#
SID
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 12 โรงเรียนบ้านกระบี่ เมืองกันทร์ 2 3 6 3
2 22 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมืองกันทร์ 33 41 69 50
3 29 โรงเรียนบ้านแก เมืองกันทร์ 1 4 1 1
4 31 โรงเรียนบ้านขนา เมืองกันทร์ 6 1 13 9
5 33 โรงเรียนบ้านขะยูง เมืองกันทร์ 7 2 16 9
6 42 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา เมืองกันทร์ 7 6 13 9
7 66 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) เมืองกันทร์ 19 14 45 27
8 67 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก เมืองกันทร์ 8 1 27 13
9 73 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น เมืองกันทร์ 23 10 51 39
10 90 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ เมืองกันทร์ 2 2 6 4
11 92 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ เมืองกันทร์ 5 3 18 9
12 103 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว เมืองกันทร์ 4 6 7 7
13 108 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ เมืองกันทร์ 5 4 7 7
14 119 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข เมืองกันทร์ 3 1 3 3
15 142 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) เมืองกันทร์ 4 2 8 6
16 152 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ เมืองกันทร์ 13 7 32 21
17 160 โรงเรียนบ้านสว่าง เมืองกันทร์ 7 8 46 19
18 162 โรงเรียนบ้านสังเม็ก เมืองกันทร์ 9 6 16 15
19 194 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด เมืองกันทร์ 1 4 2 2
20 202 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา เมืองกันทร์ 5 1 12 8
21 207 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ เมืองกันทร์ 43 1 89 53
22 210 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา เมืองกันทร์ 19 4 66 35
23 215 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เมืองกันทร์ 43 25 171 80
24 219 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา เมืองกันทร์ 1 1 3 1
25 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 มออีแดง 8 2 20 13
26 46 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก มออีแดง 13 7 18 17
27 63 โรงเรียนบ้านด่าน มออีแดง 14 15 31 19
28 75 โรงเรียนบ้านตาแท่น มออีแดง 21 5 42 31
29 88 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน มออีแดง 0 0 0 0
30 89 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง มออีแดง 27 6 61 42
31 100 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ มออีแดง 26 17 47 34
32 111 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ มออีแดง 14 6 18 17
33 115 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ มออีแดง 18 5 42 30
34 118 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด มออีแดง 4 6 5 5
35 124 โรงเรียนบ้านบึงมะลู มออีแดง 7 4 12 11
36 131 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ มออีแดง 3 1 8 6
37 141 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล มออีแดง 41 7 152 79
38 148 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) มออีแดง 9 4 18 17
39 155 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม มออีแดง 5 1 9 6
40 167 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย มออีแดง 9 6 22 16
41 177 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย มออีแดง 4 5 6 5
42 179 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส มออีแดง 6 8 18 9
43 189 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา มออีแดง 4 4 9 8
44 1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด พนมดงรัก 16 7 42 32
45 3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ พนมดงรัก 22 6 38 33
46 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ พนมดงรัก 0 0 0 0
47 19 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) พนมดงรัก 1 4 1 1
48 39 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) พนมดงรัก 12 7 23 21
49 40 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ พนมดงรัก 15 6 31 24
50 48 โรงเรียนบ้านจานเลียว พนมดงรัก 10 9 22 16
51 52 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง พนมดงรัก 14 6 27 22
52 54 โรงเรียนบ้านชำม่วง พนมดงรัก 6 2 13 10
53 70 โรงเรียนบ้านโดนอาว พนมดงรัก 21 24 56 40
54 93 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย พนมดงรัก 7 10 9 8
55 96 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง พนมดงรัก 17 6 36 22
56 101 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น พนมดงรัก 2 0 2 2
57 109 โรงเรียนบ้านโนนเปือย พนมดงรัก 0 3 0 0
58 125 โรงเรียนบ้านปะทาย พนมดงรัก 9 3 19 14
59 128 โรงเรียนบ้านผือ พนมดงรัก 9 2 16 12
60 144 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน พนมดงรัก 16 8 33 27
61 147 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ พนมดงรัก 8 7 11 8
62 150 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย พนมดงรัก 8 1 21 13
63 164 โรงเรียนบ้านสามเส้า พนมดงรัก 27 16 50 37
64 176 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ พนมดงรัก 21 4 29 26
65 21 โรงเรียนบ้านกันจาน บึงระนาม 9 3 18 15
66 28 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง บึงระนาม 9 4 27 17
67 32 โรงเรียนบ้านขนุน บึงระนาม 22 8 35 27
68 50 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ บึงระนาม 8 2 22 15
69 55 โรงเรียนบ้านซะวาซอ บึงระนาม 4 5 16 8
70 74 โรงเรียนบ้านตาเครือ บึงระนาม 1 3 1 1
71 85 โรงเรียนบ้านโตนด บึงระนาม 8 7 11 10
72 91 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน บึงระนาม 5 3 6 5
73 97 โรงเรียนบ้านนาขนวน บึงระนาม 7 6 10 9
74 99 โรงเรียนบ้านนารังกา บึงระนาม 4 3 7 6
75 104 โรงเรียนบ้านโนนคูณ บึงระนาม 5 2 12 9
76 105 โรงเรียนบ้านโนนงาม บึงระนาม 11 2 23 16
77 112 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน บึงระนาม 9 6 15 14
78 113 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ บึงระนาม 10 4 19 10
79 159 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย บึงระนาม 32 13 63 52
80 163 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง บึงระนาม 23 6 38 34
81 191 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล บึงระนาม 5 7 10 7
82 196 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง บึงระนาม 8 2 21 14
83 197 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) บึงระนาม 4 2 12 8
84 2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา ภูกระจาน 24 11 42 38
85 10 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ภูกระจาน 21 14 46 35
86 35 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ภูกระจาน 29 15 49 44
87 49 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ ภูกระจาน 19 8 38 30
88 53 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) ภูกระจาน 8 0 10 10
89 58 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง ภูกระจาน 3 5 5 5
90 59 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ภูกระจาน 3 8 8 6
91 80 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ภูกระจาน 10 9 14 12
92 87 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ภูกระจาน 18 8 37 28
93 98 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม ภูกระจาน 5 3 6 6
94 107 โรงเรียนบ้านโนนจิก ภูกระจาน 6 2 14 9
95 117 โรงเรียนบ้านโนนสูง ภูกระจาน 12 14 40 22
96 138 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ภูกระจาน 23 6 50 34
97 145 โรงเรียนบ้านระโยง ภูกระจาน 9 1 17 12
98 149 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ ภูกระจาน 12 7 22 18
99 169 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ภูกระจาน 12 2 25 21
100 180 โรงเรียนบ้านหนองทา ภูกระจาน 4 4 10 4
101 201 โรงเรียนบ้านหินวิทยา ภูกระจาน 5 1 6 6
102 205 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) ภูกระจาน 12 3 15 14
103 206 โรงเรียนมหาราช 2 ภูกระจาน 4 1 6 6
104 211 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก ภูกระจาน 1 0 10 0
105 8 โรงเรียนบ้านโนนสูง ตำหนักไทร 5 5 13 8
106 9 โรงเรียนบ้านกระเจา ตำหนักไทร 8 2 13 13
107 14 โรงเรียนบ้านกระเบา ตำหนักไทร 13 0 35 20
108 56 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ตำหนักไทร 2 2 6 3
109 57 โรงเรียนบ้านซำตาโตง ตำหนักไทร 6 7 10 8
110 61 โรงเรียนบ้านดอนข่า ตำหนักไทร 6 3 19 11
111 64 โรงเรียนบ้านดาน ตำหนักไทร 14 21 78 32
112 78 โรงเรียนบ้านตาปรก ตำหนักไทร 14 20 22 21
113 81 โรงเรียนบ้านตาเส็ด ตำหนักไทร 4 2 6 5
114 94 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ตำหนักไทร 10 4 25 16
115 110 โรงเรียนบ้านโนนแฝก ตำหนักไทร 2 4 3 3
116 114 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ตำหนักไทร 3 1 7 6
117 123 โรงเรียนบ้านบักดอง ตำหนักไทร 15 6 36 22
118 132 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ตำหนักไทร 20 15 35 29
119 139 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ตำหนักไทร 13 11 28 21
120 143 โรงเรียนบ้านม่วงแยก ตำหนักไทร 2 6 4 3
121 165 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ตำหนักไทร 82 18 194 123
122 170 โรงเรียนบ้านหนองเก่า ตำหนักไทร 4 2 11 8
123 184 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ตำหนักไทร 11 22 73 27
124 186 โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำหนักไทร 5 1 13 9
125 203 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ตำหนักไทร 2 4 4 4
126 204 โรงเรียนบ้านอาราง ตำหนักไทร 9 0 26 17
127 212 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 ตำหนักไทร 8 2 20 15
128 13 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา น้ำตกห้วยจันทน์ 5 6 25 10
129 16 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) น้ำตกห้วยจันทน์ 3 3 10 6
130 20 โรงเรียนบ้านกันจด น้ำตกห้วยจันทน์ 9 4 17 15
131 23 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย น้ำตกห้วยจันทน์ 7 4 15 12
132 24 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย น้ำตกห้วยจันทน์ 10 6 26 16
133 25 โรงเรียนบ้านกันทรอม น้ำตกห้วยจันทน์ 15 24 31 21
134 34 โรงเรียนบ้านขุนหาญ น้ำตกห้วยจันทน์ 12 18 34 22
135 41 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง น้ำตกห้วยจันทน์ 17 9 36 29
136 44 โรงเรียนบ้านจองกอ น้ำตกห้วยจันทน์ 12 6 23 15
137 45 โรงเรียนบ้านจะเนียว น้ำตกห้วยจันทน์ 15 8 31 21
138 60 โรงเรียนบ้านซำ น้ำตกห้วยจันทน์ 4 7 12 7
139 65 โรงเรียนบ้านดู่ น้ำตกห้วยจันทน์ 15 28 50 26
140 68 โรงเรียนบ้านเดื่อ น้ำตกห้วยจันทน์ 6 4 15 8
141 76 โรงเรียนบ้านตานวน น้ำตกห้วยจันทน์ 2 1 3 3
142 83 โรงเรียนบ้านตาเอก น้ำตกห้วยจันทน์ 33 11 81 53
143 130 โรงเรียนบ้านพยอม น้ำตกห้วยจันทน์ 12 8 22 17
144 137 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ น้ำตกห้วยจันทน์ 41 10 91 67
145 146 โรงเรียนบ้านระหาร น้ำตกห้วยจันทน์ 4 7 12 6
146 156 โรงเรียนบ้านสดำ น้ำตกห้วยจันทน์ 12 5 39 22
147 171 โรงเรียนบ้านหนองขนาน น้ำตกห้วยจันทน์ 1 2 3 2
148 173 โรงเรียนบ้านหนองคู น้ำตกห้วยจันทน์ 8 1 59 20
149 188 โรงเรียนบ้านหนองผือ น้ำตกห้วยจันทน์ 5 6 13 10
150 209 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย น้ำตกห้วยจันทน์ 0 0 0 0
151 213 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ น้ำตกห้วยจันทน์ 22 7 52 41
152 11 โรงเรียนบ้านกระทิง ขุนโพธิ์ภูไพร 9 6 20 12
153 15 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา ขุนโพธิ์ภูไพร 4 2 9 6
154 18 โรงเรียนบ้านกราม ขุนโพธิ์ภูไพร 3 0 22 7
155 26 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ขุนโพธิ์ภูไพร 12 2 26 21
156 51 โรงเรียนบ้านชำเขียน ขุนโพธิ์ภูไพร 1 1 1 1
157 82 โรงเรียนบ้านตาหมื่น ขุนโพธิ์ภูไพร 9 2 18 16
158 121 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ ขุนโพธิ์ภูไพร 6 3 12 10
159 126 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา ขุนโพธิ์ภูไพร 2 3 5 3
160 133 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ขุนโพธิ์ภูไพร 13 6 25 21
161 136 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล ขุนโพธิ์ภูไพร 10 3 25 15
162 140 โรงเรียนบ้านภูทอง ขุนโพธิ์ภูไพร 5 1 5 5
163 154 โรงเรียนบ้านศิวาลัย ขุนโพธิ์ภูไพร 16 20 40 27
164 166 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ขุนโพธิ์ภูไพร 0 0 0 0
165 175 โรงเรียนบ้านหนองจิก ขุนโพธิ์ภูไพร 16 6 32 23
166 199 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ขุนโพธิ์ภูไพร 4 4 4 4
167 214 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ขุนโพธิ์ภูไพร 58 27 124 89
168 4 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ศรีรัตนะ 8 8 15 12
169 17 โรงเรียนบ้านกระหวัน ศรีรัตนะ 15 4 23 20
170 30 โรงเรียนบ้านขนาด ศรีรัตนะ 4 1 9 7
171 43 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ศรีรัตนะ 12 4 28 20
172 47 โรงเรียนบ้านจานบัว ศรีรัตนะ 19 5 33 28
173 71 โรงเรียนบ้านตระกวน ศรีรัตนะ 13 3 38 22
174 72 โรงเรียนบ้านตระกาจ ศรีรัตนะ 7 1 20 11
175 77 โรงเรียนบ้านตาแบน ศรีรัตนะ 4 1 4 5
176 79 โรงเรียนบ้านตายู ศรีรัตนะ 2 3 8 5
177 84 โรงเรียนบ้านตูม ศรีรัตนะ 49 47 169 93
178 95 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ศรีรัตนะ 3 7 16 6
179 102 โรงเรียนบ้านโนนแก ศรีรัตนะ 2 3 4 3
180 122 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน ศรีรัตนะ 2 0 6 3
181 127 โรงเรียนบ้านปุน ศรีรัตนะ 40 7 154 72
182 134 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) ศรีรัตนะ 24 16 41 37
183 151 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ศรีรัตนะ 26 28 71 37
184 153 โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศรีรัตนะ 2 1 6 4
185 158 โรงเรียนบ้านสลับ ศรีรัตนะ 4 4 6 6
186 161 โรงเรียนบ้านสะพุง ศรีรัตนะ 8 3 28 15
187 168 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว ศรีรัตนะ 26 8 106 46
188 183 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ศรีรัตนะ 14 10 31 23
189 187 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ศรีรัตนะ 1 6 10 3
190 192 โรงเรียนบ้านหนองรุง ศรีรัตนะ 3 4 11 5
191 193 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ศรีรัตนะ 24 17 35 32
192 198 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย ศรีรัตนะ 2 1 12 5
193 208 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม ศรีรัตนะ 0 0 0 0
194 218 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ศรีรัตนะ 30 13 75 52
195 7 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) เบญจลักษ์ 7 3 11 10
196 27 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย เบญจลักษ์ 5 2 9 9
197 36 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง เบญจลักษ์ 2 3 4 3
198 37 โรงเรียนบ้านคำกลาง เบญจลักษ์ 3 2 5 4
199 38 โรงเรียนบ้านคำสะอาด เบญจลักษ์ 16 6 32 24
200 62 โรงเรียนบ้านดอนเขียว เบญจลักษ์ 5 15 10 8
201 69 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) เบญจลักษ์ 0 12 0 0
202 86 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ เบญจลักษ์ 8 10 26 13
203 106 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น เบญจลักษ์ 0 0 0 0
204 116 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง เบญจลักษ์ 4 2 12 8
205 120 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง เบญจลักษ์ 11 6 36 16
206 129 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน เบญจลักษ์ 7 4 8 7
207 135 โรงเรียนบ้านเพ็ก เบญจลักษ์ 2 3 7 3
208 157 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก เบญจลักษ์ 24 10 50 40
209 172 โรงเรียนบ้านหนองคับคา เบญจลักษ์ 1 2 10 3
210 174 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) เบญจลักษ์ 37 23 60 49
211 178 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ เบญจลักษ์ 8 5 21 11
212 181 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน เบญจลักษ์ 2 5 7 4
213 182 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน เบญจลักษ์ 11 7 26 18
214 185 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เบญจลักษ์ 13 8 83 34
215 190 โรงเรียนบ้านหนองยาว เบญจลักษ์ 11 12 41 19
216 195 โรงเรียนบ้านหนองหว้า เบญจลักษ์ 23 12 61 39
217 200 โรงเรียนบ้านหนองฮาง เบญจลักษ์ 10 14 20 15
218 216 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร เบญจลักษ์ 16 1 26 19
219 217 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ เบญจลักษ์ 24 11 52 38
รวม 2,458 1,441 5,905 3,899  

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม