หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
หมวด ศิลปะ-ดนตรี
 
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 11 11
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
11
2 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 13 11
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
11
3 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 9 9
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
9
4 โรงเรียนบ้านปุน 9 9
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
9
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 8 8
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
8
6 โรงเรียนบ้านดู่ 7 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
7 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 8 7
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
7
8 โรงเรียนบ้านกระหวัน 6 6
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
9 โรงเรียนบ้านบักดอง 6 5
83.33%
0
0.00%
1
16.67%
6
10 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 6 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
11 โรงเรียนบ้านตาแท่น 7 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
12 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 6 5
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
5
13 โรงเรียนบ้านขนุน 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 5 4
80.00%
1
20.00%
0
0.00%
5
15 โรงเรียนบ้านตาเอก 5 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
16 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
17 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
18 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ 6 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
19 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 4 4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
4
20 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 5 3
60.00%
2
40.00%
0
0.00%
5
21 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4
22 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
23 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
24 โรงเรียนบ้านตูม 4 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
25 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
26 โรงเรียนบ้านนาขนวน 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
27 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
28 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
29 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
30 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
31 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
32 โรงเรียนบ้านหนองยาว 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
33 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
34 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
35 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 3 3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
36 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 4 2
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
4
37 โรงเรียนบ้านดาน 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
38 โรงเรียนบ้านโตนด 3 2
66.67%
1
33.33%
0
0.00%
3
39 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 3 2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
3
40 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
41 โรงเรียนบ้านกระทิง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
42 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
43 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
44 โรงเรียนบ้านขนา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
45 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
46 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
47 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
48 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
49 โรงเรียนบ้านระโยง 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
50 โรงเรียนบ้านสามเส้า 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
51 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 2 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
52 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 4 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
53 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
54 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 3 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
55 โรงเรียนบ้านภูทอง 5 1
20.00%
3
60.00%
1
20.00%
5
56 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
57 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 2 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
58 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 3 1
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
2
59 โรงเรียนบ้านกระเจา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
60 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
61 โรงเรียนบ้านกระเบา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
62 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
63 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
64 โรงเรียนบ้านจองกอ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
65 โรงเรียนบ้านจานเลียว 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
66 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
67 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
68 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
69 โรงเรียนบ้านโดนอาว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
70 โรงเรียนบ้านตาปรก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
71 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
72 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
73 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
74 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
75 โรงเรียนบ้านโนนแก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
76 โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
77 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
78 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
79 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
80 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด 2 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
81 โรงเรียนบ้านปะทาย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
82 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
83 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 3 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
84 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
85 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
86 โรงเรียนบ้านหนองคู 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
87 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
88 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
89 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
90 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
91 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
92 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
93 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
94 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 1 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
95 โรงเรียนบ้านกันจด 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
96 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
97 โรงเรียนบ้านพยอม 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
98 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
99 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 1 0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
1
100 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 1 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
101 โรงเรียนมหาราช 2 2 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
1
รวม
302
242
20
5
267

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม