หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด วิทยาศาสตร์
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 7 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
2 โรงเรียนบ้านปุน 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 6 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 5 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
7 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
8 โรงเรียนบ้านโดนอาว 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
9 โรงเรียนบ้านตระกวน 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
10 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
11 โรงเรียนบ้านตูม 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
12 โรงเรียนบ้านจานเลียว 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
13 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 4 2
50.00%
1
25.00%
1
25.00%
4
14 โรงเรียนบ้านด่าน 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
15 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
16 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
17 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
18 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
19 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
20 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
21 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
22 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
23 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
24 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
25 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
27 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
28 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
29 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
31 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
32 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 3 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
33 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
34 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
35 โรงเรียนบ้านกระบี่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
36 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
37 โรงเรียนบ้านกันจด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
38 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
39 โรงเรียนบ้านขะยูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
40 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
41 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
42 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
43 โรงเรียนบ้านจานบัว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
44 โรงเรียนบ้านซำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
45 โรงเรียนบ้านดาน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
46 โรงเรียนบ้านดู่ 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
47 โรงเรียนบ้านตาแท่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
48 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
49 โรงเรียนบ้านตาเอก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
50 โรงเรียนบ้านนาขนวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
51 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
52 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
53 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านสดำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านสะพุง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนมหาราช 2 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 4 0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
3
68 โรงเรียนบ้านขนุน 4 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
69 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
70 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
71 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
72 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
73 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
74 โรงเรียนบ้านกระเบา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
75 โรงเรียนบ้านกันจาน 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
76 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านขนาด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
78 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
80 โรงเรียนบ้านดอนข่า 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
82 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
83 โรงเรียนบ้านบักดอง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
84 โรงเรียนบ้านปะทาย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
85 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 3 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
86 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
87 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
88 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
89 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
90 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
91 โรงเรียนบ้านอาราง 2 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
2
92 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
93 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
94 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
95 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
96 โรงเรียนบ้านนารังกา 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
97 โรงเรียนบ้านระโยง 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
98 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
201
107
47
24
178

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม