#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บุญเที่ยง
2.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ เพ็ชรรัตน์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นางสาว วิลาวัลย์ ไสว
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง เกศรา ขัวนา
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
6 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง มนรดา พิลาดี
2.เด็กหญิง ฉันท์ชนก เวทย์สุวรรณ
3.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ชูคำ
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ธไนศวรรย์ มีแสน
2.เด็กชาย เรวัตร ประจญ
3.เด็กชาย อนุชา มรรคดี
4.นาย จตุรพร วงศ์พระราช
5.นาย อนุวัฒน์ จันทาป
6.เด็กชาย บรรณวิชญ์ คำมา
7.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ สายสุวรรณ
8.เด็กชาย หรรษา ตะเคียนราม
9.เด็กชาย อภิรักษ์ โคตรคำ
10.เด็กชาย จรูญศักดิ์ ศรีชัย
1.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
2.นางสาว สุรีรัตน์ คำวงศ์
3.นาย ไพรัช อุดมพันธ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม