รายการทั้งหมด5 ต.ค 2562 6 ต.ค 2562 7 ต.ค 2562 8 ต.ค 2562
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0122
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/1)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนายธนโชติ ขุนโทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นายประดิษฐ์ มีดี ครูโรงเรียนบ้านขนา รองประธาน
3 นางสาววราภรณ์ สุดาชาติ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
4 นางสาววิภาดา คูหา ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
5 นางสาวรัตนา ชูชื่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
2
0123
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/2)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นางทัณฑิกา ผกาแดง ครูโรงเรียนบ้านระหาร รองประธาน
3 นางสาวสร้อยทิพย์ เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการ
4 นางสาวศิริลักษณ์ คำยุธา ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
5 นายสิริศักดิ์ แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
3
0124
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/3)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพัฒน์ โจระสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร ประธาน
2 นายคณาทิป สุขโรจนภูวดล ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นายธีรภัทร สมัครพงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวนันท์นภัส สุพงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
4
0129
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูทอง ประธาน
2 นายจตุพล บุญทวี ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว รองประธาน
3 นางน้ำผึ้ง เขียวนิล ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวจิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
5 นางสาววนิดา โสดาธาตุ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
5
0130
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ ประธาน
2 นายจิตรกร ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย รองประธาน
3 นางสาววิยะดา รักษาศิริ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
4 นางสาวภารุณี สาระบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นายสันติ ตาอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
6
0132
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ป.1/8)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวัฒนา จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิวาลัย ประธาน
2 นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง รองประธาน
3 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
4 นางจีราพัชร ทิ้งแสน ครูโรงเรียนบ้านกันจด กรรมการ
5 นายสิทธิกร พิมอักษร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
6 นางสุกัญญา มโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นางสิริมานล์ สอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
8 นางกัญภร แถวไธสง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการและเลขานุการ
7
0133
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้นที่ 2 ห้องที่ 2 (ป.2/8)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางกานต์พิชชา กินรา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวสัญญาพร ทองละมุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
4 นางสาวทิพวรรณ เกษคำ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางสาวจิราวัลย์ รักชาติ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
6 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
7 นางสุพีชา เสมียนรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
8 นางสาวภัทรวดี อุทัยกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
8
0134
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้นที่ 2 ห้องที่ 3 (ป.3/8)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมปอง ชินตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ประธาน
2 นางสาวปราณี นาคนวล ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล รองประธาน
3 นางสาววิยาภรณ์ อินทนาม ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายทินกร งามแสง ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ
5 นายพุทธิชัย พานิช พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
6 นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
9
0772
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี (เตรียมโต๊ะมาเอง)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน ประธาน
2 นายวุฒิพงษ์ แทนคำ ครูโรงเรียนบ้านซำ รองประธาน
3 นางสาวทิวาพร เผ่าภูรี ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
4 นางสาววันวิสา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5 นางจารุวรรณ แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
10
0773
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี (เตรียมโต๊ะมาเอง)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน ประธาน
2 นายวุฒิพงษ์ แทนคำ ครูโรงเรียนบ้านซำ รองประธาน
3 นางสาวทิวาพร เผ่าภูรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
4 นางสาววันวิสา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5 นางจารุวรรณ แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
11
0774
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี (เตรียมโต๊ะมาเอง)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ รองประธาน
3 ดร.ยุพิน มูลมิน ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
4 นายจำลอง รัตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
5 นางชุตินันท์ ก้อนทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
6 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
12
0775
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี (เตรียมโต๊ะมาเอง)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ รองประธาน
3 นายจำลอง รัตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
4 ดร.ยุพิน มูลมิน ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
5 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
13
0789
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/4)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางสาวจรัญญา แผ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา รองประธาน
3 นางสาวเกวลี ไชยสุวรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
4 นายจันทร์ทรารักษ์ การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
5 นายแผน โสดาโคตร ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
6 นางพิมลวัลย์ สายทอง ครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการและเลขานุการ
14
0790
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/5)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางสาวจามจุรี ไชยผา ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวอุทัยรัตน์ ปรือปลัก พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองขนาน กรรมการ
5 นางสาวยุวดี ฤาษี ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
6 นางสุพรรณิการ์ นันท์สิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
15
0791
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/6)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางศุภานัน เหลืองงาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า รองประธาน
3 นายรณชัย ทาระ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
4 นายกิติศักดิ์ ภักดิ์ใส ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
16
0792
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/7)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางศุภานัน เหลืองงาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า รองประธาน
3 นายกิติศักดิ์ ภักดิ์ใส ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายรณชัย ทาระ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
5 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
17
0820
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง (ป.5/1)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นางสมพร ประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นางสาวสุปราณี หาญจิต พนักงานราชการโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
4 นายอมรพันธ์ ชูผล ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางสาววรรณิภา พิมาทัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการและเลขานุการ
18
0821
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง (ป.5/2)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นางสาวศิริพันธ์ พากเพียร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นางสาวกิจกานต์ สมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นายประนอม ชาวนา ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
5 นายศักดิ์ดา วะราบุตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
19
0822
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง (ป.5/3)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นางจุรีรัตน์ จงจรูญเกียรติ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นางกิตติญา ภัยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางสาวพิมพ์วิชยา ขยันวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
5 นางสาวกรวิมล บุญศรัทธา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0085
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 4 ห้องที่ (ป.6/2)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุนทร ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน ประธาน
2 นางสาวภาณิชา อัมภรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธาน
3 นางขวัญเมือง ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
4 นางสมถวิล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
5 นายศุภณัฐ โพธิ์ดี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
6 นางสาวปรีชญา คูณชัย ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
7 นางสาวสุพิศ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
8 นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
9 นางสาวพรสุดา ปิยะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
10 นางปิยวดี กองหล้า ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
2
0086
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 4 ห้องที่ (ป.6/1)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคงกะพัน ชัยพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางไมตรี คมใส ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ รองประธาน
3 นางสาวนันทิยา พุฒพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
4 นางวรกันยา แก้วกลม ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
6 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
7 นางสาวทัศนีย์ คมใสย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
8 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
9 นางสาวทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
10 นางทองอินทร์ สาริก ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
11 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
12 นางสนิดา โกศล ครูโรงเรียนมหาราช 2 กรรมการและเลขานุการ
3
0090
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา เตรียมโต๊ะมาเอง
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน ประธาน
2 นายทนงศักดิ์ โพธิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น รองประธาน
3 นางสาวภัทรา มาลีหวล ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
4 นางสาววิไลภรณ์ ผุยพรม ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางสาวสุพัฒรา ปานเหลา ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
4
0091
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา เตรียมโต๊ะมาเอง
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นายอรัญ วรรณพฤกษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
3 นางสาวเบญจวรรณ์ ขันตี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
4 นางนิตตรา แถวประโคน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5 นางสุภาพร แก้วทอง ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5
0093
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกาญจนา จันดี ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นายรังสรรค์ เพ็งธรรม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง รองประธาน
3 นายศุภจักร ศรีถาการ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางมณีรัตน์ พันธ์ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางสาวสมัย สะใบ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
6
0094
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธาน
2 นางจิตรตะนา บุปผาพรหม ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นางสาวเบญจภรณ์ บุญทศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
4 นางสาววิภาภรณ์ มะโนธรรม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการและเลขานุการ
7
0095
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โดมหน้าห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอุทัยวรรณ มณีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นางสาวนางสาวปณิตา ปิยะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
3 นางจิราภรณ์ ทองละมุล ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
4 นางไพลิน ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวกฤตยา สาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
8
0096
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โดมหน้าห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวจิตรพร สมสร้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างคูณวิทยา ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัลยา วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นางสาวคนึงนิจ บัวศรียอด ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
4 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวิตรี รังกระโทก ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
9
0099
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายตฤณ ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ ประธาน
2 นางสุพัตรา จันทะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นายสมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นายธนุศักดิ์ แก้วกันหา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการ
5 นายธนชัย อุ่นอ้วน ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการและเลขานุการ
10
0100
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวัชระ จันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก ประธาน
2 นางศิรยา ไสว ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง รองประธาน
3 นางสุพี ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นายทรงเดช ชิดดี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
5 นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย ครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการและเลขานุการ
11
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โรงยิมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพจน์ สำโรง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน ประธาน
2 นายปรัตถกร รักพรม ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) รองประธาน
3 นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นายสุรศักดิ์ ปราบเสียง ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
5 นายจีระศักดิ์ ยาโน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการและเลขานุการ
12
0770
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โรงยิมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายปราโมทย์ โคตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง ประธาน
2 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก รองประธาน
3 นายเจษฎาภรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
4 นางสาวญาณิศา บุญตาโลก ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
5 นายพนมพร นันทสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถนอม สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นายริวัฒน์ กำลังงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายอิทธิฤทธิ์ โสภา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นายศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางจำเนียร ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการและเลขานุการ
2
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศักดิ์ดา ปิตตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธาน
2 นายนิวัฒน์ กำลังงาม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางวัลลิยา ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
3
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นางสาวสุรีย์ โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นายอานุเทพ กิ่งสกุล ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
4
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอนุเทพ กิ่งสกุล ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ประธาน
2 นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
3 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางสาวสุรีย์ โพธิสาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธาน
2 นางศุภาวีร์ อดทน ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา รองประธาน
3 นางสังวาล วารสุข พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธาน
2 นางศุภาวีร์ อดทน ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา รองประธาน
3 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
4 นางสังวาล วารสุข พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
5 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธาน
2 นายสุริยา โมคเบ็ญ ครูโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธาน
2 นายสุริยา โมคเบ็ญ ครูโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุกัญญา จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นางผ่องศรี วรรณทวี ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) รองประธาน
3 นางสาวเนตรชนก สังเกตกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
4 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางสุกานดา ชุ่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุกัญญา จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นางผ่องศรี วรรณทวี ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) รองประธาน
3 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสุกานดา ชุ่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 นางสาวเนตรชนก สังเกตกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก ประธาน
2 นางโสภา พวงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว รองประธาน
3 นางสาวจินตนา หยิบยก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางสาวอังคณา แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก ประธาน
2 นางสาวอังคณา แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านระหาร รองประธาน
3 นางโสภา พวงสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
4 นางสาวจินตนา หยิบยก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางปรมาภรณ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว ประธาน
2 นางสาวลำใย กั้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม รองประธาน
3 นางวิณิตกุล สุเมธิวิทย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางสาววโรชา เฉลิมวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
5 นางสาวอมรประภา ประเสริฐชาติ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการและเลขานุการ
10
0404
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางปิยะพร ทำบูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ประธาน
2 นางสาวลำใย กั้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม รองประธาน
3 นางสาววโรชา เฉลิมวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นางวิณิตกุล สุเมธิวิทย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
5 นางสาวอมรประภา ประเสริฐชาติ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง รองประธาน
3 นายกัมปนาท สุขสงวน ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นายไสว วงศ์บา ครูโรงเรียนบ้านตายู กรรมการ
5 นายพิทักษ์ ทางทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
6 นายสมจิตต์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
7 ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
8 นายบุญฤทธิ์ คำศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
9 นายประยูร กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
10 นายสมศักดิ์ วงศ์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
11 นายสัมฤทธิ์ คำภา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
12 นางวัชรา ท้าวด่อน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
13 นางณัฐรินี ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายสีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อนเส้า สพป.ศก.1 รองประธาน
3 นายสุรศักดิ์ วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน รองประธาน
4 นายไพมณี สุระเสน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นายบรรจง ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
6 นายพยุงศักดิ์ มีปัญญา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
7 นายประยงค์ คำดี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
8 นายเฉลิมพล รักษาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
9 นายจักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
10 นายโกวิทย์ มีศรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการ
11 นายคมกฤช เกษศิริโยธิน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
12 นายอภิชาติ ชินวงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
13 นางเกวนันท์ วรงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม้) กรรมการ
14 นางสาวนภสร ท่วงที ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ประธาน
2 ว่าที่ร้อยโทสมเชื้อ ยอดสิงห์ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านตาแท่น รองประธาน
3 นายนิวัฒน์ รูปใหญ่ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางวลัยพร สีหาบุญ ครูโรงเรียนบ้านโคกตาล สพป.ศก.3 กรรมการ
5 นางสาวรัชนี ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
6 นายสุริยา แก้ววงศา ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป.ศก.3 กรรมการ
7 นายประสาท สีหาบุญมาก ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป.ศก.3 กรรมการ
8 นายสาเกียรติ แก้วปักษา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
4
0070
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รองประธาน
3 นายวิชัย สุทาศรี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางวรรณภา ทางามทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
5
0071
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นางสาววรรณรา พงษ์สิน ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นางจินตนา นุริตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
4 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายสมาน มูลศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
6 นางนิตยาพร พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
6
0102
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/1-3/4
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกิตการุณ แก้วคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นายกิตติศักดิ์ คำภูเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
3 นางสาวรวมกิจ ตาทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางโกสุม รีเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
7
0103
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้อง ป.3/5-3/7
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นายวิชัย สาสาย ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นางสาวนฤมล นิรังกูล ครูธุรการโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
4 นางสาวเตือนใจ ศรีระเริญ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
5 นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการและเลขานุการ
8
0708
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงศุภวัฒน์ (อาคาร ป.3)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา ประธาน
2 นางเกษตะนา ศรีวรบุญ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นางสาวสุกัลยา แสนสภา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการและเลขานุการ
9
0709
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงศุภวัฒน์ (อาคาร ป.3)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา ประธาน
2 นางสุรีย์รัตน์ ส่วงเมา ครูโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
3 นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสุปราณี พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
5 นางปารียา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
10
0776
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รองประธาน
3 นายสมาน มูลศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นางสุนีย์ กมลมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงครัว
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอรัญญา รักษ์พรหม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางวชิราภรณ์ บุญเชิญ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
3 นางสำราญ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นางอำพันธ์ จิตอาคะ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
5 นางสุวรรณนา สะอาด ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการและเลขานุการ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม