สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง แยกโรงเรียน เรียงตามจำนวนตัวแทน
#
ชื่อโรงเรียน
สมัคร
รวม
ร้อยละ
ตัวแทน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 43 35 5 1 0 41 95.35 14
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 82 57 11 5 1 74 90.24 12
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 33 26 4 0 2 32 96.97 11
4 โรงเรียนบ้านตาเอก 33 25 4 2 0 31 93.94 10
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 26 21 2 1 0 24 92.31 8
6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 37 23 9 3 0 35 94.59 7
7 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 58 39 8 4 3 54 93.10 7
8 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 12 11 1 0 0 12 100.00 6
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 23 18 3 1 1 23 100.00 6
10 โรงเรียนบ้านตูม 49 37 6 1 2 46 93.88 6
11 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 22 14 5 3 0 22 100.00 5
12 โรงเรียนบ้านโดนอาว 21 14 4 1 2 21 100.00 5
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 7 5 1 1 0 7 100.00 5
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 22 10 3 3 38 92.68 5
15 โรงเรียนบ้านสามเส้า 27 16 6 4 1 27 100.00 5
16 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 14 3 4 1 22 100.00 5
17 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 15 12 2 0 1 15 100.00 4
18 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 19 11 2 4 0 17 89.47 4
19 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 26 18 4 2 2 26 100.00 4
20 โรงเรียนบ้านปุน 40 27 5 1 3 36 90.00 4
21 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 26 21 1 1 1 24 92.31 4
22 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 28 2 0 0 30 100.00 4
23 โรงเรียนบ้านดาน 14 9 3 2 0 14 100.00 3
24 โรงเรียนบ้านดู่ 15 13 1 0 0 14 93.33 3
25 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 27 17 4 4 1 26 96.30 3
26 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 20 14 4 2 0 20 100.00 3
27 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 13 6 5 0 0 11 84.62 3
28 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 32 12 10 3 1 26 81.25 3
29 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 21 13 3 2 2 20 95.24 3
30 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 43 29 6 3 1 39 90.70 3
31 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 16 9 4 3 0 16 100.00 2
32 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 4 0 0 0 4 80.00 2
33 โรงเรียนบ้านกระเจา 8 5 2 1 0 8 100.00 2
34 โรงเรียนบ้านกระเบา 13 11 2 0 0 13 100.00 2
35 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 29 17 5 4 1 27 93.10 2
36 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 12 11 1 0 0 12 100.00 2
37 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 6 3 1 1 1 6 100.00 2
38 โรงเรียนบ้านดอนข่า 6 5 1 0 0 6 100.00 2
39 โรงเรียนบ้านด่าน 14 7 1 2 2 12 85.71 2
40 โรงเรียนบ้านตาแท่น 21 12 2 2 2 18 85.71 2
41 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 18 10 5 2 0 17 94.44 2
42 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 6 4 2 0 0 6 100.00 2
43 โรงเรียนบ้านพยอม 12 8 2 1 0 11 91.67 2
44 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 24 18 4 1 1 24 100.00 2
45 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 23 9 12 1 0 22 95.65 2
46 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 13 8 0 2 0 10 76.92 2
47 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 24 10 5 2 3 20 83.33 2
48 โรงเรียนบ้านสว่าง 7 6 0 1 0 7 100.00 2
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 13 8 3 1 1 13 100.00 2
50 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 4 0 1 0 5 100.00 2
51 โรงเรียนบ้านหนองยาว 11 6 4 1 0 11 100.00 2
52 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 23 15 3 3 1 22 95.65 2
53 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 19 14 4 1 0 19 100.00 2
54 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 21 13 6 1 0 20 95.24 1
55 โรงเรียนบ้านกระทิง 9 6 0 2 1 9 100.00 1
56 โรงเรียนบ้านกระหวัน 15 13 1 1 0 15 100.00 1
57 โรงเรียนบ้านกราม 3 3 0 0 0 3 100.00 1
58 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 7 4 2 1 0 7 100.00 1
59 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 6 2 2 0 10 100.00 1
60 โรงเรียนบ้านขนาด 4 2 2 0 0 4 100.00 1
61 โรงเรียนบ้านขนุน 22 13 6 0 0 19 86.36 1
62 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 16 9 3 1 0 13 81.25 1
63 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 17 14 1 1 0 16 94.12 1
64 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 7 2 2 0 0 4 57.14 1
65 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 12 10 1 1 0 12 100.00 1
66 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 13 8 3 2 0 13 100.00 1
67 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 19 7 6 1 4 18 94.74 1
68 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 8 8 0 0 0 8 100.00 1
69 โรงเรียนบ้านชำม่วง 6 6 0 0 0 6 100.00 1
70 โรงเรียนบ้านตระกวน 13 10 2 0 1 13 100.00 1
71 โรงเรียนบ้านตาเครือ 1 1 0 0 0 1 100.00 1
72 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 10 6 1 1 1 9 90.00 1
73 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 9 7 2 0 0 9 100.00 1
74 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 17 12 3 1 1 17 100.00 1
75 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 5 2 3 0 0 5 100.00 1
76 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 5 4 1 0 0 5 100.00 1
77 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 14 10 3 0 1 14 100.00 1
78 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 2 0 0 0 2 66.67 1
79 โรงเรียนบ้านโนนสูง 12 6 3 3 0 12 100.00 1
80 โรงเรียนบ้านบักดอง 15 10 2 2 0 14 93.33 1
81 โรงเรียนบ้านปะทาย 9 4 3 2 0 9 100.00 1
82 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 16 11 2 1 1 15 93.75 1
83 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 9 4 2 3 0 9 100.00 1
84 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 12 11 1 0 0 12 100.00 1
85 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 16 9 6 0 1 16 100.00 1
86 โรงเรียนบ้านสดำ 12 7 1 2 1 11 91.67 1
87 โรงเรียนบ้านสลับ 4 4 0 0 0 4 100.00 1
88 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 6 1 0 0 7 77.78 1
89 โรงเรียนบ้านหนองทา 4 3 0 0 0 3 75.00 1
90 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 6 3 0 0 9 81.82 1
91 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 14 9 5 0 0 14 100.00 1
92 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 11 5 0 0 0 5 45.45 1
93 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 1 0 0 0 1 100.00 1
94 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 4 3 0 1 0 4 100.00 1
95 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 24 13 6 4 1 24 100.00 1
96 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 4 4 0 0 0 4 100.00 1
97 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 5 2 1 1 0 4 80.00 1
98 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 16 8 1 6 1 16 100.00 1
รวม 2,458 1,545 451 195 96 2,287 79.97 256

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม