หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ภาษาไทย
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 7 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
2 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 7 5
83.33%
1
16.67%
0
0.00%
6
3 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
4 โรงเรียนบ้านขนุน 7 4
57.14%
3
42.86%
0
0.00%
7
5 โรงเรียนบ้านสามเส้า 7 4
57.14%
3
42.86%
0
0.00%
7
6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 7 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
7 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 7 3
42.86%
3
42.86%
1
14.29%
7
8 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 6 3
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
6
9 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 6 3
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
6
10 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
11 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
12 โรงเรียนบ้านตาปรก 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
13 โรงเรียนบ้านตูม 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
14 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
15 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 6 2
33.33%
4
66.67%
0
0.00%
6
17 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 6 2
33.33%
3
50.00%
1
16.67%
6
18 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 5 2
40.00%
3
60.00%
0
0.00%
5
19 โรงเรียนบ้านตาเอก 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
20 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 5 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
21 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
22 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
23 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 4 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
24 โรงเรียนบ้านโนนงาม 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
25 โรงเรียนบ้านปุน 4 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
26 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
27 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
28 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
29 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
30 โรงเรียนบ้านขนา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
31 โรงเรียนบ้านจะเนียว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
32 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
33 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
34 โรงเรียนบ้านระหาร 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
35 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
36 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
37 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
38 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 7 1
14.29%
5
71.43%
1
14.29%
7
39 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 4 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
40 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
41 โรงเรียนบ้านกันทรอม 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
42 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
43 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
44 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
45 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
46 โรงเรียนบ้านโดนอาว 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
47 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
48 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
49 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
52 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
53 โรงเรียนบ้านกันจด 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
54 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
55 โรงเรียนบ้านปะทาย 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
56 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านกระเบา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านจานเลียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านตาแบน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
75 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
76 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
78 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
80 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนบ้านสดำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
82 โรงเรียนบ้านสลับ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
83 โรงเรียนบ้านหนองคู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
84 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
85 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
86 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
87 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
88 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
89 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
90 โรงเรียนบ้านอาราง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
91 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
92 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
93 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
94 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
95 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
96 โรงเรียนบ้านจานบัว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
97 โรงเรียนบ้านดาน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
98 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
99 โรงเรียนบ้านนาขนวน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
100 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
101 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
102 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
103 โรงเรียนบ้านสะพุง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
104 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
105 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
106 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
107 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
108 โรงเรียนบ้านกระหวัน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
109 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
110 โรงเรียนบ้านชำเขียน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
111 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
112 โรงเรียนบ้านด่าน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
113 โรงเรียนบ้านตระกาจ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
114 โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
265
155
77
25
257

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม