สรุปเหรียญ - วิ่ง
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 82 57 11 5 73
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 58 39 8 4 51
3 โรงเรียนบ้านตูม 49 37 6 1 44
4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 43 35 5 1 41
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 43 29 6 3 38
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 28 2 0 30
7 โรงเรียนบ้านปุน 40 27 5 1 33
8 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 33 26 4 0 30
9 โรงเรียนบ้านตาเอก 33 25 4 2 31
10 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 37 23 9 3 35
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 22 10 3 35
12 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 26 21 2 1 24
13 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 26 21 1 1 23
14 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 26 18 4 2 24
15 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 24 18 4 1 23
16 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 23 18 3 1 22
17 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 41 17 9 3 29
18 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 29 17 5 4 26
19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 27 17 4 4 25
20 โรงเรียนบ้านสามเส้า 27 16 6 4 26
21 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 23 15 3 3 21
22 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 24 14 8 1 23
23 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 22 14 5 3 22
24 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 20 14 4 2 20
25 โรงเรียนบ้านโดนอาว 21 14 4 1 19
26 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 19 14 4 1 19
27 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 14 3 4 21
28 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 17 14 1 1 16
29 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 24 13 6 4 23
30 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 21 13 6 1 20
31 โรงเรียนบ้านขนุน 22 13 6 0 19
32 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 21 13 3 2 18
33 โรงเรียนบ้านกระหวัน 15 13 1 1 15
34 โรงเรียนบ้านดู่ 15 13 1 0 14
35 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 32 12 10 3 25
36 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 23 12 3 4 19
37 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 17 12 3 1 16
38 โรงเรียนบ้านตาแท่น 21 12 2 2 16
39 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 15 12 2 0 14
40 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 19 11 2 4 17
41 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 16 11 2 1 14
42 โรงเรียนบ้านกระเบา 13 11 2 0 13
43 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 12 11 1 0 12
44 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 12 11 1 0 12
45 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 12 11 1 0 12
46 โรงเรียนบ้านตาปรก 14 11 0 3 14
47 โรงเรียนบ้านจานบัว 19 10 5 2 17
48 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 18 10 5 2 17
49 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 24 10 5 2 17
50 โรงเรียนบ้านจะเนียว 15 10 5 0 15
51 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 14 10 3 0 13
52 โรงเรียนบ้านบักดอง 15 10 2 2 14
53 โรงเรียนบ้านตระกวน 13 10 2 0 12
54 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 12 10 1 1 12
55 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 23 9 12 1 22
56 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 16 9 6 0 15
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 14 9 5 0 14
58 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 16 9 4 3 16
59 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 9 4 1 14
60 โรงเรียนบ้านดาน 14 9 3 2 14
61 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 16 9 3 1 13
62 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 13 9 3 0 12
63 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 14 9 2 1 12
64 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 11 9 1 0 10
65 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 13 8 3 2 13
66 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 13 8 3 1 12
67 โรงเรียนบ้านพยอม 12 8 2 1 11
68 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 16 8 1 6 15
69 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 8 1 1 10
70 โรงเรียนบ้านผือ 9 8 1 0 9
71 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 13 8 0 2 10
72 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 8 8 0 0 8
73 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 8 8 0 0 8
74 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 8 8 0 0 8
75 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 19 7 6 1 14
76 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 7 2 2 11
77 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 10 7 2 1 10
78 โรงเรียนบ้านจานเลียว 10 7 2 0 9
79 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 9 7 2 0 9
80 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 18 7 1 4 12
81 โรงเรียนบ้านด่าน 14 7 1 2 10
82 โรงเรียนบ้านสดำ 12 7 1 2 10
83 โรงเรียนบ้านกันจด 9 7 1 1 9
84 โรงเรียนบ้านโตนด 8 7 1 0 8
85 โรงเรียนบ้านจองกอ 12 7 0 0 7
86 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 24 6 7 1 14
87 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 13 6 5 0 11
88 โรงเรียนบ้านหนองยาว 11 6 4 1 11
89 โรงเรียนบ้านโนนสูง 12 6 3 3 12
90 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 12 6 3 1 10
91 โรงเรียนบ้านโนนงาม 11 6 3 0 9
92 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 9 6 3 0 9
93 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 6 3 0 9
94 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 6 2 2 10
95 โรงเรียนบ้านหนองคู 8 6 2 0 8
96 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 10 6 1 1 8
97 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 6 1 0 7
98 โรงเรียนบ้านกระทิง 9 6 0 2 8
99 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 8 6 0 1 7
100 โรงเรียนบ้านสว่าง 7 6 0 1 7
101 โรงเรียนบ้านชำม่วง 6 6 0 0 6
102 โรงเรียนบ้านกระเจา 8 5 2 1 8
103 โรงเรียนบ้านกันจาน 9 5 2 1 8
104 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 8 5 2 1 8
105 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 8 5 2 1 8
106 โรงเรียนบ้านอาราง 9 5 1 3 9
107 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 8 5 1 2 8
108 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 7 5 1 1 7
109 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 10 5 1 1 7
110 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 8 5 1 0 6
111 โรงเรียนบ้านดอนข่า 6 5 1 0 6
112 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 8 5 0 2 7
113 โรงเรียนบ้านขนา 6 5 0 1 6
114 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 6 5 0 0 5
115 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 11 5 0 0 5
116 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 12 4 5 0 9
117 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 9 4 4 0 8
118 โรงเรียนบ้านปะทาย 9 4 3 2 9
119 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 9 4 3 1 8
120 โรงเรียนบ้านระโยง 9 4 3 1 8
121 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 7 4 3 0 7
122 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 9 4 2 3 9
123 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 7 4 2 1 7
124 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 8 4 2 1 7
125 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 4 2 0 6
126 โรงเรียนบ้านนาขนวน 7 4 2 0 6
127 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 6 4 2 0 6
128 โรงเรียนบ้านสะพุง 8 4 2 0 6
129 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 4 1 1 6
130 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 4 1 0 5
131 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 5 4 1 0 5
132 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 5 4 1 0 5
133 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 4 0 1 5
134 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 4 0 1 5
135 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 4 0 0 4
136 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 5 4 0 0 4
137 โรงเรียนบ้านสลับ 4 4 0 0 4
138 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 4 4 0 0 4
139 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 10 3 5 2 10
140 โรงเรียนบ้านหนองจิก 16 3 4 2 9
141 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 7 3 4 0 7
142 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 5 3 2 0 5
143 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 3 2 0 5
144 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 6 3 1 1 5
145 โรงเรียนบ้านซำ 4 3 1 0 4
146 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 3 0 1 4
147 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 4 3 0 1 4
148 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 5 3 0 0 3
149 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 3 3 0 0 3
150 โรงเรียนบ้านกราม 3 3 0 0 3
151 โรงเรียนบ้านระหาร 4 3 0 0 3
152 โรงเรียนบ้านหนองทา 4 3 0 0 3
153 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 8 2 5 0 7
154 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 5 2 3 0 5
155 โรงเรียนบ้านโนนจิก 6 2 2 1 5
156 โรงเรียนบ้านขนาด 4 2 2 0 4
157 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 7 2 2 0 4
158 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 5 2 1 2 5
159 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 4 2 1 1 4
160 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 4 2 1 1 4
161 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 5 2 1 1 4
162 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 3 2 1 0 3
163 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 2 1 0 3
164 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 4 2 1 0 3
165 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 2 1 0 3
166 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 2 1 0 3
167 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 3 2 0 1 3
168 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 4 2 0 1 3
169 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 3 2 0 1 3
170 โรงเรียนมหาราช 2 4 2 0 1 3
171 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 2 0 0 2
172 โรงเรียนบ้านตานวน 2 2 0 0 2
173 โรงเรียนบ้านตายู 2 2 0 0 2
174 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 2 0 0 2
175 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 2 0 0 2
176 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 2 2 0 0 2
177 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 2 0 0 2
178 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 2 2 0 0 2
179 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2 2 0 0 2
180 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 2 2 0 0 2
181 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 2 2 0 0 2
182 โรงเรียนบ้านภูทอง 5 1 3 1 5
183 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 5 1 2 0 3
184 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 4 1 2 0 3
185 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 4 1 2 0 3
186 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 4 1 2 0 3
187 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 5 1 2 0 3
188 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 5 1 2 0 3
189 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 4 1 1 1 3
190 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 1 1 0 2
191 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 2 1 1 0 2
192 โรงเรียนบ้านเพ็ก 2 1 1 0 2
193 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 2 1 0 1 2
194 โรงเรียนบ้านตาแบน 4 1 0 1 2
195 โรงเรียนบ้านนารังกา 4 1 0 1 2
196 โรงเรียนบ้านแก 1 1 0 0 1
197 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 2 1 0 0 1
198 โรงเรียนบ้านตาเครือ 1 1 0 0 1
199 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 2 1 0 0 1
200 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 1 0 0 1
201 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 1 1 0 0 1
202 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 1 0 0 1
203 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 7 0 2 2 4
204 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 2 0 2 0 2
205 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 0 1 1 2
206 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 0 1 0 1
207 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 0 1 0 1
208 โรงเรียนบ้านชำเขียน 1 0 0 1 1
รวม 2,458 1,545 451 195 2,191

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม