#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง จันทรัศม์ ศรีสองเมือง
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
4.เด็กหญิง มณีทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง เหมือนฝัน ปัญญา
2.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
3.เด็กหญิง กนกวรรณ บุษผล
4.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
6.เด็กหญิง ภัคธีมา สุขแสงสว่าง
7.เด็กหญิง รุจาภา พันลำ
8.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
9.เด็กหญิง สุพิชชา เคนบุญ
1.นางสาว วรัญญา นาคญวน
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
4.นาย วิศิษฐ์ชัย ระหาร
5.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงศ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ทินกร อนุพัฒน์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม