หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 82 57
78.08%
11
15.07%
5
6.85%
73
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 58 39
76.47%
8
15.69%
4
7.84%
51
3 โรงเรียนบ้านตูม 49 37
84.09%
6
13.64%
1
2.27%
44
4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 43 35
85.37%
5
12.20%
1
2.44%
41
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 43 29
76.32%
6
15.79%
3
7.89%
38
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 30 28
93.33%
2
6.67%
0
0.00%
30
7 โรงเรียนบ้านปุน 40 27
81.82%
5
15.15%
1
3.03%
33
8 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 33 26
86.67%
4
13.33%
0
0.00%
30
9 โรงเรียนบ้านตาเอก 33 25
80.65%
4
12.90%
2
6.45%
31
10 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 37 23
65.71%
9
25.71%
3
8.57%
35
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 41 22
62.86%
10
28.57%
3
8.57%
35
12 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 26 21
87.50%
2
8.33%
1
4.17%
24
13 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 25 21
91.30%
1
4.35%
1
4.35%
23
14 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 26 18
75.00%
4
16.67%
2
8.33%
24
15 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 24 18
78.26%
4
17.39%
1
4.35%
23
16 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 23 18
81.82%
3
13.64%
1
4.55%
22
17 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 41 17
58.62%
9
31.03%
3
10.34%
29
18 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 29 17
65.38%
5
19.23%
4
15.38%
26
19 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 27 17
68.00%
4
16.00%
4
16.00%
25
20 โรงเรียนบ้านสามเส้า 27 16
61.54%
6
23.08%
4
15.38%
26
21 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 23 15
71.43%
3
14.29%
3
14.29%
21
22 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 24 14
60.87%
8
34.78%
1
4.35%
23
23 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 22 14
63.64%
5
22.73%
3
13.64%
22
24 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 20 14
70.00%
4
20.00%
2
10.00%
20
25 โรงเรียนบ้านโดนอาว 21 14
73.68%
4
21.05%
1
5.26%
19
26 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 19 14
73.68%
4
21.05%
1
5.26%
19
27 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 22 14
66.67%
3
14.29%
4
19.05%
21
28 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 17 14
87.50%
1
6.25%
1
6.25%
16
29 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 24 13
56.52%
6
26.09%
4
17.39%
23
30 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 21 13
65.00%
6
30.00%
1
5.00%
20
31 โรงเรียนบ้านขนุน 22 13
68.42%
6
31.58%
0
0.00%
19
32 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 21 13
72.22%
3
16.67%
2
11.11%
18
33 โรงเรียนบ้านกระหวัน 15 13
86.67%
1
6.67%
1
6.67%
15
34 โรงเรียนบ้านดู่ 15 13
92.86%
1
7.14%
0
0.00%
14
35 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 32 12
48.00%
10
40.00%
3
12.00%
25
36 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 23 12
63.16%
3
15.79%
4
21.05%
19
37 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 17 12
75.00%
3
18.75%
1
6.25%
16
38 โรงเรียนบ้านตาแท่น 21 12
75.00%
2
12.50%
2
12.50%
16
39 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 15 12
85.71%
2
14.29%
0
0.00%
14
40 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 19 11
64.71%
2
11.76%
4
23.53%
17
41 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 16 11
78.57%
2
14.29%
1
7.14%
14
42 โรงเรียนบ้านกระเบา 13 11
84.62%
2
15.38%
0
0.00%
13
43 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 12 11
91.67%
1
8.33%
0
0.00%
12
44 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 12 11
91.67%
1
8.33%
0
0.00%
12
45 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 12 11
91.67%
1
8.33%
0
0.00%
12
46 โรงเรียนบ้านตาปรก 14 11
78.57%
0
0.00%
3
21.43%
14
47 โรงเรียนบ้านจานบัว 19 10
58.82%
5
29.41%
2
11.76%
17
48 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 18 10
58.82%
5
29.41%
2
11.76%
17
49 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 27 10
58.82%
5
29.41%
2
11.76%
17
50 โรงเรียนบ้านจะเนียว 15 10
66.67%
5
33.33%
0
0.00%
15
51 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 14 10
76.92%
3
23.08%
0
0.00%
13
52 โรงเรียนบ้านบักดอง 15 10
71.43%
2
14.29%
2
14.29%
14
53 โรงเรียนบ้านตระกวน 13 10
83.33%
2
16.67%
0
0.00%
12
54 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 12 10
83.33%
1
8.33%
1
8.33%
12
55 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 23 9
40.91%
12
54.55%
1
4.55%
22
56 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 16 9
60.00%
6
40.00%
0
0.00%
15
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 14 9
64.29%
5
35.71%
0
0.00%
14
58 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 16 9
56.25%
4
25.00%
3
18.75%
16
59 โรงเรียนบ้านกันทรอม 15 9
64.29%
4
28.57%
1
7.14%
14
60 โรงเรียนบ้านดาน 14 9
64.29%
3
21.43%
2
14.29%
14
61 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 16 9
69.23%
3
23.08%
1
7.69%
13
62 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 13 9
75.00%
3
25.00%
0
0.00%
12
63 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 14 9
75.00%
2
16.67%
1
8.33%
12
64 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 11 9
90.00%
1
10.00%
0
0.00%
10
65 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 13 8
61.54%
3
23.08%
2
15.38%
13
66 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 13 8
66.67%
3
25.00%
1
8.33%
12
67 โรงเรียนบ้านพยอม 12 8
72.73%
2
18.18%
1
9.09%
11
68 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 16 8
53.33%
1
6.67%
6
40.00%
15
69 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 10 8
80.00%
1
10.00%
1
10.00%
10
70 โรงเรียนบ้านผือ 9 8
88.89%
1
11.11%
0
0.00%
9
71 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 13 8
80.00%
0
0.00%
2
20.00%
10
72 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 8 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
73 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 8 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
74 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 8 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
75 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 19 7
50.00%
6
42.86%
1
7.14%
14
76 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 12 7
63.64%
2
18.18%
2
18.18%
11
77 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 10 7
70.00%
2
20.00%
1
10.00%
10
78 โรงเรียนบ้านจานเลียว 10 7
77.78%
2
22.22%
0
0.00%
9
79 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 9 7
77.78%
2
22.22%
0
0.00%
9
80 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 18 7
58.33%
1
8.33%
4
33.33%
12
81 โรงเรียนบ้านด่าน 14 7
70.00%
1
10.00%
2
20.00%
10
82 โรงเรียนบ้านสดำ 12 7
70.00%
1
10.00%
2
20.00%
10
83 โรงเรียนบ้านกันจด 9 7
77.78%
1
11.11%
1
11.11%
9
84 โรงเรียนบ้านโตนด 8 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
85 โรงเรียนบ้านจองกอ 12 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
86 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 24 6
42.86%
7
50.00%
1
7.14%
14
87 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 13 6
54.55%
5
45.45%
0
0.00%
11
88 โรงเรียนบ้านหนองยาว 11 6
54.55%
4
36.36%
1
9.09%
11
89 โรงเรียนบ้านโนนสูง 12 6
50.00%
3
25.00%
3
25.00%
12
90 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 12 6
60.00%
3
30.00%
1
10.00%
10
91 โรงเรียนบ้านโนนงาม 11 6
66.67%
3
33.33%
0
0.00%
9
92 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 9 6
66.67%
3
33.33%
0
0.00%
9
93 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 11 6
66.67%
3
33.33%
0
0.00%
9
94 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 10 6
60.00%
2
20.00%
2
20.00%
10
95 โรงเรียนบ้านหนองคู 8 6
75.00%
2
25.00%
0
0.00%
8
96 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 10 6
75.00%
1
12.50%
1
12.50%
8
97 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 9 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
98 โรงเรียนบ้านกระทิง 9 6
75.00%
0
0.00%
2
25.00%
8
99 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 8 6
85.71%
0
0.00%
1
14.29%
7
100 โรงเรียนบ้านสว่าง 7 6
85.71%
0
0.00%
1
14.29%
7
101 โรงเรียนบ้านชำม่วง 6 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
102 โรงเรียนบ้านกระเจา 8 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
103 โรงเรียนบ้านกันจาน 9 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
104 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 8 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
105 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 8 5
62.50%
2
25.00%
1
12.50%
8
106 โรงเรียนบ้านอาราง 9 5
55.56%
1
11.11%
3
33.33%
9
107 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 8 5
62.50%
1
12.50%
2
25.00%
8
108 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 7 5
71.43%
1
14.29%
1
14.29%
7
109 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 10 5
71.43%
1
14.29%
1
14.29%
7
110 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 8 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
111 โรงเรียนบ้านดอนข่า 6 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
112 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 8 5
71.43%
0
0.00%
2
28.57%
7
113 โรงเรียนบ้านขนา 6 5
83.33%
0
0.00%
1
16.67%
6
114 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 6 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
115 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 11 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
116 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 12 4
44.44%
5
55.56%
0
0.00%
9
117 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 9 4
50.00%
4
50.00%
0
0.00%
8
118 โรงเรียนบ้านปะทาย 9 4
44.44%
3
33.33%
2
22.22%
9
119 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 9 4
50.00%
3
37.50%
1
12.50%
8
120 โรงเรียนบ้านระโยง 9 4
50.00%
3
37.50%
1
12.50%
8
121 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 7 4
57.14%
3
42.86%
0
0.00%
7
122 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 9 4
44.44%
2
22.22%
3
33.33%
9
123 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 7 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
124 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 8 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
125 โรงเรียนบ้านเดื่อ 6 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
126 โรงเรียนบ้านนาขนวน 7 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
127 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 6 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
128 โรงเรียนบ้านสะพุง 8 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
129 โรงเรียนบ้านตระกาจ 7 4
66.67%
1
16.67%
1
16.67%
6
130 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
131 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
132 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
133 โรงเรียนบ้านขะยูง 7 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
134 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
135 โรงเรียนบ้านโนนสูง 5 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
136 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 5 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
137 โรงเรียนบ้านสลับ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
138 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
139 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 10 3
30.00%
5
50.00%
2
20.00%
10
140 โรงเรียนบ้านหนองจิก 16 3
33.33%
4
44.44%
2
22.22%
9
141 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 7 3
42.86%
4
57.14%
0
0.00%
7
142 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 5 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
143 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
144 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 6 3
60.00%
1
20.00%
1
20.00%
5
145 โรงเรียนบ้านซำ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
146 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
147 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
148 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 5 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
149 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
150 โรงเรียนบ้านกราม 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
151 โรงเรียนบ้านระหาร 4 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
152 โรงเรียนบ้านหนองทา 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
153 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 8 2
28.57%
5
71.43%
0
0.00%
7
154 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 5 2
40.00%
3
60.00%
0
0.00%
5
155 โรงเรียนบ้านโนนจิก 6 2
40.00%
2
40.00%
1
20.00%
5
156 โรงเรียนบ้านขนาด 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
157 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 7 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
158 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 5 2
40.00%
1
20.00%
2
40.00%
5
159 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 4 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
160 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 4 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
161 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 5 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
162 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
163 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
164 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 4 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
165 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
166 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
167 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
168 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 4 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
169 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
170 โรงเรียนมหาราช 2 4 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
171 โรงเรียนบ้านคำกลาง 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
172 โรงเรียนบ้านตานวน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
173 โรงเรียนบ้านตายู 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
174 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 4 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
175 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
176 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
177 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
178 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
179 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
180 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
181 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
182 โรงเรียนบ้านภูทอง 5 1
20.00%
3
60.00%
1
20.00%
5
183 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 5 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
184 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 4 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
185 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 4 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
186 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 4 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
187 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 5 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
188 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 5 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
189 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 4 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
190 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
191 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
192 โรงเรียนบ้านเพ็ก 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
193 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
194 โรงเรียนบ้านตาแบน 4 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
195 โรงเรียนบ้านนารังกา 4 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
196 โรงเรียนบ้านแก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
197 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
198 โรงเรียนบ้านตาเครือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
199 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
200 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
201 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
202 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
203 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 7 0
0.00%
2
50.00%
2
50.00%
4
204 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
205 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
206 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
207 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
208 โรงเรียนบ้านชำเขียน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
2,459
1,545
451
195
2,191

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม