หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด การงานอาชีพ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 6 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
4 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
5 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านสามเส้า 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
17 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
18 โรงเรียนบ้านหนองเก่า 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
19 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
20 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านตระกวน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
24 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านกระเบา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านกันจด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านขนาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านขนา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านขะยูง 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านดอนข่า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านตาเอก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านตูม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านโตนด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านพยอม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
63 โรงเรียนบ้านกันทรอม 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านจานบัว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านปุน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
69 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
120
88
16
3
107

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม