หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด คณิตศาสตร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 11 9
81.82%
1
9.09%
1
9.09%
11
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 13 6
60.00%
2
20.00%
2
20.00%
10
3 โรงเรียนบ้านตูม 9 4
57.14%
2
28.57%
1
14.29%
7
4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 6 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 5 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 12 3
33.33%
5
55.56%
1
11.11%
9
7 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 6 3
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
6
8 โรงเรียนบ้านสามเส้า 8 3
42.86%
1
14.29%
3
42.86%
7
9 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 6 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
11 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 5 2
40.00%
1
20.00%
2
40.00%
5
12 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 4 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
13 โรงเรียนบ้านจองกอ 4 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 5 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
16 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 6 1
25.00%
2
50.00%
1
25.00%
4
17 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
18 โรงเรียนบ้านหนองคู 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
19 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 4 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
20 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
21 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
22 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านตาเอก 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
24 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
25 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 5 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนบ้านหนองจิก 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
27 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 3 1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
3
28 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 3 1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
3
29 โรงเรียนบ้านพยอม 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
30 โรงเรียนบ้านขะยูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านโตนด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านปุน 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านสลับ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 6 0
0.00%
3
60.00%
2
40.00%
5
45 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 3 0
0.00%
3
100.00%
0
0.00%
3
46 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 0
0.00%
2
50.00%
2
50.00%
4
47 โรงเรียนบ้านหนองยาว 3 0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
3
48 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 5 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
49 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
50 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 3 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
51 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 3 0
0.00%
1
33.33%
2
66.67%
3
52 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 4 0
0.00%
1
33.33%
2
66.67%
3
53 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
54 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
55 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 3 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
56 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 3 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
57 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 3 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
58 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
59 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
60 โรงเรียนบ้านกระบี่ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านโนนจิก 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านระโยง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านกระทิง 3 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
73 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 5 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
74 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 3 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
75 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
76 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
77 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
78 โรงเรียนบ้านตาแท่น 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
79 โรงเรียนบ้านตาแบน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
80 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
81 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
82 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
83 โรงเรียนบ้านบักดอง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
84 โรงเรียนบ้านสดำ 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
85 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
86 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
87 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
88 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
290
79
70
58
207

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม