สรุปเหรียญตามระดับช่วงชั้น
#
ชื่อโรงเรียน
อนุบาล
ประถม
มัธยม
ไม่จำกัดช่วงชั่น
รวม
รวม
รวม
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 2 0 0 2 31 4 0 35 23 7 5 35 0 0 0 0
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 0 1 1 2 25 4 0 29 14 3 3 20 0 0 0 0
3 โรงเรียนบ้านตูม 2 0 0 2 14 2 0 16 20 4 1 25 0 0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 0 0 1 33 5 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 0 0 0 0 15 1 2 18 14 5 1 20 0 0 0 0
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 0 0 0 0 28 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
7 โรงเรียนบ้านปุน 0 0 0 0 7 0 0 7 19 5 1 25 0 0 0 0
8 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 9 2 0 11 15 2 0 17 0 0 0 0
9 โรงเรียนบ้านตาเอก 0 0 0 0 13 0 0 13 12 4 2 18 0 0 0 0
10 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 0 0 0 0 12 4 2 18 11 5 1 17 0 0 0 0
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 2 0 0 2 7 2 2 11 13 8 1 22 0 0 0 0
12 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 0 0 0 0 21 2 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0
13 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 0 0 0 0 9 1 0 10 12 0 1 13 0 0 0 0
14 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 0 0 0 0 6 0 0 6 12 3 1 16 0 0 0 0
15 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 0 0 0 0 7 3 0 10 10 1 2 13 0 0 0 0
16 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 7 2 0 9 11 2 1 14 0 0 0 0
17 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 8 1 3 12 8 4 1 13 0 0 0 0
18 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 0 1 0 1 17 8 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0
19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1 0 0 1 6 1 0 7 10 3 4 17 0 0 0 0
20 โรงเรียนบ้านสามเส้า 0 0 0 0 5 2 2 9 11 4 2 17 0 0 0 0
21 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0 0 7 2 3 12 8 1 0 9 0 0 0 0
22 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 0 0 0 0 9 2 1 12 5 3 2 10 0 0 0 0
23 โรงเรียนบ้านโดนอาว 2 0 0 2 12 4 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0
24 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 0 0 0 0 9 0 1 10 5 1 0 6 0 0 0 0
25 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 0 0 1 13 4 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0
26 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 1 0 0 1 13 8 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0
27 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 0 0 1 12 4 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0
28 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 0 0 0 0 6 0 1 7 8 3 3 14 0 0 0 0
29 โรงเรียนบ้านดู่ 0 0 0 0 13 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
30 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 0 0 0 0 4 1 1 6 9 2 1 12 0 0 0 0
31 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 0 0 2 3 3 0 6 8 3 4 15 0 0 0 0
32 โรงเรียนบ้านกระหวัน 0 0 0 0 13 1 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
33 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 0 1 0 1 13 5 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0
34 โรงเรียนบ้านขนุน 1 0 0 1 10 5 0 15 2 1 0 3 0 0 0 0
35 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 0 0 1 11 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
36 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 0 0 0 0 3 5 2 10 9 5 1 15 0 0 0 0
37 โรงเรียนบ้านตาแท่น 0 0 0 0 5 0 0 5 6 1 2 9 0 0 0 0
38 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 0 0 0 0 6 1 1 8 6 2 0 8 0 0 0 0
39 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 2 0 0 2 6 1 0 7 4 2 4 10 0 0 0 0
40 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 0 0 1 10 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0
41 โรงเรียนบ้านกระเบา 0 0 0 0 10 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
42 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 0 0 0 0 4 1 0 5 7 0 0 7 0 0 0 0
43 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 0 0 0 0 11 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
44 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 0 0 0 0 5 1 0 6 6 1 1 8 0 0 0 0
45 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 0 0 0 0 11 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
46 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 4 17 0 0 0 0
47 โรงเรียนบ้านบักดอง 0 0 0 0 10 2 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0
48 โรงเรียนบ้านจานบัว 0 0 0 0 3 1 0 4 7 4 2 13 0 0 0 0
49 โรงเรียนบ้านตระกวน 0 0 0 0 8 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
50 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 1 0 0 1 2 2 0 4 7 3 2 12 0 0 0 0
51 โรงเรียนบ้านจะเนียว 0 0 0 0 10 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
52 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 0 0 0 0 10 3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
53 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 10 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
54 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 3 4 1 8 7 1 1 9 0 0 0 0
55 โรงเรียนบ้านดาน 0 0 0 0 9 3 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
56 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 9 5 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
57 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 0 0 0 0 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
58 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 0 0 0 0 6 2 1 9 3 0 0 3 0 0 0 0
59 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 0 0 0 0 9 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
60 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 0 0 1 4 3 1 8 4 0 0 4 0 0 0 0
61 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 0 0 0 0 4 2 1 7 5 2 2 9 0 0 0 0
62 โรงเรียนบ้านกันทรอม 0 0 0 0 9 4 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
63 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 0 0 0 0 9 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
64 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 4 4 1 9 5 8 0 13 0 0 0 0
65 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 8 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
66 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 3 6 2 1 9 0 0 0 0
67 โรงเรียนบ้านผือ 0 0 0 0 7 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
68 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
69 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
70 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 0 0 0 0 2 3 0 5 6 0 2 8 0 0 0 0
71 โรงเรียนบ้านพยอม 0 1 0 1 8 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
72 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
73 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 0 0 0 0 7 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
74 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 0 0 0 0 8 1 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0
75 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 0 0 0 0 7 2 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
76 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 0 0 0 0 3 0 3 6 4 1 1 6 0 0 0 0
77 โรงเรียนบ้านสดำ 0 0 0 0 6 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
78 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 0 1 0 1 7 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
79 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 0 0 1 6 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
80 โรงเรียนบ้านโตนด 0 0 0 0 7 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
81 โรงเรียนบ้านกันจด 0 0 0 0 7 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
82 โรงเรียนบ้านจานเลียว 0 0 0 0 7 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
83 โรงเรียนบ้านด่าน 1 0 0 1 3 1 1 5 2 0 1 3 0 0 0 0
84 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 0 1 0 1 3 1 0 4 4 4 1 9 0 0 0 0
85 โรงเรียนบ้านจองกอ 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
86 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 1 0 1 6 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
87 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 0 0 0 0 4 1 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0
88 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 0 0 0 0 5 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
89 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 6 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
90 โรงเรียนบ้านกระทิง 0 0 0 0 6 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0
91 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 0 0 0 0 6 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
92 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0 0 1 2 3 6 4 1 0 5 0 0 0 0
93 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 1 0 0 1 3 2 0 5 2 1 0 3 0 0 0 0
94 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 0 0 0 0 5 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
95 โรงเรียนบ้านหนองคู 0 0 0 0 6 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
96 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 0 0 1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
97 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 0 0 0 0 2 0 1 3 4 1 0 5 0 0 0 0
98 โรงเรียนบ้านสว่าง 2 0 0 2 1 0 1 2 3 0 0 3 0 0 0 0
99 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 0 0 0 0 3 4 0 7 2 1 0 3 0 0 0 0
100 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 0 0 0 0 2 4 1 7 4 3 0 7 0 0 0 0
101 โรงเรียนบ้านหนองยาว 0 0 0 0 3 3 1 7 2 1 0 3 0 0 0 0
102 โรงเรียนบ้านกระเจา 0 0 0 0 5 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
103 โรงเรียนบ้านกันจาน 0 0 0 0 5 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
104 โรงเรียนบ้านดอนข่า 0 0 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
105 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 0 0 0 0 5 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
106 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 0 0 0 0 5 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
107 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
108 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 0 0 0 0 5 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
109 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
110 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 5 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
111 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 5 0 0 0 0
112 โรงเรียนบ้านอาราง 0 0 0 0 5 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
113 โรงเรียนบ้านขนา 0 0 0 0 5 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
114 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 0 0 1 3 1 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0
115 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 2 0 3 4 0 1 5 0 0 0 0
116 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
117 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
118 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0 0 0 0 4 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
119 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
120 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 0 0 0 0 4 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0
121 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
122 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 0 0 0 0 4 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
123 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 0 0 0 0 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
124 โรงเรียนบ้านระโยง 0 0 0 0 4 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
125 โรงเรียนบ้านปะทาย 0 0 0 0 0 1 1 2 4 2 1 7 0 0 0 0
126 โรงเรียนบ้านนาขนวน 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
127 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
128 โรงเรียนบ้านเดื่อ 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
129 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 0 0 0 0 4 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
130 โรงเรียนบ้านตระกาจ 0 0 0 0 4 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
131 โรงเรียนบ้านสลับ 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
132 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 0 0 0 0 4 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
133 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 0 0 0 0 4 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
134 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0 0 0 0 4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
135 โรงเรียนบ้านสะพุง 0 0 0 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
136 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
137 โรงเรียนบ้านขะยูง 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 0 0 0 0
138 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
139 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
140 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0 0 2 3 0 5 1 1 2 4 0 0 0 0
141 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 0 0 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
142 โรงเรียนบ้านซำ 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
143 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
144 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0
145 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 0 0 0 0 2 0 0 2 1 5 2 8 0 0 0 0
146 โรงเรียนบ้านระหาร 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
147 โรงเรียนบ้านกราม 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
148 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
149 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 0 0 0 0 3 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
150 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
151 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
152 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
153 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
154 โรงเรียนบ้านโนนแก 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
155 โรงเรียนบ้านขนาด 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
156 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 0 3 1 3 0 4 0 0 0 0
157 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
158 โรงเรียนบ้านหนองรุง 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
159 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
160 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
161 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
162 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
163 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 0 0 0 0 2 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
164 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
165 โรงเรียนมหาราช 2 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
166 โรงเรียนบ้านคำกลาง 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
167 โรงเรียนบ้านโนนจิก 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
168 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
169 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
170 โรงเรียนบ้านตานวน 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
171 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
172 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
173 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
174 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
175 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
176 โรงเรียนบ้านตายู 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
177 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
178 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
179 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
180 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
181 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
182 โรงเรียนบ้านตาแบน 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
183 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
184 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
185 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
186 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
187 โรงเรียนบ้านเพ็ก 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
188 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
189 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
190 โรงเรียนบ้านกระบี่ 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
191 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
192 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
193 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
194 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
195 โรงเรียนบ้านตาเครือ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
196 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
197 โรงเรียนบ้านนารังกา 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
198 โรงเรียนบ้านแก 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
199 โรงเรียนบ้านภูทอง 0 0 0 0 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
200 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
201 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
202 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม