รายการทั้งหมด5 ต.ค 2562 6 ต.ค 2562 7 ต.ค 2562 8 ต.ค 2562
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
6 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ ประธาน
2 นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง รองประธาน
3 นายอำนาจ แก้วหานาม ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
4 นายประวิตร์ ตระกูลวิทยนันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
5 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
2
0141
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ห้อง ป.5/1
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสายัณห์ มีโค ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายอภิสิทธิ์ สังข์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน รองประธาน
3 นายธิติพล เกษรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
5 นายสมร บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการและเลขานุการ
3
0142
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ห้อง ป.5/2
6 ต.ค 2562 10.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวรรดี แก้วกัณหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางภัทรียา มีโค ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ รองประธาน
3 นางสาวพิรมญา สุริพล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางไพบูรณ์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
5 สิบเอกจินตหรา อุปสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
4
0143
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ห้อง ป.5/3
6 ต.ค 2562 10.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอุดมลักษณ์ ศรีธีรานนท์ ครูโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ ประธาน
2 นายกรวิทย์ ทองแปลง ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว รองประธาน
3 นางสาวสุชีรา แสนรังค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
4 นายเจษฎาภรณ์ สุพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางสาวพรฤทัย ราชภักดี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการและเลขานุการ
5
0144
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางปิยวดี กองหล้า ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางสาวพรฤทัย ราชภักดี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นางสาวสุชีรา แสนรังค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
5 นางหทัยทิพย์ เตชะสุข ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
6
0145
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก รองประธาน
3 นางกัญญา พิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
4 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายสุวิทย์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
7
0146
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสนีย์ ทะหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ รองประธาน
3 นางสาวภัทรวดี บุญทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
4 นายธีรภัทร คำสุมาลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
5 นางพิไลภรณ์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
8
0147
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวีระพงษ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นายสุริยัน อินทรโสม ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ รองประธาน
3 นางสาวอำพร เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางพรทิพา วาลตะคุ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
5 นายวิจักขณ์ ปาวงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
9
0149
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางลำดวน อ่อนทรวง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางเกศฎา สุขเสน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
5 นางสาวสุพัฒตรา ดวงเด่น ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
10
0152
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายรัชพงศ์ บุญลอด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธาน
2 นางมะณี ชัยสอน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธาน
3 นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายถาวร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการ
5 นางสาวดารณี สีสารี ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการและเลขานุการ
11
0154
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นางอุลัยพร จำเริญ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวเกตน์สิรี คูณชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
4 นางสาวแสงอรุณ อักโข ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
12
0155
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก ประธาน
2 นางกำไลวรรณ หอมจะบก ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รองประธาน
3 นางอุมาริน ศรีอุดร ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
4 นายปัฐพงษ์ ขอจงสุข ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางนฤมล คำทวี ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
13
0156
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจิตรา กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นางฐิภาภรณ์ ทาระบุตร ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็ง รองประธาน
3 นางกาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
4 นางสาวสกาวเดือน ขาวสลับ ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
5 นางลัดดาวัลย์ ผิวอ่อน ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
14
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ห้อง ป.3/1
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางวนิดา อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา รองประธาน
3 นางอรทัย คำแสนราช ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
4 นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางพันธ์ลักษณ์ ประวงค์ศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการและเลขานุการ
15
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ห้อง ป.3/2
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางนภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ รองประธาน
3 นางสาวขมาพร ขจรเพชร ครูโรงเรียนบ้านกันจด กรรมการ
4 นางประกาย เกษแก้ว ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
5 นางสาวปวินันท์ ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการและเลขานุการ
16
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ห้อง ป.3/3
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง ประธาน
2 นางชุติภัค นามทองใบ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก รองประธาน
3 นางสาวจุฑารัตน์ ใจทน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 สิบเอกหญิงจินตหรา อุปสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสาวอารีรักษ์ หมื่นทอง ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการและเลขานุการ
17
0169
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ห้อง ป.3/7
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวีรัชยานันท์ แก่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นายบุญญาต ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ รองประธาน
3 นายณัฐวุฒิ ลายทอง ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
4 นางไพบูรณ์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
5 นางลิธานันท์ คำโท ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการและเลขานุการ
18
0768
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ห้อง ป.3/5
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายผจญ พี่งปาน ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม ประธาน
2 นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง รองประธาน
3 นางสาววรรณภา ใจดี ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู รองประธาน
4 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางสาวจุฑารัตน์ ใจทน ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบุญชอบ อรุณรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
2 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางเบญจลักษณ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางรุจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
2
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
6 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวกวิตา วงษ์พานิช ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
2 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
3 นางสาวรุจิษยา สิทธิมณี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายนุทัศน์ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
3
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นายสมชาย ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางทักษิณา สร้อยมาลุน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางวารุณี ปุกจิตร ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
6 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสนอง สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นายประกาศิต สัมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
5
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมกลุ่มเมืองกันทร์ (สำนักงานเขตเก่า)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายชนินทร์ เชื้อสอน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
2 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสาวบุษบา เสาแก่น ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
6
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมกลุ่มเมืองกันทร์ (สำนักงานเขตเก่า)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด ประธาน
2 นางสาวธนัชภรณ์ บุตรสี ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางสาวประวีณา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0794
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/4(เก็บตัว) ป.5/5 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นางสาวภัทรภร พานแก้ว ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) รองประธาน
3 นางสาวนภาจรี ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการ
4 นางสาวภาวิณี รักษาผล ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
5 นางสาววาสนา ธงชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
2
0795
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/7 (เก็บตัว) ป.5/6 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอินทวา นันทะสาร ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธาน
2 นางกฤษณา ประดิษฐแท่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นางสาวณัฏฐพร สุวรรณธาดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
4 นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการ
5 นางสาวนงนุช ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
3
0796
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 (เก็บตัว) ป.6/7 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสงกรานต์ สารเฉวตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นายระฟ้า มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นางสาวนริศรา อ่อนหวาน ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นางหัทญาณี สารบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
5 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีรักษา ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
4
0800
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 (เก็บตัว) ป.4/4 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นางพันทิพย์ แป้นชุมแสง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ รองประธาน
3 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นางสาววรณัน บุญสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5 นางสาวณภาภัช นิยม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
5
0801
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/2(เก็บตัว) ป.4/1 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาริณี คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ประธาน
2 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง รองประธาน
3 นางกนกวรรณ สีสันต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางสาวจิรสุดา พลชาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
6
0810
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 และ ป.6/3
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนิติภูมิ บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ประธาน
2 นางสาวณัฐณิชา เคารพ ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) รองประธาน
3 นางสาวปัญญดา ดวงสา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางสาวสุภิชญา จันทะมั่น ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
5 นางจิตราวดี หมื่นสุข ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
7
0811
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 และ ป.6/5
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพีรัช วันทา ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น ประธาน
2 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางสาววลัยพร เกษอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
5 นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านตายู กรรมการและเลขานุการ
8
0812
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/7
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวมยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธาน
2 นายสมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ รองประธาน
3 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
5 นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
9
0813
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 (เก็บตัว) ป.4/6 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) ประธาน
2 นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รองประธาน
3 นายพิชญาพงษ์ พันธ์จันทร์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
4 นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
5 นายสนิท จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
10
0814
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
11
0815
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0002
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายอรรถพล สืบบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นางสาวมาลัย พวงพิลา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางเพ็ญสิริ นนทะศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2
0005
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย ประธาน
2 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเนตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นางสาวอัญธิตาพร วะรงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
5 นางสาวสังวาลย์ นามแดง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสำโรง กรรมการ
3
0011
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางสาวพิมพ์พิศา ยอดสิงห์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางสาววิไล อัมพรศรี ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
4 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
4
0021
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายสถาบัน แวววงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นางสาวรัชฎาภรณ์ มีฤทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
5 นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
5
0025
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศุภณัฏฐ์ ผลดี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธาน
3 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
4 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสาวณัฐพร สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
6
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/7
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาววิรัญรัฎญฌา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ ประธาน
2 นายภูรี สว่างวงษ์ ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
3 นางสาวอำพร เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาววนิดา เกษี ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
3 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นายไพรัช อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 11.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
3 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวมณีวรรณ ศรวิชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
3
0250
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางสาวกฤติยา คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
4
0251
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
5
0755
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นางนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
6
0756
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 11.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
3 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นางนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
7
0757
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
3 นายธีระเดช คูหา ครูธุรการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการ
4 นายป้อง นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ วอทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
8
0758
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 11.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
3 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ วอทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนภัทร ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ประธาน
2 นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นางสุทธิรัตน์ หายโศรก ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
4 นางยุวดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นายปัญญา เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัย (อาคารดนตรี)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นายประเวสน์ พนมไสย์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธาน
3 นายสัสดี สีผาลา ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ
4 นายนพพล ศรีบ้านโพน ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางลัดดา สุขรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงศุภวัฒน์ (อาคาร ป.3)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสวก วิริยะบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินวิทยา ประธาน
2 นางสาวสมบัติทิพย์ คำเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
3 นายวีระชัย บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายสมเดช แสงอรุณ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการ
5 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไพฑูรย์ พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ ประธาน
2 นายใหม่ สาสังข์​ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
4 นางสาวอลิสา สกุลพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 สิบเอกเกียรติศักดิ์ พลนำ ครูโรงเรียนอรจันทร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพิสมัย ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหมื่น ประธาน
2 นางนิฤมล วรรณคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
3 นางบังอร ไชยช่วย ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นางประยอม คำหงษา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
5 นางฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน ประธาน
2 นางสาวจารุดา พรหมมานนท์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายไพจิตร สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นางอุบลรัตน์ กาญจนเสน ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
5 นางรวิภา ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
7
0018
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โดมหน้าห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางลักขณา ยศอาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นายใหม่​ สาสังข์​ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการและเลขานุการ
5 นายวสันต์ คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
8
0019
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โดมหน้าห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจตุพร นรเนตร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
2 นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการ
3 นางสาวยุพดี ย่อมมี ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางอภิรมย์ ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
5 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการและเลขานุการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้น 1 ห้อง ป.1/1-1/2-1/3
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นางสาวอลิสา สกุลพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายจักรพงษ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
5 นายไพฑูรย์ สายพิน ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้น 1 ห้อง ป.1/4-1/5
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง ประธาน
2 นายไพฑูรย์ สายพิน ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
3 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
4 นายอรัณ ทิพมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
5 นายฉัตรพันธ์ แก้วเหลา ครูธุรการโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการและเลขานุการ
11
0026
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอรัญญา รักพรหม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางอมร กมล ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางดารุณีย์ เชื้อลี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
5 นางสนทนา บุญกัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
12
0027
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอรัญญา รักพรหม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางศิริลักษณ์ สุขศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองคับคา กรรมการ
3 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร วิเชษฎฐพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
5 นางสนทนา บุญกัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
13
0034
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางอภิรมย์ ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
3 นางประครอง บรรพชาติ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสมลักษณ์ วรรณเวช ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
5 นางประเนียน จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ ประธาน
2 นางรัชนีกร ธรรมษา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นางวิไลลักษณ์ ผ่องราศรี ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
4 นางสาวประไพภรณ์ ปัญญา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
5 นางอรพิน บัวแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางยุพินทอง จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ประธาน
2 นางสาวสิรินทร์รัตน์ นันทรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางรำไพ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
4 นางอรพิน บัวแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ด้านหลังอาคารดำรงคงมั่น
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสกสรรค์ สามศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางวชิราภรณ์ บุญเชิญ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางอุ่นเรือน บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางพันธ์ุมาลี ป้องคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ด้านหลังอาคารดำรงคงมั่น
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง ประธาน
2 นางรำไพ ประวัน ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสำราญ คำพิราช ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางรวิภา ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
5 นางสำราญ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการและเลขานุการ
18
0734
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางเพ็็ญศรี ไชยชนะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ประธาน
2 นางมิ่งมณี กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางดวงเพ็ญ รูปสวย ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
4 นางรำไพ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
5 นางอุ่นเรือน บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม