หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - ศิลปะ
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
2 โรงเรียนบ้านตาแท่น 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านขนุน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านจานบัว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านตาเอก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านปุน 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านพยอม 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
12 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านตูม 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
16 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
17 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
18 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
19 โรงเรียนบ้านกระหวัน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านกราม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านกันทรอม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านจานเลียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านดาน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านดู่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านตาเครือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านบักดอง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านระโยง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านอาราง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
65 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
66 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
รวม
98
78
14
0
92

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม