หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 7 6
85.71%
1
14.29%
0
0.00%
7
2 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
3 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 5 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
4 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 7 4
66.67%
2
33.33%
0
0.00%
6
5 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
7 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 5 4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
5
8 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
9 โรงเรียนบ้านตูม 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
10 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 6 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
11 โรงเรียนบ้านดู่ 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
12 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 4 3
75.00%
0
0.00%
1
25.00%
4
13 โรงเรียนบ้านกระเบา 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
14 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
15 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
16 โรงเรียนบ้านจะเนียว 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
18 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
19 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
20 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
21 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 4 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
22 โรงเรียนบ้านกระหวัน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
23 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
24 โรงเรียนบ้านจองกอ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
25 โรงเรียนบ้านจานเลียว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
26 โรงเรียนบ้านดอนข่า 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
27 โรงเรียนบ้านดาน 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
28 โรงเรียนบ้านตระกาจ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
29 โรงเรียนบ้านโตนด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
30 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 4 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
31 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
32 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
33 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 6 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
34 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
35 โรงเรียนบ้านสดำ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
36 โรงเรียนบ้านสลับ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
37 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
38 โรงเรียนบ้านหนองคู 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
39 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
40 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
41 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 3 1
33.33%
2
66.67%
0
0.00%
3
42 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 3 1
33.33%
1
33.33%
1
33.33%
3
43 โรงเรียนบ้านกันจาน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
44 โรงเรียนบ้านโดนอาว 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
45 โรงเรียนบ้านบักดอง 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
46 โรงเรียนบ้านปุน 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
47 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
48 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
49 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
50 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 4 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
51 โรงเรียนบ้านจานบัว 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
52 โรงเรียนบ้านตาเอก 2 1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
2
53 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
54 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
55 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
56 โรงเรียนบ้านกราม 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
57 โรงเรียนบ้านกันจด 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
58 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
59 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านขนุน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านชำม่วง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านซำ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านตระกวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
75 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
76 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
78 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านม่วงแยก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
80 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนบ้านสะพุง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
82 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
83 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 4 0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
3
84 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 2 0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%
2
85 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 2 0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
2
86 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
87 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
88 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
89 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
90 โรงเรียนบ้านผือ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
91 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
92 โรงเรียนบ้านระโยง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
93 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
94 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
217
150
37
9
196

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม