หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด คอมพิวเตอร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
4 โรงเรียนบ้านตูม 6 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
5 โรงเรียนบ้านตาเอก 4 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
6 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
8 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 5 2
40.00%
3
60.00%
0
0.00%
5
9 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
11 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 4 2
50.00%
0
0.00%
2
50.00%
4
12 โรงเรียนบ้านจานบัว 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
13 โรงเรียนบ้านกระหวัน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านกันจด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนบ้านเดื่อ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านโดนอาว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
20 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
24 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
25 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
27 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
29 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 9 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
30 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
31 โรงเรียนบ้านกระเจา 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
32 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
33 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านขะยูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนมหาราช 2 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านกระเบา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
60 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 3 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
61 โรงเรียนบ้านสามเส้า 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
62 โรงเรียนบ้านอาราง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
136
89
17
11
117

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม