หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
2 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
3 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 4 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
4 โรงเรียนบ้านกันจาน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
5 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
6 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
7 โรงเรียนบ้านตระกวน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
8 โรงเรียนบ้านตาเอก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
9 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
10 โรงเรียนบ้านอาราง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
12 โรงเรียนบ้านโดนอาว 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
13 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
15 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
16 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
17 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
18 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
19 โรงเรียนบ้านกันจด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
20 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
21 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
22 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
23 โรงเรียนบ้านจะเนียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
24 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
25 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
26 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
27 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
28 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
29 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
30 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
31 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
32 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
33 โรงเรียนบ้านโนนแก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
34 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
35 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านพยอม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านสะพุง 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านหนองคู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 3 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
51 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
52 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านดาน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านสดำ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
รวม
100
62
24
3
89

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม