักษอร วันศรี
16.เด็กหญิง พรชรินทร์ วงษาชัย
17.เด็กหญิง กานต์ธีรา ไชยรัตน์
18.เด็กหญิง ศศิญาดา ไตรศิริพานิช
19.เด็กหญิง ศิริฉัตร ศิลาจันทร์
20.เด็กหญิง จันทรัศม์ กาสา
21.เด็กหญิง วรดา ศรีลาภา
22.เด็กหญิง ปพิชญา นวนแย้ม
23.เด็กหญิง นันทิยาภรณ์ บุตระดาษ
24.เด็กหญิง ลักษมีกานต์ อ่อนเกษ
25.เด็กหญิง ปุณยาพร การะกูล
26.เด็กหญิง ปิยวดี สุวรรณสิงห์
27.เด็กชาย กฤชคุณ จันหอม
28.เด็กหญิง นารารัตน์ อ่อนขันธ์
29.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สิงห์เสน
30.เด็กชาย ศุภวิชญ์ กลมพันธ์
31.เด็กชาย เฟอนันโด้ โตเรสบาลิโลเนีย
32.เด็กหญิง ภัณฑิตา ลุนพรม
33.เด็กหญิง ภวันรัตน์ ศรีสิงห์
34.เด็กชาย ธนพล บุดดีภักตย์
35.เด็กหญิง ฐิตินันท์ จอมภู
36.เด็กหญิง ณพิชญา คงศรีลา
37.เด็กหญิง ชนัดดา ศิลารักษ์
38.เด็กหญิง พิชชานันท์ ไชยกุฉิน
39.เด็กหญิง กฤติกา ฤกษ์ใหญ่
40.เด็กชาย อรรรณพ สอนไชยยาติ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง รัศมี ศิริชนะ
4 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐชานันท์ สุวรรณศิลป์
2.เด็กหญิง ปวริศา พิมาทัย
3.เด็กหญิง ปุณยนุช ชาภักดี
1.นางสาว อุมาพร บุญจวบ
2.นาง ทัชชกร ศุภกุลธนันท์
5 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุทธิษา ศรีชัย
2.เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ แสงสิงห์
3.เด็กหญิง เนตรศิริ อมรโรจน์วรวุฒิ
1.นาง ทองใบ ทันนา
2.นาง สมพร ประสาร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม