#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 28 2 0 30
2 โรงเรียนบ้านกระเบา 13 11 2 0 13
3 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 12 11 1 0 12
4 โรงเรียนบ้านตระกวน 13 10 2 0 12
5 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 13 9 3 0 12
6 โรงเรียนบ้านพยอม 12 8 2 1 11
7 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 16 8 1 6 15
8 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 13 8 0 2 10
9 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 8 8 0 0 8
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 10 7 2 1 10
11 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 9 7 2 0 9
12 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 18 7 1 4 12
13 โรงเรียนบ้านกันจด 9 7 1 1 9
14 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 12 6 3 1 10
15 โรงเรียนบ้านโนนงาม 11 6 3 0 9
16 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 6 3 0 9
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 8 6 2 0 8
18 โรงเรียนบ้านกระทิง 9 6 0 2 8
19 โรงเรียนบ้านชำม่วง 6 6 0 0 6
20 โรงเรียนบ้านกระเจา 8 5 2 1 8
21 โรงเรียนบ้านกันจาน 9 5 2 1 8
22 โรงเรียนบ้านอาราง 9 5 1 3 9
23 โรงเรียนบ้านดอนข่า 6 5 1 0 6
24 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 8 5 0 2 7
25 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 12 4 5 0 9
26 โรงเรียนบ้านระโยง 9 4 3 1 8
27 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 9 4 2 3 9
28 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 7 4 2 1 7
29 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 4 2 0 6
30 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 6 4 2 0 6
31 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 4 1 1 6
32 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 4 1 0 5
33 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 5 4 1 0 5
34 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 4 0 1 5
35 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 5 4 0 0 4
36 โรงเรียนบ้านสลับ 4 4 0 0 4
37 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 4 4 0 0 4
38 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 5 3 2 0 5
39 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 6 3 1 1 5
40 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 3 0 1 4
41 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 5 3 0 0 3
42 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 3 3 0 0 3
43 โรงเรียนบ้านระหาร 4 3 0 0 3
44 โรงเรียนบ้านหนองทา 4 3 0 0 3
45 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 8 2 5 0 7
46 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 5 2 3 0 5
47 โรงเรียนบ้านโนนจิก 6 2 2 1 5
48 โรงเรียนบ้านขนาด 4 2 2 0 4
49 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 5 2 1 2 5
50 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 4 2 1 1 4
51 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 4 2 1 1 4
52 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 3 2 1 0 3
53 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 2 1 0 3
54 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 2 1 0 3
55 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 3 2 0 1 3
56 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 3 2 0 1 3
57 โรงเรียนมหาราช 2 4 2 0 1 3
58 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 2 0 0 2
59 โรงเรียนบ้านตานวน 2 2 0 0 2
60 โรงเรียนบ้านตายู 2 2 0 0 2
61 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 2 0 0 2
62 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 2 0 0 2
63 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 2 0 0 2
64 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 2 2 0 0 2
65 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2 2 0 0 2
66 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 2 2 0 0 2
67 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 2 2 0 0 2
68 โรงเรียนบ้านภูทอง 5 1 3 1 5
69 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 4 1 2 0 3
70 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 4 1 2 0 3
71 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 5 1 2 0 3
72 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 4 1 1 1 3
73 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 1 1 0 2
74 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 2 1 1 0 2
75 โรงเรียนบ้านเพ็ก 2 1 1 0 2
76 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 2 1 0 1 2
77 โรงเรียนบ้านตาแบน 4 1 0 1 2
78 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 2 1 0 0 1
79 โรงเรียนบ้านตาเครือ 1 1 0 0 1
80 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 2 1 0 0 1
81 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 1 0 0 1
82 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 1 1 0 0 1
83 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 1 0 0 1
84 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 2 0 2 0 2
85 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 0 1 0 1
86 โรงเรียนบ้านชำเขียน 1 0 0 1 1
รวม 516 325 92 47 464

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านปุน 40 27 5 1 33
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 33 26 4 0 30
3 โรงเรียนบ้านตาเอก 33 25 4 2 31
4 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 37 23 9 3 35
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 22 10 3 35
6 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 26 21 2 1 24
7 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 26 21 1 1 23
8 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 26 18 4 2 24
9 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 24 18 4 1 23
10 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 23 18 3 1 22
11 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 41 17 9 3 29
12 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 29 17 5 4 26
13 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 27 17 4 4 25
14 โรงเรียนบ้านสามเส้า 27 16 6 4 26
15 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 23 15 3 3 21
16 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 24 14 8 1 23
17 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 22 14 5 3 22
18 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 20 14 4 2 20
19 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 19 14 4 1 19
20 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 14 3 4 21
21 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 17 14 1 1 16
22 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 24 13 6 4 23
23 โรงเรียนบ้านขนุน 22 13 6 0 19
24 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 21 13 3 2 18
25 โรงเรียนบ้านกระหวัน 15 13 1 1 15
26 โรงเรียนบ้านดู่ 15 13 1 0 14
27 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 32 12 10 3 25
28 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 23 12 3 4 19
29 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 17 12 3 1 16
30 โรงเรียนบ้านตาแท่น 21 12 2 2 16
31 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 15 12 2 0 14
32 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 19 11 2 4 17
33 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 16 11 2 1 14
34 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 12 11 1 0 12
35 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 12 11 1 0 12
36 โรงเรียนบ้านตาปรก 14 11 0 3 14
37 โรงเรียนบ้านจานบัว 19 10 5 2 17
38 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 18 10 5 2 17
39 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 24 10 5 2 17
40 โรงเรียนบ้านจะเนียว 15 10 5 0 15
41 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 14 10 3 0 13
42 โรงเรียนบ้านบักดอง 15 10 2 2 14
43 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 12 10 1 1 12
44 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 23 9 12 1 22
45 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 16 9 6 0 15
46 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 14 9 5 0 14
47 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 16 9 4 3 16
48 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 9 4 1 14
49 โรงเรียนบ้านดาน 14 9 3 2 14
50 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 16 9 3 1 13
51 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 14 9 2 1 12
52 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 11 9 1 0 10
53 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 13 8 3 2 13
54 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 13 8 3 1 12
55 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 8 1 1 10
56 โรงเรียนบ้านผือ 9 8 1 0 9
57 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 8 8 0 0 8
58 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 8 8 0 0 8
59 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 19 7 6 1 14
60 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 7 2 2 11
61 โรงเรียนบ้านจานเลียว 10 7 2 0 9
62 โรงเรียนบ้านด่าน 14 7 1 2 10
63 โรงเรียนบ้านสดำ 12 7 1 2 10
64 โรงเรียนบ้านโตนด 8 7 1 0 8
65 โรงเรียนบ้านจองกอ 12 7 0 0 7
66 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 24 6 7 1 14
67 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 13 6 5 0 11
68 โรงเรียนบ้านหนองยาว 11 6 4 1 11
69 โรงเรียนบ้านโนนสูง 12 6 3 3 12
70 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 9 6 3 0 9
71 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 6 2 2 10
72 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 10 6 1 1 8
73 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 6 1 0 7
74 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 8 6 0 1 7
75 โรงเรียนบ้านสว่าง 7 6 0 1 7
76 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 8 5 2 1 8
77 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 8 5 2 1 8
78 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 8 5 1 2 8
79 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 7 5 1 1 7
80 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 10 5 1 1 7
81 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 8 5 1 0 6
82 โรงเรียนบ้านขนา 6 5 0 1 6
83 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 6 5 0 0 5
84 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 11 5 0 0 5
85 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 9 4 4 0 8
86 โรงเรียนบ้านปะทาย 9 4 3 2 9
87 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 9 4 3 1 8
88 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 7 4 3 0 7
89 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 8 4 2 1 7
90 โรงเรียนบ้านนาขนวน 7 4 2 0 6
91 โรงเรียนบ้านสะพุง 8 4 2 0 6
92 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 5 4 1 0 5
93 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 4 0 1 5
94 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 4 0 0 4
95 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 10 3 5 2 10
96 โรงเรียนบ้านหนองจิก 16 3 4 2 9
97 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 7 3 4 0 7
98 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 3 2 0 5
99 โรงเรียนบ้านซำ 4 3 1 0 4
100 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 4 3 0 1 4
101 โรงเรียนบ้านกราม 3 3 0 0 3
102 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 7 2 2 0 4
103 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 5 2 1 1 4
104 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 2 1 0 3
105 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 4 2 1 0 3
106 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 4 2 0 1 3
107 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 2 2 0 0 2
108 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 5 1 2 0 3
109 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 4 1 2 0 3
110 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 5 1 2 0 3
111 โรงเรียนบ้านนารังกา 4 1 0 1 2
112 โรงเรียนบ้านแก 1 1 0 0 1
113 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 7 0 2 2 4
114 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 0 1 1 2
115 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 0 1 0 1
รวม 1,625 996 313 132 1,441

#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 43 35 5 1 41
รวม 43 35 5 1 41


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม