สรุปผลการแข่งขันโรงเรียนเรียงอันดับ
#
ชื่อโรงเรียน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
อันดับ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 14 6 5 25 อันดับที่ 1
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 12 11 9 32 อันดับที่ 2
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 11 1 2 14 อันดับที่ 3
4 โรงเรียนบ้านตาเอก 10 7 1 18
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 8 5 3 16
6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 7 8 6 21
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 7 4 3 14
8 โรงเรียนบ้านตูม 6 4 14 24
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 6 4 1 11
10 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 6 0 2 8
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 5 9 3 17
12 โรงเรียนบ้านสามเส้า 5 4 3 12
13 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 5 4 1 10
14 โรงเรียนบ้านโดนอาว 5 2 1 8
15 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 5 0 1 6
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 5 0 0 5
17 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 4 6 7 17
18 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 4 6 3 13
19 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 4 3 1 8
20 โรงเรียนบ้านปุน 4 2 7 13
21 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 4 1 0 5
22 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 4 0 1 5
23 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 3 9 5 17
24 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 3 4 4 11
25 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 3 4 2 9
26 โรงเรียนบ้านดู่ 3 3 1 7
27 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 3 3 1 7
28 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 3 1 4 8
29 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 3 1 0 4
30 โรงเรียนบ้านดาน 3 0 1 4
31 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 7 1 10
32 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 4 1 7
33 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 2 3 6 11
34 โรงเรียนบ้านตาแท่น 2 3 1 6
35 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 2 3 0 5
36 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 2 2 2 6
37 โรงเรียนบ้านกระเบา 2 1 3 6
38 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 2 1 3 6
39 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 2 1 2 5
40 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 2 1 2 5
41 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 2 1 2 5
42 โรงเรียนบ้านพยอม 2 1 1 4
43 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 2 1 0 3
44 โรงเรียนบ้านด่าน 2 1 0 3
45 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 2 1 0 3
46 โรงเรียนบ้านสว่าง 2 1 0 3
47 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 1 0 3
48 โรงเรียนบ้านดอนข่า 2 0 2 4
49 โรงเรียนบ้านกระเจา 2 0 1 3
50 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 0 0 2
51 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 2 0 0 2
52 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 2 0 0 2
53 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 0 0 2
54 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 4 1 6
55 โรงเรียนบ้านบักดอง 1 3 2 6
56 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1 3 1 5
57 โรงเรียนบ้านสดำ 1 2 2 5
58 โรงเรียนบ้านขนุน 1 2 1 4
59 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1 2 1 4
60 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 2 1 4
61 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1 2 1 4
62 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1 1 5 7
63 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 1 2 4
64 โรงเรียนบ้านกระหวัน 1 1 1 3
65 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1 1 3
66 โรงเรียนบ้านสลับ 1 1 1 3
67 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 1 0 2
68 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1 1 0 2
69 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 1 1 0 2
70 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 1 0 2
71 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 1 0 2
72 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1 1 0 2
73 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 1 0 2
74 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 0 5 6
75 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 0 3 4
76 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1 0 3 4
77 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 1 0 2 3
78 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 0 1 2
79 โรงเรียนบ้านกระทิง 1 0 1 2
80 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 0 1 2
81 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 0 1 2
82 โรงเรียนบ้านปะทาย 1 0 1 2
83 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0 1 2
84 โรงเรียนบ้านกราม 1 0 0 1
85 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1 0 0 1
86 โรงเรียนบ้านขนาด 1 0 0 1
87 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 1 0 0 1
88 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 1 0 0 1
89 โรงเรียนบ้านตาเครือ 1 0 0 1
90 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 0 0 1
91 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 1 0 0 1
92 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 0 0 1
93 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1 0 0 1
94 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 0 0 1
95 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 0 0 1
96 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 0 0 1
97 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 0 0 1
98 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 0 0 1
99 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 0 3 1 4
100 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 0 3 1 4
101 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 0 3 0 3
102 โรงเรียนบ้านจะเนียว 0 2 3 5
103 โรงเรียนบ้านจานบัว 0 2 2 4
104 โรงเรียนบ้านกันทรอม 0 2 1 3
105 โรงเรียนบ้านหนองคู 0 2 1 3
106 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 2 0 2
107 โรงเรียนบ้านขะยูง 0 2 0 2
108 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 2 0 2
109 โรงเรียนบ้านระหาร 0 2 0 2
110 โรงเรียนบ้านจองกอ 0 1 2 3
111 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 0 1 1 2
112 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 0 1 1 2
113 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 1 1 2
114 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 0 1 1 2
115 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 0 1 1 2
116 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 0 1 0 1
117 โรงเรียนบ้านจานเลียว 0 1 0 1
118 โรงเรียนบ้านเดื่อ 0 1 0 1
119 โรงเรียนบ้านตระกาจ 0 1 0 1
120 โรงเรียนบ้านตานวน 0 1 0 1
121 โรงเรียนบ้านตาแบน 0 1 0 1
122 โรงเรียนบ้านโตนด 0 1 0 1
123 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 1 0 1
124 โรงเรียนบ้านโนนแก 0 1 0 1
125 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 0 1 0 1
126 โรงเรียนบ้านระโยง 0 1 0 1
127 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 0 1 0 1
128 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 0 1 0 1
129 โรงเรียนบ้านสะพุง 0 1 0 1
130 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 0 1 0 1
131 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 1 0 1
132 โรงเรียนบ้านอาราง 0 1 0 1
133 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 0 1 0 1
134 โรงเรียนบ้านกันจด 0 0 3 3
135 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 0 0 3 3
136 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 0 0 3 3
137 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 0 0 2 2
138 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 0 0 2 2
139 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 0 0 1 1
140 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 0 0 1 1
141 โรงเรียนบ้านกันจาน 0 0 1 1
142 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 0 0 1 1
143 โรงเรียนบ้านขนา 0 0 1 1
144 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 0 0 1 1
145 โรงเรียนบ้านซำ 0 0 1 1
146 โรงเรียนบ้านตาปรก 0 0 1 1
147 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 0 0 1 1
148 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 0 0 1 1
149 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 0 0 1 1
150 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 0 0 1 1
151 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 0 0 1 1
152 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 1 1
153 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 0 0 1 1
154 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 0 0 1 1
155 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 1 1
156 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 0 1 1
157 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 0 0 1 1
158 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 0 0 1 1
159 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 0 0 0 0
160 โรงเรียนบ้านกระบี่ 0 0 0 0
161 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 0 0 0 0
162 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 0 0 0 0
163 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 0 0 0
164 โรงเรียนบ้านแก 0 0 0 0
165 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 0 0 0 0
166 โรงเรียนบ้านคำกลาง 0 0 0 0
167 โรงเรียนบ้านชำเขียน 0 0 0 0
168 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 0 0 0 0
169 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 0 0 0 0
170 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 0 0 0 0
171 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 0 0 0 0
172 โรงเรียนบ้านตายู 0 0 0 0
173 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 0 0 0 0
174 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 0 0 0 0
175 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 0 0 0 0
176 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 0 0 0 0
177 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0
178 โรงเรียนบ้านนาขนวน 0 0 0 0
179 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 0 0 0 0
180 โรงเรียนบ้านนารังกา 0 0 0 0
181 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 0 0 0 0
182 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 0 0 0 0
183 โรงเรียนบ้านโนนจิก 0 0 0 0
184 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 0 0 0 0
185 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 0 0 0 0
186 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 0 0 0 0
187 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 0 0 0 0
188 โรงเรียนบ้านเพ็ก 0 0 0 0
189 โรงเรียนบ้านภูทอง 0 0 0 0
190 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 0 0 0 0
191 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 0 0 0 0
192 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 0 0 0 0
193 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 0 0 0 0
194 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 0 0 0 0
195 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 0 0 0 0
196 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 0 0
197 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 0 0 0
198 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0 0
199 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0
200 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0 0
201 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0
202 โรงเรียนบ้านหนองรุง 0 0 0 0
203 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 0 0 0 0
204 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0
205 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 0 0 0 0
206 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 0 0 0 0
207 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 0 0 0 0
208 โรงเรียนมหาราช 2 0 0 0 0

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม