สรุปอันดับเหรียญ - ไม่วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 43 14 6 5 25 35 5 1 41
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 82 12 11 9 32 57 11 5 73
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 33 11 1 2 14 26 4 0 30
4 โรงเรียนบ้านตาเอก 33 10 7 1 18 25 4 2 31
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 26 8 5 3 16 21 2 1 24
6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 58 7 8 6 21 39 8 4 51
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 37 7 4 3 14 23 9 3 35
8 โรงเรียนบ้านตูม 49 6 4 14 24 37 6 1 44
9 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 23 6 4 1 11 18 3 1 22
10 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 12 6 0 2 8 11 1 0 12
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 5 9 3 17 22 10 3 35
12 โรงเรียนบ้านสามเส้า 27 5 4 3 12 16 6 4 26
13 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 5 4 0 9 14 3 4 21
14 โรงเรียนบ้านโดนอาว 21 5 2 1 8 14 4 1 19
15 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 22 5 0 1 6 14 5 3 22
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 7 5 0 0 5 5 1 1 7
17 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 4 6 7 17 28 2 0 30
18 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 26 4 6 3 13 21 1 1 23
19 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 19 4 3 1 8 11 2 4 17
20 โรงเรียนบ้านปุน 40 4 2 7 13 27 5 1 33
21 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 26 4 1 0 5 18 4 2 24
22 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 15 4 0 1 5 12 2 0 14
23 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 43 3 9 5 17 29 6 3 38
24 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 27 3 4 4 11 17 4 4 25
25 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 20 3 4 2 9 14 4 2 20
26 โรงเรียนบ้านดู่ 15 3 3 1 7 13 1 0 14
27 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 21 3 2 1 6 13 3 2 18
28 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 32 3 1 4 8 12 10 3 25
29 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 13 3 1 0 4 6 5 0 11
30 โรงเรียนบ้านดาน 14 3 0 1 4 9 3 2 14
31 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 23 2 7 1 10 15 3 3 21
32 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 18 2 4 1 7 10 5 2 17
33 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 24 2 3 6 11 18 4 1 23
34 โรงเรียนบ้านตาแท่น 21 2 3 1 6 12 2 2 16
35 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 24 2 3 0 5 10 5 2 17
36 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 29 2 2 2 6 17 5 4 26
37 โรงเรียนบ้านกระเบา 13 2 1 3 6 11 2 0 13
38 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 19 2 1 3 6 14 4 1 19
39 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 16 2 1 2 5 9 4 3 16
40 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 12 2 1 2 5 11 1 0 12
41 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 13 2 1 2 5 8 3 1 12
42 โรงเรียนบ้านพยอม 12 2 1 1 4 8 2 1 11
43 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 6 2 1 0 3 3 1 1 5
44 โรงเรียนบ้านด่าน 14 2 1 0 3 7 1 2 10
45 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 13 2 1 0 3 8 0 2 10
46 โรงเรียนบ้านสว่าง 7 2 1 0 3 6 0 1 7
47 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 2 1 0 3 4 0 1 5
48 โรงเรียนบ้านดอนข่า 6 2 0 2 4 5 1 0 6
49 โรงเรียนบ้านกระเจา 8 2 0 1 3 5 2 1 8
50 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 2 0 0 2 4 0 0 4
51 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 6 2 0 0 2 4 2 0 6
52 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 23 2 0 0 2 9 12 1 22
53 โรงเรียนบ้านหนองยาว 11 2 0 0 2 6 4 1 11
54 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 9 1 4 1 6 7 2 0 9
55 โรงเรียนบ้านบักดอง 15 1 3 2 6 10 2 2 14
56 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 16 1 3 1 5 11 2 1 14
57 โรงเรียนบ้านสดำ 12 1 2 2 5 7 1 2 10
58 โรงเรียนบ้านขนุน 22 1 2 1 4 13 6 0 19
59 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 17 1 2 1 4 14 1 1 16
60 โรงเรียนบ้านโนนสูง 12 1 2 1 4 6 3 3 12
61 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 1 2 1 4 6 1 0 7
62 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 12 1 1 5 7 11 1 0 12
63 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 14 1 1 2 4 9 5 0 14
64 โรงเรียนบ้านกระหวัน 15 1 1 1 3 13 1 1 15
65 โรงเรียนบ้านชำม่วง 6 1 1 1 3 6 0 0 6
66 โรงเรียนบ้านสลับ 4 1 1 1 3 4 0 0 4
67 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 12 1 1 0 2 10 1 1 12
68 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 13 1 1 0 2 8 3 2 13
69 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 10 1 1 0 2 6 1 1 8
70 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 14 1 1 0 2 10 3 0 13
71 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 1 1 0 2 6 3 0 9
72 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 4 1 1 0 2 3 0 1 4
73 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 5 1 1 0 2 2 1 1 4
74 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 17 1 0 5 6 12 3 1 16
75 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 16 1 0 3 4 9 3 1 13
76 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 24 1 0 3 4 13 6 4 23
77 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 1 0 2 3 6 2 2 10
78 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 21 1 0 1 2 13 6 1 20
79 โรงเรียนบ้านกระทิง 9 1 0 1 2 6 0 2 8
80 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 19 1 0 1 2 7 6 1 14
81 โรงเรียนบ้านตระกวน 13 1 0 1 2 10 2 0 12
82 โรงเรียนบ้านปะทาย 9 1 0 1 2 4 3 2 9
83 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 9 1 0 1 2 4 2 3 9
84 โรงเรียนบ้านกราม 3 1 0 0 1 3 0 0 3
85 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 7 1 0 0 1 4 2 1 7
86 โรงเรียนบ้านขนาด 4 1 0 0 1 2 2 0 4
87 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 7 1 0 0 1 2 2 0 4
88 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 8 1 0 0 1 8 0 0 8
89 โรงเรียนบ้านตาเครือ 1 1 0 0 1 1 0 0 1
90 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 5 1 0 0 1 2 3 0 5
91 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 5 1 0 0 1 4 1 0 5
92 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 1 0 0 1 2 0 0 2
93 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 16 1 0 0 1 9 6 0 15
94 โรงเรียนบ้านหนองทา 4 1 0 0 1 3 0 0 3
95 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 11 1 0 0 1 5 0 0 5
96 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 1 0 0 1 1 0 0 1
97 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 4 1 0 0 1 4 0 0 4
98 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 16 1 0 0 1 8 1 6 15
99 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 8 0 3 1 4 8 0 0 8
100 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 41 0 3 1 4 17 9 3 29
101 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 18 0 3 0 3 7 1 4 12
102 โรงเรียนบ้านจะเนียว 15 0 2 3 5 10 5 0 15
103 โรงเรียนบ้านจานบัว 19 0 2 2 4 10 5 2 17
104 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 0 2 1 3 9 4 1 14
105 โรงเรียนบ้านหนองคู 8 0 2 1 3 6 2 0 8
106 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 5 0 2 0 2 3 0 0 3
107 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 0 2 0 2 4 0 1 5
108 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 0 2 0 2 8 1 1 10
109 โรงเรียนบ้านระหาร 4 0 2 0 2 3 0 0 3
110 โรงเรียนบ้านจองกอ 12 0 1 2 3 7 0 0 7
111 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 24 0 1 1 2 6 7 1 14
112 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 0 1 1 2 7 2 2 11
113 โรงเรียนบ้านโนนงาม 11 0 1 1 2 6 3 0 9
114 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2 0 1 1 2 2 0 0 2
115 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 23 0 1 1 2 12 3 4 19
116 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 8 0 1 0 1 6 0 1 7
117 โรงเรียนบ้านจานเลียว 10 0 1 0 1 7 2 0 9
118 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 0 1 0 1 4 2 0 6
119 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 0 1 0 1 4 1 1 6
120 โรงเรียนบ้านตานวน 2 0 1 0 1 2 0 0 2
121 โรงเรียนบ้านโตนด 8 0 1 0 1 7 1 0 8
122 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 0 1 0 1 4 1 0 5
123 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 0 1 0 1 2 0 0 2
124 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 10 0 1 0 1 7 2 1 10
125 โรงเรียนบ้านระโยง 9 0 1 0 1 4 3 1 8
126 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 8 0 1 0 1 5 2 1 8
127 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 5 0 1 0 1 4 1 0 5
128 โรงเรียนบ้านสะพุง 8 0 1 0 1 4 2 0 6
129 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 4 0 1 0 1 1 2 0 3
130 โรงเรียนบ้านหนองจิก 16 0 1 0 1 3 4 2 9
131 โรงเรียนบ้านอาราง 9 0 1 0 1 5 1 3 9
132 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 24 0 1 0 1 14 8 1 23
133 โรงเรียนบ้านกันจด 9 0 0 3 3 7 1 1 9
134 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 14 0 0 3 3 9 2 1 12
135 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 5 0 0 3 3 4 0 0 4
136 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 11 0 0 2 2 9 1 0 10
137 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 7 0 0 2 2 3 4 0 7
138 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 8 0 0 1 1 5 1 0 6
139 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 4 0 0 1 1 2 1 1 4
140 โรงเรียนบ้านกันจาน 9 0 0 1 1 5 2 1 8
141 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 5 0 0 1 1 2 1 2 5
142 โรงเรียนบ้านขนา 6 0 0 1 1 5 0 1 6
143 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 4 0 0 1 1 1 1 1 3
144 โรงเรียนบ้านซำ 4 0 0 1 1 3 1 0 4
145 โรงเรียนบ้านตาปรก 14 0 0 1 1 11 0 3 14
146 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 0 0 1 1 2 0 0 2
147 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 9 0 0 1 1 4 3 1 8
148 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 4 0 0 1 1 2 0 1 3
149 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 0 0 1 1 2 1 0 3
150 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 7 0 0 1 1 4 3 0 7
151 โรงเรียนบ้านผือ 9 0 0 1 1 8 1 0 9
152 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 13 0 0 1 1 9 3 0 12
153 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 2 0 0 1 1 2 0 0 2
154 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 8 0 0 1 1 5 0 2 7
155 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 2 0 0 1 1 2 0 0 2
156 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 2 0 0 1 1 2 0 0 2
157 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 8 0 0 1 1 8 0 0 8
158 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 7 0 0 0 0 0 2 2 4
159 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 0 0 0 0 1 1 0 2
160 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 3 0 0 0 0 3 0 0 3
161 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 0 0 0 0 0 1 0 1
162 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 9 0 0 0 0 4 4 0 8
163 โรงเรียนบ้านแก 1 0 0 0 0 1 0 0 1
164 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 2 0 0 0 0 1 0 1 2
165 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 0 0 0 0 2 0 0 2
166 โรงเรียนบ้านชำเขียน 1 0 0 0 0 0 0 1 1
167 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 8 0 0 0 0 2 5 0 7
168 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 2 0 0 0 0 1 0 0 1
169 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 3 0 0 0 0 2 1 0 3
170 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 3 0 0 0 0 2 0 1 3
171 โรงเรียนบ้านตาแบน 4 0 0 0 0 1 0 1 2
172 โรงเรียนบ้านตายู 2 0 0 0 0 2 0 0 2
173 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 8 0 0 0 0 5 1 2 8
174 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 2 0 0 0 0 1 0 0 1
175 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 5 0 0 0 0 3 2 0 5
176 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 10 0 0 0 0 5 1 1 7
177 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 0 0 0 0 2 1 0 3
178 โรงเรียนบ้านนาขนวน 7 0 0 0 0 4 2 0 6
179 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 5 0 0 0 0 1 2 0 3
180 โรงเรียนบ้านนารังกา 4 0 0 0 0 1 0 1 2
181 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 2 0 0 0 0 1 1 0 2
182 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 4 0 0 0 0 2 1 0 3
183 โรงเรียนบ้านโนนจิก 6 0 0 0 0 2 2 1 5
184 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 2 0 0 0 0 2 0 0 2
185 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 4 0 0 0 0 1 2 0 3
186 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 2 0 0 0 0 0 2 0 2
187 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 3 0 0 0 0 2 0 1 3
188 โรงเรียนบ้านเพ็ก 2 0 0 0 0 1 1 0 2
189 โรงเรียนบ้านภูทอง 5 0 0 0 0 1 3 1 5
190 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 4 0 0 0 0 1 2 0 3
191 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 8 0 0 0 0 5 2 1 8
192 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 9 0 0 0 0 6 3 0 9
193 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 12 0 0 0 0 6 3 1 10
194 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 0 0 0 0 1 0 0 1
195 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 1 0 0 0 0 1 0 0 1
196 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 0 0 0 0 3 0 1 4
197 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 8 0 0 0 0 4 2 1 7
198 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 6 0 0 0 0 5 0 0 5
199 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 0 0 0 0 0 1 1 2
200 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 0 0 0 0 3 2 0 5
201 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 5 0 0 0 0 1 2 0 3
202 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 0 0 0 0 2 1 0 3
203 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 0 0 0 0 0 1 0 1
204 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 4 0 0 0 0 2 1 1 4
205 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 10 0 0 0 0 3 5 2 10
206 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 5 0 0 0 0 1 2 0 3
207 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 12 0 0 0 0 4 5 0 9
208 โรงเรียนมหาราช 2 4 0 0 0 0 2 0 1 3
รวม 2,458 256 224 206 686 1,545 451 195 2,191

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม