รายการทั้งหมด5 ต.ค 2562 6 ต.ค 2562 7 ต.ค 2562 8 ต.ค 2562
หมวดหมู่ : ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0030
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/1
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกนกรัตน์ สายสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ ประธาน
2 นางกรรณิการ์ คำศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง รองประธาน
3 นางวิลาวัณย์ ร่มรื่น ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสาวสุภาวดี ทองสุข พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตานวน กรรมการและเลขานุการ
2
0031
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/2
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางนันทพร เสนสม ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ ประธาน
2 นางสุภาพร บุญไทย ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ รองประธาน
3 นายจิรภัทร ทีฆายุพรรค ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางสุติมา บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
5 นางรวิภา ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
3
0032
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/3
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางไพรวัลย์ ตั้งมั่น ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ ประธาน
2 นางสาวมาลี สลัดทุกข์ ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา รองประธาน
3 นางสาวผจงจิต โทวาท ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
4 นางสาววาสนา ธงชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5 นางประกาย มุ่งหมาย ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการและเลขานุการ
4
0036
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 4 ห้อง 6/6
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางละอองทิพย์ เกียรติสุรีย์กุล ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธาน
2 นางสาวมะลิวัลย์ ชนะศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส รองประธาน
3 นางสาวศิรินภา ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวละออ งามฉวี ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
5 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
5
0037
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้อง ป.3/5
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวาณิช ประกอบผล ครูโรงเรียนบ้านแก ประธาน
2 นางสาวธัญธิตา บุญมารอง ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
3 นางสาวเอมมิกา บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นางภัทรนันท์ ดำลี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
6
0038
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้อง ป.3/6
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนายพิพิธธน บุราคร ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางจุุไรรัตน์ ไชยมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ รองประธาน
3 นายกิตติ ประชัน ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4 นางปวริศา พิบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองทา กรรมการ
5 นางสุชิน พิเศษสุนทร ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการและเลขานุการ
7
0046
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้อง ป.3/7
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสมคิด วงศ์แหวน ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางโสรดา บูรพา ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น รองประธาน
3 นางสาวธันยพร แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นางวิไล บุญชู ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
8
0047
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่ง ชั้นที่ 2 ห้อง 2/1
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางมยุรี จันทวี ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ รองประธาน
3 นายนนทนัตถ์ งามเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นายสัญญา พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
5 นางสุนันทนา สุทธิประภา ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการและเลขานุการ
9
0759
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 4 ห้อง 6/1
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นางศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล รองประธาน
3 นางสมลักษณ์ วรรณเวช ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
4 นางสาวศศิวิมล สนทะยา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
5 นางบัวทิพย์ เรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว กรรมการและเลขานุการ
10
0760
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 4 ห้อง 6/3
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวบุษกร ลาวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองทา ประธาน
2 นางสมจิตต์ ตุนา ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นางสาวกาญจณภัช เย็นใจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ กรรมการ
4 นางสาวกันตินันท์ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
11
0761
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 4 ห้อง 6/5
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางรัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางสาวเสาวนีย์ เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธาน
3 นางฐิติกานต์ ศรีดา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางพนิดา แสงใส ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
5 นางสาวชิดกมล บุญไสย์ ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
12
0764
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 4 ห้อง 6/7
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางนีระภา วิริยะบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเบ็ง ประธาน
2 นางสาวจิราวรรณ ลาธุลี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองคับคา กรรมการ
3 นางดารณี กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
13
0787
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่ง ชั้นที่ 2 ห้อง 2/2
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพิสมัย ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหมื่น ประธาน
2 นางประยงค์ สายะสมิต ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ รองประธาน
3 นางวิราภรณ์ แก่นสาร ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
4 นางสาวตรีทิพ บุญรักษา ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางอุรา กรมพะไมย ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
6 นางสาวเฟื่องฟ้า ศรีชมภู ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการและเลขานุการ
14
0788
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่ง ชั้นที่ 2 ห้อง 2/3
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอาภรณ์ทิพย์ นาคพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางสาวหัทยา จิตสุภาพ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ รองประธาน
3 นางสาวจิรนันท์ ตั้งมั่น ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางเดือนเพ็ญ แก้วกอง ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
5 นางสาวเมธกานต์ มีคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
15
0823
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/4
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุภาพร ขันตี ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นางสาวศิริลักษณ์ คำยุธา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
3 นางสาวศิรินทรา ราชธานี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางสาวจินดารัตน์ อ่อนทรวง ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0122
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/1)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนายธนโชติ ขุนโทนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเครือ ประธาน
2 นายประดิษฐ์ มีดี ครูโรงเรียนบ้านขนา รองประธาน
3 นางสาววราภรณ์ สุดาชาติ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
4 นางสาววิภาดา คูหา ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
5 นางสาวรัตนา ชูชื่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
2
0123
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/2)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน ประธาน
2 นางทัณฑิกา ผกาแดง ครูโรงเรียนบ้านระหาร รองประธาน
3 นางสาวสร้อยทิพย์ เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการ
4 นางสาวศิริลักษณ์ คำยุธา ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
5 นายสิริศักดิ์ แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
3
0124
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/3)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพัฒน์ โจระสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร ประธาน
2 นายคณาทิป สุขโรจนภูวดล ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นายธีรภัทร สมัครพงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวนันท์นภัส สุพงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
4
0129
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูทอง ประธาน
2 นายจตุพล บุญทวี ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว รองประธาน
3 นางน้ำผึ้ง เขียวนิล ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวจิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
5 นางสาววนิดา โสดาธาตุ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
5
0130
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ ประธาน
2 นายจิตรกร ปรีเปรม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย รองประธาน
3 นางสาววิยะดา รักษาศิริ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
4 นางสาวภารุณี สาระบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นายสันติ ตาอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
6
0132
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้นที่ 2 ห้องที่ 1 (ป.1/8)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวัฒนา จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิวาลัย ประธาน
2 นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง รองประธาน
3 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
4 นางจีราพัชร ทิ้งแสน ครูโรงเรียนบ้านกันจด กรรมการ
5 นายสิทธิกร พิมอักษร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
6 นางสุกัญญา มโนชาติ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
7 นางสิริมานล์ สอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
8 นางกัญภร แถวไธสง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการและเลขานุการ
7
0133
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้นที่ 2 ห้องที่ 2 (ป.2/8)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกาญจนา เพิ่มวิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง ประธาน
2 นางกานต์พิชชา กินรา ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) รองประธาน
3 นางสาวสัญญาพร ทองละมุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
4 นางสาวทิพวรรณ เกษคำ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางสาวจิราวัลย์ รักชาติ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
6 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
7 นางสุพีชา เสมียนรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
8 นางสาวภัทรวดี อุทัยกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
8
0134
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้นที่ 2 ห้องที่ 3 (ป.3/8)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมปอง ชินตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) ประธาน
2 นางสาวปราณี นาคนวล ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล รองประธาน
3 นางสาววิยาภรณ์ อินทนาม ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายทินกร งามแสง ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ
5 นายพุทธิชัย พานิช พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
6 นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
9
0772
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี (เตรียมโต๊ะมาเอง)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน ประธาน
2 นายวุฒิพงษ์ แทนคำ ครูโรงเรียนบ้านซำ รองประธาน
3 นางสาวทิวาพร เผ่าภูรี ครูโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
4 นางสาววันวิสา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5 นางจารุวรรณ แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
10
0773
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี (เตรียมโต๊ะมาเอง)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน ประธาน
2 นายวุฒิพงษ์ แทนคำ ครูโรงเรียนบ้านซำ รองประธาน
3 นางสาวทิวาพร เผ่าภูรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองรุง กรรมการ
4 นางสาววันวิสา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5 นางจารุวรรณ แก้วมูล ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
11
0774
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี (เตรียมโต๊ะมาเอง)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ รองประธาน
3 ดร.ยุพิน มูลมิน ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
4 นายจำลอง รัตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
5 นางชุตินันท์ ก้อนทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
6 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
12
0775
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี (เตรียมโต๊ะมาเอง)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ รองประธาน
3 นายจำลอง รัตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
4 ดร.ยุพิน มูลมิน ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
5 นางชุตินันท์ นางวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
13
0789
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/4)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางสาวจรัญญา แผ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา รองประธาน
3 นางสาวเกวลี ไชยสุวรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
4 นายจันทร์ทรารักษ์ การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
5 นายแผน โสดาโคตร ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
6 นางพิมลวัลย์ สายทอง ครูโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการและเลขานุการ
14
0790
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/5)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายภานุวัฒน์ บุญแซม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ประธาน
2 นางสาวจามจุรี ไชยผา ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) รองประธาน
3 นายอนุชา จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางสาวอุทัยรัตน์ ปรือปลัก พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองขนาน กรรมการ
5 นางสาวยุวดี ฤาษี ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
6 นางสุพรรณิการ์ นันท์สิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
15
0791
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/6)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางศุภานัน เหลืองงาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า รองประธาน
3 นายรณชัย ทาระ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
4 นายกิติศักดิ์ ภักดิ์ใส ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
16
0792
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 2 ห้อง (ป.4/7)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางศุภานัน เหลืองงาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า รองประธาน
3 นายกิติศักดิ์ ภักดิ์ใส ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายรณชัย ทาระ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
5 นางจันจิรา สมหวัง ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการและเลขานุการ
17
0820
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง (ป.5/1)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นางสมพร ประสาร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นางสาวสุปราณี หาญจิต พนักงานราชการโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
4 นายอมรพันธ์ ชูผล ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางสาววรรณิภา พิมาทัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการและเลขานุการ
18
0821
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง (ป.5/2)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลับ ประธาน
2 นางสาวศิริพันธ์ พากเพียร ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นางสาวกิจกานต์ สมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการ
4 นายประนอม ชาวนา ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
5 นายศักดิ์ดา วะราบุตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการและเลขานุการ
19
0822
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้อง (ป.5/3)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายมนูญ เลิศศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ประธาน
2 นางจุรีรัตน์ จงจรูญเกียรติ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นางกิตติญา ภัยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางสาวพิมพ์วิชยา ขยันวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
5 นางสาวกรวิมล บุญศรัทธา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0085
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 4 ห้องที่ (ป.6/2)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุนทร ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบักโทน ประธาน
2 นางสาวภาณิชา อัมภรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธาน
3 นางขวัญเมือง ชมคำ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
4 นางสมถวิล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
5 นายศุภณัฐ โพธิ์ดี ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
6 นางสาวปรีชญา คูณชัย ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
7 นางสาวสุพิศ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
8 นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
9 นางสาวพรสุดา ปิยะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
10 นางปิยวดี กองหล้า ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
2
0086
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 4 ห้องที่ (ป.6/1)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคงกะพัน ชัยพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ประธาน
2 นางไมตรี คมใส ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ รองประธาน
3 นางสาวนันทิยา พุฒพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
4 นางวรกันยา แก้วกลม ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมหาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
6 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
7 นางสาวทัศนีย์ คมใสย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
8 นางพิชญา บุดดีเสาร์ ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
9 นางสาวทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
10 นางทองอินทร์ สาริก ครูโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ
11 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
12 นางสนิดา โกศล ครูโรงเรียนมหาราช 2 กรรมการและเลขานุการ
3
0090
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา เตรียมโต๊ะมาเอง
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาน ประธาน
2 นายทนงศักดิ์ โพธิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น รองประธาน
3 นางสาวภัทรา มาลีหวล ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
4 นางสาววิไลภรณ์ ผุยพรม ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
5 นางสาวสุพัฒรา ปานเหลา ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
4
0091
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา เตรียมโต๊ะมาเอง
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นายอรัญ วรรณพฤกษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการ
3 นางสาวเบญจวรรณ์ ขันตี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนจิก กรรมการ
4 นางนิตตรา แถวประโคน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5 นางสุภาพร แก้วทอง ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5
0093
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกาญจนา จันดี ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นายรังสรรค์ เพ็งธรรม ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง รองประธาน
3 นายศุภจักร ศรีถาการ ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
4 นางมณีรัตน์ พันธ์ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางสาวสมัย สะใบ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
6
0094
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุดใจ พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธาน
2 นางจิตรตะนา บุปผาพรหม ครูโรงเรียนบ้านโตนด รองประธาน
3 นางสาวเบญจภรณ์ บุญทศ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
4 นางสาววิภาภรณ์ มะโนธรรม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการและเลขานุการ
7
0095
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โดมหน้าห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอุทัยวรรณ มณีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นางสาวนางสาวปณิตา ปิยะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
3 นางจิราภรณ์ ทองละมุล ครูโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
4 นางไพลิน ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวกฤตยา สาสังข์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
8
0096
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โดมหน้าห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวจิตรพร สมสร้าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างคูณวิทยา ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัลยา วงษ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นางสาวคนึงนิจ บัวศรียอด ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
4 นางสาวคณัสนันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
5 นางสาวิตรี รังกระโทก ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
9
0099
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายตฤณ ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ ประธาน
2 นางสุพัตรา จันทะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นายสมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นายธนุศักดิ์ แก้วกันหา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาแบน กรรมการ
5 นายธนชัย อุ่นอ้วน ครูโรงเรียนบ้านคำกลาง กรรมการและเลขานุการ
10
0100
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดมโรงเรียนกันทลักษ์วิทยา
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวัชระ จันทร์แสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก ประธาน
2 นางศิรยา ไสว ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง รองประธาน
3 นางสุพี ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นายทรงเดช ชิดดี ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
5 นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย ครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการและเลขานุการ
11
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โรงยิมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอัญชลี เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสดำ ประธาน
2 นายทัศนพงศ์ โคพะนา ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ รองประธาน
3 นายอธิวัฒน์ แรงเริง ครูโรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย กรรมการ
4 นางสาวบุญล้อม บุญจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
12
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โรงยิมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นายชาญณรงค์ มีฤทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโนนแก กรรมการ
4 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายคุปติพงษ์ ศรีอ่อน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการและเลขานุการ
13
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โรงยิมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพจน์ สำโรง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน ประธาน
2 นายปรัตถกร รักพรม ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) รองประธาน
3 นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นายสุรศักดิ์ ปราบเสียง ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
5 นายจีระศักดิ์ ยาโน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการและเลขานุการ
14
0766
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โรงยิมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศักดา สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านสดำ ประธาน
2 นายประมวล ศรีธีรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ รองประธาน
3 นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด ครูโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ รองประธาน
4 นางสาวสุชาดา พละโย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
5 นายวีระพงษ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
15
0770
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โรงยิมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายปราโมทย์ โคตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง ประธาน
2 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก รองประธาน
3 นายเจษฎาภรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก กรรมการ
4 นางสาวญาณิศา บุญตาโลก ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
5 นายพนมพร นันทสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
6 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ ประธาน
2 นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง รองประธาน
3 นายอำนาจ แก้วหานาม ครูโรงเรียนบ้านซำ กรรมการ
4 นายประวิตร์ ตระกูลวิทยนันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
5 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
2
0141
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ห้อง ป.5/1
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสายัณห์ มีโค ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายอภิสิทธิ์ สังข์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน รองประธาน
3 นายธิติพล เกษรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) กรรมการ
4 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
5 นายสมร บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการและเลขานุการ
3
0142
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ห้อง ป.5/2
6 ต.ค 2562 10.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวรรดี แก้วกัณหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางภัทรียา มีโค ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ รองประธาน
3 นางสาวพิรมญา สุริพล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางไพบูรณ์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
5 สิบเอกจินตหรา อุปสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
4
0143
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ห้อง ป.5/3
6 ต.ค 2562 10.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอุดมลักษณ์ ศรีธีรานนท์ ครูโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ ประธาน
2 นายกรวิทย์ ทองแปลง ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว รองประธาน
3 นางสาวสุชีรา แสนรังค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
4 นายเจษฎาภรณ์ สุพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางสาวพรฤทัย ราชภักดี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการและเลขานุการ
5
0144
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางปิยวดี กองหล้า ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ ประธาน
2 นางศิริวรรณ วงศ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน รองประธาน
3 นางสาวพรฤทัย ราชภักดี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นางสาวสุชีรา แสนรังค์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
5 นางหทัยทิพย์ เตชะสุข ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
6
0145
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นายธัญพิสิษฐ์ คำทะ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก รองประธาน
3 นางกัญญา พิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
4 นางนภาภรณ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายสุวิทย์ พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
7
0146
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสนีย์ ทะหา ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ประธาน
2 นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ รองประธาน
3 นางสาวภัทรวดี บุญทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
4 นายธีรภัทร คำสุมาลี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
5 นางพิไลภรณ์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
8
0147
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวีระพงษ์ คำแดง ครูโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นายสุริยัน อินทรโสม ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ รองประธาน
3 นางสาวอำพร เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางพรทิพา วาลตะคุ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
5 นายวิจักขณ์ ปาวงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
9
0149
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางลำดวน อ่อนทรวง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางเกศฎา สุขเสน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
5 นางสาวสุพัฒตรา ดวงเด่น ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
10
0152
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายรัชพงศ์ บุญลอด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธาน
2 นางมะณี ชัยสอน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธาน
3 นางสาวพูนสุข ปัญญาวัน ครูโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายถาวร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านเพ็ก กรรมการ
5 นางสาวดารณี สีสารี ครูโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการและเลขานุการ
11
0154
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนที สุขพอดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน ประธาน
2 นางอุลัยพร จำเริญ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย รองประธาน
3 นางสาวเกตน์สิรี คูณชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
4 นางสาวแสงอรุณ อักโข ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นายศุภเกียรติ มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการและเลขานุการ
12
0155
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก ประธาน
2 นางกำไลวรรณ หอมจะบก ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รองประธาน
3 นางอุมาริน ศรีอุดร ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
4 นายปัฐพงษ์ ขอจงสุข ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางนฤมล คำทวี ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการและเลขานุการ
13
0156
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจิตรา กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นางฐิภาภรณ์ ทาระบุตร ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็ง รองประธาน
3 นางกาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
4 นางสาวสกาวเดือน ขาวสลับ ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร กรรมการ
5 นางลัดดาวัลย์ ผิวอ่อน ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
14
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ห้อง ป.3/1
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางวนิดา อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา รองประธาน
3 นางอรทัย คำแสนราช ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
4 นางสาววิภาวรรณ จำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางพันธ์ลักษณ์ ประวงค์ศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการและเลขานุการ
15
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ห้อง ป.3/2
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นางนภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ รองประธาน
3 นางสาวขมาพร ขจรเพชร ครูโรงเรียนบ้านกันจด กรรมการ
4 นางประกาย เกษแก้ว ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
5 นางสาวปวินันท์ ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการและเลขานุการ
16
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ห้อง ป.3/3
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำม่วง ประธาน
2 นางชุติภัค นามทองใบ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก รองประธาน
3 นางสาวจุฑารัตน์ ใจทน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 สิบเอกหญิงจินตหรา อุปสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสาวอารีรักษ์ หมื่นทอง ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการและเลขานุการ
17
0169
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ห้อง ป.3/7
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางวีรัชยานันท์ แก่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นายบุญญาต ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ รองประธาน
3 นายณัฐวุฒิ ลายทอง ครูโรงเรียนบ้านจองกอ กรรมการ
4 นางไพบูรณ์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
5 นางลิธานันท์ คำโท ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการและเลขานุการ
18
0768
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ห้อง ป.3/5
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายผจญ พี่งปาน ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม ประธาน
2 นางสาวนุชนภา ฉ่ำมณี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง รองประธาน
3 นางสาววรรณภา ใจดี ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู รองประธาน
4 นางสาวอรอุมา อนันต์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางสาวจุฑารัตน์ ใจทน ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0738
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารใหม่
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมศักดิ์ สุขศาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข ประธาน
2 นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นางสุทธิ์ธนา ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
4 นางสิริมาลย์ สอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสาวชระริน พันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
6 นางกมลขัณฑ์ ดวงจำปา ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
7 นางสาวสุรีย์พร ถันทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทิง กรรมการ
8 นางพรประภัสศร์ ศรชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
9 นางวิไล บุญชู ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
10 นางกันต์ญภัทร คณานิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการและเลขานุการ
2
0739
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารใหม่
7 ต.ค 2562 10.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายรัตนสิทธิ์ โสพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว ประธาน
2 นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นายสามารถ ไก่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก กรรมการ
4 นางหัทญานี สารบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นางทิพาพร ศรีลามล ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
6 นางลักขณา กมุทชาติ ครูโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ กรรมการ
7 นายรณชัย ทาระ ครูโรงเรียนบ้านกระทิง กรรมการ
8 นางลักษมี เบ้าทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
9 นางโยทะกา รักโสภา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
3
0740
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้องที่ 1 ป.5/6
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพิชิต ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นายสุระพิด เถาว์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรทิพย์ รองประธาน
3 นางสาวเมธาวี สีสด ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
4 นางสาวฐิติพร จำมี ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นายปัญญา เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
6 นายฉัตรชาย รินวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
7 นางจินตนา ปานจันดี ครูโรงเรียนบ้านนารังกา กรรมการ
8 นางอนงค์ สายแวว ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
4
0741
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้องที่ 1 ป.5/7
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นายวรุฒน์ มั่นจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ รองประธาน
3 นายประวัติดี วรรณภูงา ครูโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวิมล ตันสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นายบรรหาร เมาลี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
6 นางพิสมัย นันทร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
7 นางรุจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
8 นายธนัญชัย ปามุทา ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
9 นายประกาศิต ชูเสน ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
5
0816
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัย (อาคารดนตรี)
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประเวช สัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน รองประธาน
3 นายนิรัตน์ สายแก้ว ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการ
4 นายโสภณ คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
5 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
6 นายกิตติวัฒน์ ทองศรี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
7 นายวีระศักดิ์ นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
6
0817
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัย (อาคารดนตรี)
7 ต.ค 2562 10.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประเวช สัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุน ประธาน
2 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน รองประธาน
3 นายนิรัตน์ สายแก้ว ครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการ
4 นายโสภณ คำลีมัด ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
5 นายกิตติวัฒน์ ทองศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการ
6 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชโยธา ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการ
7 นายวีระศักดิ์ นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
7
0818
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัย (อาคารดนตรี)
7 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี รองประธาน
3 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยา สพม.28 กรรมการ
4 นายบุญรอด ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายสมศักดิ์ วงศ์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
6 นายถนอม สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7 นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 กรรมการและเลขานุการ
8
0819
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัย (อาคารดนตรี)
7 ต.ค 2562 14.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ประธาน
2 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี รองประธาน
3 นายบุญรอด ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
4 นายสมศักดิ์ วงศ์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
5 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยา สพม.28 กรรมการ
6 นายถนอม สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านขนุน กรรมการ
7 นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0262
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้อง ป.1/1
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายชัยมงคล มีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเอก ประธาน
2 นางสาวสุภาณีย์ ตุ้มคง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง รองประธาน
3 นางสาวกัญญาภัทร จันทะสน ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
4 นางสาวปฏิญญา สารโท ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
5 นายสมุห์ สาคร ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
6 นางสาวไพจิตร จำปาคำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการและเลขานุการ
2
0263
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้อง ป.1/2
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุรินทร์ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนด ประธาน
2 นางนัทยา อัศวภูมิ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
4 นายสมุห์ สาคร ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางสาวสุภาณีย์ ตุ้มคง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
3
0265
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้อง ป.1/3
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นางสาวสุพิชา ประกอบกิจ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางพุทธณิกา ศุภกิจ ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) กรรมการ
4 นางสาวณัฐยา ปราสาททอง ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
5 นางสิษฐิพร พิทักษา ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้อง ป.1/4
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอุไรวรรณ คำชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารังกา ประธาน
2 นายวีระชัย บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
3 นางอนงนาฏ ปราบเสียง ครูโรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) กรรมการ
4 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการและเลขานุการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้อง ป.1/5
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางนภาพร ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นางถาวร ดุษฎีกุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขนวน กรรมการ
3 นางสุชญา พละศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ กรรมการ
4 นางบุษราคัม จินาวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
5 นางสาวรณิดา ขวัญยืน ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการและเลขานุการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้อง ป.1/6
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายทินกร มณีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธาน
2 นายอนุรักษ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
3 นายธีระพจน์ ทองสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
4 นางบุษราคัม จินาวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
5 นางสาวรณิดา ขวัญยืน ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการและเลขานุการ
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 2 ห้อง ป.2/4
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธวัชชัย กิ่งมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม ประธาน
2 นายบัญญัติ ศรีไทย ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
3 นายเด่นชัย สัมทาน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการและเลขานุการ
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงคงมั่น
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นายพิิพัฒน์ เฌอกิจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางอังคณา สอดแก้ว ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นางสาวกฤษณา คำชัย ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการและเลขานุการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงคงมั่น
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุจิตรา จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นายไพศาล ศรีสุระ ครูโรงเรียนบ้านแก กรรมการ
3 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
4 นางสาวมลฤดี สมหนองหาร ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุทธิชัย พานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ประธาน
2 นางสาวเพ็ญจันทร์ พลเทพ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางสาวปริญญาพร สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
4 นางสมคิด จำเริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้นที่ 3 ห้องที่ ป.5/4
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา ประธาน
2 นางสาวสุภาณีย์ ตุ้มคง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นายวรพิษณุณาญ์ บุญช่วย ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม โซนที่ 1
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอภินันท์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล ประธาน
2 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางสิษฐิพร พิทักษา ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางสาวณัฐยา ปราสาททอง ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม โซนที่ 2
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำเขียน ประธาน
2 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
3 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายประวิทย์ ผิวโชติ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการและเลขานุการ
14
0313
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม โซนที่ 3
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายฎิธิการ สาอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก ประธาน
2 นางสาวรณิดา ขวัญยืน ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการ
3 นางสาวรณิดา ขวัญยืน ครูโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการ
4 นายนพรัตน์ เงาศรี ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
5 นายบุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้นที่ 1 ห้อง ป.1/7
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอัครรินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระโยง ประธาน
2 นายเฉลิมพล สระ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
3 นายสมุห์ สาคร ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
4 นายธีระพจน์ ทองสลับ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
5 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
7 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
8 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
9 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
3 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
7 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
8 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
9 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 10.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
6 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
7 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
8 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
9 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
6 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
7 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
9 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 10.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
4 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
6 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
7 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
9 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
6 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
7 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
8 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
9 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ รองประธาน
3 นายสัญญา จินตนา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
4 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
6 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
8 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
3 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
5 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
7 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
8 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
9 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายบรรจง โพธิสาร ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองประธาน
3 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
7 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
8 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
9 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
10 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
3 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
4 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
6 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
7 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
8 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
9 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
6 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
7 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
9 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
3 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
6 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
7 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
9 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม1
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
4 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
6 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
7 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
8 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
9 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
7 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
8 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
6 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
7 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
8 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
9 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 11.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
5 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
6 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
7 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
8 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
5 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
6 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
7 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
8 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
9 นางมนทยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
3 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
5 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
6 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
7 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
8 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
9 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.30 น. เป็นต้นไป
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นางมนธยา หิรัญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
3 นายรุ่งโรจน์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
4 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
5 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
6 นางเสาวลักษณ์ มั่นรอด ครูโรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) กรรมการ
7 นายสัญญา จันคณา ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย กรรมการ
8 นางพรทิพย์ พวงมาลัย ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
9 ว่าที่ร้อยตรียุทธพล อุพรม ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธาน
2 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
4 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
5 นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธาน
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
4 นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการและเลขานุการ
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิทธิชัย พงษ์สิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ประธาน
2 นายผาสุข สุนทมาลา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นายประมวล เกรินเกริก ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
4 นายพิทักษ์ ทาทอง ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม กรรมการ
5 นางสาวขนิษฐา พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการและเลขานุการ
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถนอม สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว ประธาน
2 นายริวัฒน์ กำลังงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายอิทธิฤทธิ์ โสภา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นายศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางจำเนียร ไชยหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการและเลขานุการ
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบุญชอบ อรุณรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
2 นางสาวนิภารัตน์ กล้าใจ ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางเบญจลักษณ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางรุจิรา สถิตสุข ครูโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน กรรมการ
5 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
7 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายโผน ธรรมทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลายมีชัย ประธาน
2 นางสาวฐิตินันท์ กงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
3 นายอดิศักดิ์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการ
4 นางณัฐิยา ชาลี ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5 นางพวงแก้ว พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ
6 นางศิราภรณ์ พานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการ
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศักดิ์ดา ปิตตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก ประธาน
2 นายนิวัฒน์ กำลังงาม ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางวัลลิยา ไกรรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน กรรมการ
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
6 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวกวิตา วงษ์พานิช ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
2 นางอัมพร สอนทอง ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
3 นางสาวรุจิษยา สิทธิมณี ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
4 นายนุทัศน์ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอุทิศ จันทร์เขียว ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นายสมชาย ปิ่นงาม ครูโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางทักษิณา สร้อยมาลุน ครูโรงเรียนบ้านสะพุง กรรมการ
5 นางวารุณี ปุกจิตร ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
6 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสนอง สิงห์ซอม ครูโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นายประกาศิต สัมภาวะ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
7 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธาน
2 นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายธนบดินทร์ คันธประทีป ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นายเดชา พรมมาสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการ
5 นางจิรฉัตร อำไพ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
6 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
7 นายธีระวัฒน์ อินทะพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
7 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวสำอาง ศรีทองธรรม ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) ประธาน
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางจิรฉัตร อำไพ ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ กรรมการ
4 นายสมัคร สุขตะกั่ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
5 นายธีระวัฒน์ อินทะพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมกลุ่มเมืองกันทร์ (สำนักงานเขตเก่า)
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก ประธาน
2 นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางณัชชา นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางสาวอรพิน ชาพะวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมกลุ่มเมืองกันทร์ (สำนักงานเขตเก่า)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายชนินทร์ เชื้อสอน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
2 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสาวบุษบา เสาแก่น ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมกลุ่มเมืองกันทร์ (สำนักงานเขตเก่า)
5 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมศักดิ์ เบญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว ประธาน
2 นางอารยา บุญโฮม ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางปิยวรรณ จึงตระกูล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
4 นางวิรงรอง สอนสระน้อย ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นางสาวปวีณา ธรรมรส ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย กรรมการและเลขานุการ
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมกลุ่มเมืองกันทร์ (สำนักงานเขตเก่า)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถาวร แพงสกล ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด ประธาน
2 นางสาวธนัชภรณ์ บุตรสี ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางสาวประวีณา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
7 ต.ค 2562 09.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ ประธาน
2 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
3 นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
5 นายธนากร ปรางศรี ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นางสาวสุรีย์ โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
3 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นายอานุเทพ กิ่งสกุล ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอนุเทพ กิ่งสกุล ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ประธาน
2 นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา กรรมการ
3 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
5 นางสาวสุรีย์ โพธิสาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการและเลขานุการ
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
7 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
3 นางฐิมญกรรณ พิมพร ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการ
4 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
5 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการและเลขานุการ
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนบ้านเดียงพลีศึกษา​
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนวัฒน์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนจานทองกวาววิทยา ประธาน
2 นางสาวจินตนา สิงห์เชื้อ ครูโรงเรียนบ้านซะวาซอ กรรมการ
3 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
5 นางฐิมญกรร พิมพร ครูโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย กรรมการและเลขานุการ
46
0753
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
7 ต.ค 2562 11.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธาน
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการและเลขานุการ
47
0781
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.30 น. เป็นต้นไป
48
0782
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
49
0783
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.30 น. เป็นต้นไป
50
0784
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
7 ต.ค 2562 09.30 น. เป็นต้นไป
51
0793
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
7 ต.ค 2562 11.30 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมัย อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ประธาน
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านจะเนียว กรรมการ
4 นายกิตติศักดิ์ มรรคสันต์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธาน
2 นางศุภาวีร์ อดทน ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา รองประธาน
3 นางสังวาล วารสุข พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
5 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธาน
2 นางศุภาวีร์ อดทน ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยา รองประธาน
3 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
4 นางสังวาล วารสุข พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
5 นางกรรณิการ์ โคตพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธาน
2 นายสุริยา โมคเบ็ญ ครูโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ประธาน
2 นายสุริยา โมคเบ็ญ ครูโรงเรียนบ้านตูม รองประธาน
3 นายปิยะรัฐ อุดมแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางรัตนา นันทพานิช ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุกัญญา จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นางผ่องศรี วรรณทวี ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) รองประธาน
3 นางสาวเนตรชนก สังเกตกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
4 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางสุกานดา ชุ่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการและเลขานุการ
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุกัญญา จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นางผ่องศรี วรรณทวี ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) รองประธาน
3 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสุกานดา ชุ่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านจานบัว กรรมการ
5 นางสาวเนตรชนก สังเกตกิจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการและเลขานุการ
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก ประธาน
2 นางโสภา พวงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนเขียว รองประธาน
3 นางสาวจินตนา หยิบยก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
4 นางสาวอังคณา แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการและเลขานุการ
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก ประธาน
2 นางสาวอังคณา แบบอย่าง ครูโรงเรียนบ้านระหาร รองประธาน
3 นางโสภา พวงสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการ
4 นางสาวจินตนา หยิบยก ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการ
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางปรมาภรณ์ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว ประธาน
2 นางสาวลำใย กั้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม รองประธาน
3 นางวิณิตกุล สุเมธิวิทย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
4 นางสาววโรชา เฉลิมวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
5 นางสาวอมรประภา ประเสริฐชาติ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการและเลขานุการ
10
0404
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เวทีลานบัณฑิต
8 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางปิยะพร ทำบูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน ประธาน
2 นางสาวลำใย กั้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านนาไพรงาม รองประธาน
3 นางสาววโรชา เฉลิมวงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
4 นางวิณิตกุล สุเมธิวิทย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กรรมการ
5 นางสาวอมรประภา ประเสริฐชาติ ครูธุรการโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0794
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/4(เก็บตัว) ป.5/5 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ ครูโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นางสาวภัทรภร พานแก้ว ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) รองประธาน
3 นางสาวนภาจรี ธรรมวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านตระกวน กรรมการ
4 นางสาวภาวิณี รักษาผล ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
5 นางสาววาสนา ธงชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการและเลขานุการ
2
0795
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/7 (เก็บตัว) ป.5/6 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอินทวา นันทะสาร ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ประธาน
2 นางกฤษณา ประดิษฐแท่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ รองประธาน
3 นางสาวณัฏฐพร สุวรรณธาดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
4 นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) กรรมการ
5 นางสาวนงนุช ไพฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการและเลขานุการ
3
0796
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 (เก็บตัว) ป.6/7 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสงกรานต์ สารเฉวตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ประธาน
2 นายระฟ้า มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง รองประธาน
3 นางสาวนริศรา อ่อนหวาน ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นางหัทญาณี สารบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
5 นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีรักษา ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
4
0800
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/3 (เก็บตัว) ป.4/4 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคมกฤช ภาษาพรม ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย ประธาน
2 นางพันทิพย์ แป้นชุมแสง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ รองประธาน
3 นางปิยะนัส บำรุง ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นางสาววรณัน บุญสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว กรรมการ
5 นางสาวณภาภัช นิยม ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
5
0801
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/2(เก็บตัว) ป.4/1 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาริณี คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ ประธาน
2 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง รองประธาน
3 นางกนกวรรณ สีสันต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางสาวจิรสุดา พลชาลี ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
5 นางศิริลักษณ์ วงศ์วัฒนา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง กรรมการ
6
0810
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 และ ป.6/3
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนิติภูมิ บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ประธาน
2 นางสาวณัฐณิชา เคารพ ครูโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) รองประธาน
3 นางสาวปัญญดา ดวงสา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
4 นางสาวสุภิชญา จันทะมั่น ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
5 นางจิตราวดี หมื่นสุข ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
7
0811
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 และ ป.6/5
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพีรัช วันทา ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น ประธาน
2 นางพรทิพา สุทนต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล รองประธาน
3 นางสาววลัยพร เกษอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
5 นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ ครูโรงเรียนบ้านตายู กรรมการและเลขานุการ
8
0812
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/7
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวมยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประธาน
2 นายสมัย ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ รองประธาน
3 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
4 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง กรรมการ
5 นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
9
0813
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 1 ห้อง ป.4/5 (เก็บตัว) ป.4/6 (แข่งขัน)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) ประธาน
2 นางสาวศศิธร ประดิษฐ์นอก ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา รองประธาน
3 นายพิชญาพงษ์ พันธ์จันทร์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
4 นางสาวสุภาวดี สิงห์คูณ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
5 นายสนิท จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
10
0814
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
11
0815
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ประธาน
2 นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง รองประธาน
3 นายกัมปนาท สุขสงวน ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นายไสว วงศ์บา ครูโรงเรียนบ้านตายู กรรมการ
5 นายพิทักษ์ ทางทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
6 นายสมจิตต์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล กรรมการ
7 ว่าที่ร้อยตรีทวีชัย ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
8 นายบุญฤทธิ์ คำศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
9 นายประยูร กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
10 นายสมศักดิ์ วงศ์บุดดี ครูโรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว กรรมการ
11 นายสัมฤทธิ์ คำภา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
12 นางวัชรา ท้าวด่อน ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
13 นางณัฐรินี ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธาน
2 นายสีวรา บึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อนเส้า สพป.ศก.1 รองประธาน
3 นายสุรศักดิ์ วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน รองประธาน
4 นายไพมณี สุระเสน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการ
5 นายบรรจง ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
6 นายพยุงศักดิ์ มีปัญญา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
7 นายประยงค์ คำดี ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
8 นายเฉลิมพล รักษาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
9 นายจักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน กรรมการ
10 นายโกวิทย์ มีศรี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการ
11 นายคมกฤช เกษศิริโยธิน ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
12 นายอภิชาติ ชินวงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
13 นางเกวนันท์ วรงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม้) กรรมการ
14 นางสาวนภสร ท่วงที ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง ประธาน
2 ว่าที่ร้อยโทสมเชื้อ ยอดสิงห์ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนบ้านตาแท่น รองประธาน
3 นายนิวัฒน์ รูปใหญ่ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นางวลัยพร สีหาบุญ ครูโรงเรียนบ้านโคกตาล สพป.ศก.3 กรรมการ
5 นางสาวรัชนี ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
6 นายสุริยา แก้ววงศา ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป.ศก.3 กรรมการ
7 นายประสาท สีหาบุญมาก ครูโรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป.ศก.3 กรรมการ
8 นายสาเกียรติ แก้วปักษา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา กรรมการ
4
0070
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รองประธาน
3 นายวิชัย สุทาศรี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางวรรณภา ทางามทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
5 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการและเลขานุการ
5
0071
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นางสาววรรณรา พงษ์สิน ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นางจินตนา นุริตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
4 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นายสมาน มูลศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
6 นางนิตยาพร พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
6
0102
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/1-3/4
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางกิตการุณ แก้วคำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ประธาน
2 นายกิตติศักดิ์ คำภูเมือง ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ ประธาน
3 นางสาวรวมกิจ ตาทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นางธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางโกสุม รีเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
7
0103
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 2 ห้อง ป.3/5-3/7
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง ประธาน
2 นายวิชัย สาสาย ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นางสาวนฤมล นิรังกูล ครูธุรการโรงเรียนบ้านกันจาน กรรมการ
4 นางสาวเตือนใจ ศรีระเริญ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
5 นางธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านปุน กรรมการและเลขานุการ
8
0708
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงศุภวัฒน์ (อาคาร ป.3)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายนำพล กิ่งมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา ประธาน
2 นางเกษตะนา ศรีวรบุญ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นางทิพวัลย์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองสังข์ กรรมการ
4 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นางสาวสุกัลยา แสนสภา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการและเลขานุการ
9
0709
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงศุภวัฒน์ (อาคาร ป.3)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา ประธาน
2 นางสุรีย์รัตน์ ส่วงเมา ครูโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
3 นายจิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสุปราณี พิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ กรรมการ
5 นางปารียา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
10
0776
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)
8 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นายวารินทร์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด รองประธาน
3 นายสมาน มูลศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางสาวมนัสนันท์ โชติการ ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย กรรมการ
5 นางสุนีย์ กมลมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0002
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประมวล สืบวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล ประธาน
2 นายอรรถพล สืบบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นางสาวมาลัย พวงพิลา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางเพ็ญสิริ นนทะศรี ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
2
0005
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย ประธาน
2 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเนตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ กรรมการ
4 นางสาวอัญธิตาพร วะรงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
5 นางสาวสังวาลย์ นามแดง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสำโรง กรรมการ
3
0011
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางสาวพิมพ์พิศา ยอดสิงห์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางสาววิไล อัมพรศรี ครูโรงเรียนบ้านสังเม็ก กรรมการ
4 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการและเลขานุการ
4
0016
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายอรรถพล น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนบ้านตูม ประธาน
2 นายคงชัย ประจันตะเสน ครูโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ กรรมการ
3 นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
4 นางสาววนิดา เกษี ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
5 นางสาวสังวาลย์ นามแดง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนสำโรง กรรมการและเลขานุการ
5
0017
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายปราโมช ไพรบึง ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นายอภิชาติ ชินวงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตาเครือ กรรมการ
3 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นายไพรัช อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นางสาวกฤติยา คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
6
0020
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจด ประธาน
2 นางสาวมาลัย พวงพิลา ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายอรรถพล สืบบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นางสาววาสนา บุญพา ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางสาวศิริพร โกมลวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
7
0021
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 1
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสิทธินันท์ วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ประธาน
2 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายสถาบัน แวววงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นางสาวรัชฎาภรณ์ มีฤทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองผือ กรรมการ
5 นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
8
0024
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
7 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธาน
2 นายนิรุตต์ แสวงนาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า รองประธาน
3 นางสาวณัฐธิดา สุทธิสัย ครูโรงเรียนบ้านสลับ กรรมการ
4 นายรันต์ วิถี ครูโรงเรียนบ้านกันทรอม กรรมการ
5 นางสาวเพ็ญสิริิิ นนทะศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
9
0025
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายศุภณัฏฐ์ ผลดี ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) ประธาน
2 นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว รองประธาน
3 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
4 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางสาวณัฐพร สุรบุตร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการและเลขานุการ
10
0028
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
7 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด ประธาน
2 นายวิชาญ พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเม็ก รองประธาน
3 นายไพรัช อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
4 นายอัฐวัฒน์ โคสารคุณ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) กรรมการ
5 นางนิภาพร ส่งเสริม ครูโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
11
0029
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้องคอม 2
7 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุรีรัตน์ อุ่นจิตร ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน ประธาน
2 นายสุริยัน อินทรโสม ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ รองประธาน
3 นายปัญญา ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง ป.5/7
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาววิรัญรัฎญฌา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ ประธาน
2 นายภูรี สว่างวงษ์ ครูโรงเรียนสว่างคูณวิทยา กรรมการ
3 นางสาวอำพร เวียงคำ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาววนิดา เกษี ครูโรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : หุ่นยนต์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
3 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย ครูโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ กรรมการ
4 นายไพรัช อุดมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเอก กรรมการ
5 นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 11.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
3 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
4 นางสาวมณีวรรณ ศรวิชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
3
0250
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางสาวกฤติยา คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
4
0251
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
5
0755
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
3 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
4 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
5 นางนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการและเลขานุการ
6
0756
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 11.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายประสิทธิ์ วงพินิจ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการ
3 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ กรรมการ
4 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นางนิโลบล วงษ์เดือน ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
7
0757
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
3 นายธีระเดช คูหา ครูธุรการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการ
4 นายป้อง นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ วอทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
8
0758
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 [ทีม]
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
6 ต.ค 2562 11.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายบัวลอน คำศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเขียว ประธาน
2 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
3 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
4 นายชัยวัฒน์ เงาศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นายสิทธิพงษ์ วอทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : การงานอาชีพ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธนภัทร ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ประธาน
2 นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
3 นางสุทธิรัตน์ หายโศรก ครูโรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ กรรมการ
4 นางยุวดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นายปัญญา เบิกบาน ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงพิพัฒน์ชัย (อาคารดนตรี)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายถวิล แพงยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน ประธาน
2 นายประเวสน์ พนมไสย์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธาน
3 นายสัสดี สีผาลา ครูโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง กรรมการ
4 นายนพพล ศรีบ้านโพน ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
5 นางลัดดา สุขรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงศุภวัฒน์ (อาคาร ป.3)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสวก วิริยะบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินวิทยา ประธาน
2 นางสาวสมบัติทิพย์ คำเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
3 นายวีระชัย บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายสมเดช แสงอรุณ ครูโรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา กรรมการ
5 นายบัญชา ปรากฎมาก ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) กรรมการและเลขานุการ
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ใต้อาคาร 100 ปี
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไพฑูรย์ พละไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจองกอ ประธาน
2 นายใหม่ สาสังข์​ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
3 นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการ
4 นางสาวอลิสา สกุลพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 สิบเอกเกียรติศักดิ์ พลนำ ครูโรงเรียนอรจันทร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางพิสมัย ศรีโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหมื่น ประธาน
2 นางนิฤมล วรรณคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ กรรมการ
3 นางบังอร ไชยช่วย ครูโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี กรรมการ
4 นางประยอม คำหงษา ครูโรงเรียนบ้านคำสะอาด กรรมการ
5 นางฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ ครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการและเลขานุการ
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหลังอาคารดำรงคงมั่น (อาคาร ป.1)
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจันจิรา ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจาน ประธาน
2 นางสาวจารุดา พรหมมานนท์ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นายไพจิตร สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นางอุบลรัตน์ กาญจนเสน ครูโรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) กรรมการ
5 นางรวิภา ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
7
0018
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โดมหน้าห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายพิชัย จุลวรรณโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ประธาน
2 นางลักขณา ยศอาลัย ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว รองประธาน
3 นายใหม่​ สาสังข์​ ครูโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น กรรมการ
4 นางสาวศิริวรรณ พิญญพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ กรรมการและเลขานุการ
5 นายวสันต์ คำเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
8
0019
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โดมหน้าห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจตุพร นรเนตร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
2 นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กรรมการ
3 นางสาวยุพดี ย่อมมี ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางอภิรมย์ ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
5 นางสาวรวีวรรณ เหล่าเรือน ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการและเลขานุการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้น 1 ห้อง ป.1/1-1/2-1/3
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายคำปัน จำปาเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง ประธาน
2 นางสาวอลิสา สกุลพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายจักรพงษ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
5 นายไพฑูรย์ สายพิน ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงคงมั่น ชั้น 1 ห้อง ป.1/4-1/5
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง ประธาน
2 นายไพฑูรย์ สายพิน ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
3 นายมงคล สุทธิสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุนวิทยา กรรมการ
4 นายอรัณ ทิพมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการ
5 นายฉัตรพันธ์ แก้วเหลา ครูธุรการโรงเรียนบ้านดอนเขียว กรรมการและเลขานุการ
11
0026
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอรัญญา รักพรหม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
3 นางอมร กมล ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางดารุณีย์ เชื้อลี ครูโรงเรียนบ้านท่าคล้อ กรรมการและเลขานุการ
5 นางสนทนา บุญกัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
12
0027
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางอรัญญา รักพรหม ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ประธาน
2 นางศิริลักษณ์ สุขศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองคับคา กรรมการ
3 นางจุฬาภรณ์ สุขศาลา ครูโรงเรียนบ้านศรีแก้ว กรรมการ
4 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร วิเชษฎฐพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อ กรรมการ
5 นางสนทนา บุญกัณหา ครูโรงเรียนบ้านกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
13
0034
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม ประธาน
2 นางอภิรมย์ ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
3 นางประครอง บรรพชาติ ครูโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
4 นางสมลักษณ์ วรรณเวช ครูโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
5 นางประเนียน จุลวรรณโณ ครูโรงเรียนบ้านสดำ กรรมการและเลขานุการ
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ ประธาน
2 นางรัชนีกร ธรรมษา ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
3 นางวิไลลักษณ์ ผ่องราศรี ครูโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน กรรมการ
4 นางสาวประไพภรณ์ ปัญญา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
5 นางอรพิน บัวแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางยุพินทอง จันทร์ถา ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ประธาน
2 นางสาวสิรินทร์รัตน์ นันทรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
3 นางรำไพ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
4 นางอรพิน บัวแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล กรรมการและเลขานุการ
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ด้านหลังอาคารดำรงคงมั่น
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเสกสรรค์ สามศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทิง ประธาน
2 นางอุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ ครูโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ กรรมการ
3 นางวชิราภรณ์ บุญเชิญ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางอุ่นเรือน บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการ
5 นางพันธ์ุมาลี ป้องคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการและเลขานุการ
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ด้านหลังอาคารดำรงคงมั่น
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุง ประธาน
2 นางรำไพ ประวัน ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสำราญ คำพิราช ครูโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) กรรมการ
4 นางรวิภา ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองฮาง กรรมการ
5 นางสำราญ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านสว่าง กรรมการและเลขานุการ
18
0734
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงอาหารสีส้ม
6 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางเพ็็ญศรี ไชยชนะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย ประธาน
2 นางมิ่งมณี กิ่งมณี ครูโรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน กรรมการ
3 นางดวงเพ็ญ รูปสวย ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
4 นางรำไพ กล้าหาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน กรรมการ
5 นางอุ่นเรือน บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านตูม กรรมการและเลขานุการ
หมวดหมู่ : ปฐมวัย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารอนุสรณ์ 99 ปี ห้อง อบ.2/1-2/4
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางละไม ธานี ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ ประธาน
2 นางอรอนงค์ ธรรมบุตร ครูโรงเรียนบ้านขะยูง กรรมการ
3 นางทัชชกร ศุภกุลธนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ กรรมการ
4 นางสาวณิชย์ชนันท์ มะปราง ครูโรงเรียนบ้านซำเบ็ง กรรมการ
5 นางสุทธิ์ธนา ชื่่นตา ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารอนุสรณ์ 99 ปี ห้อง อบ.3/1-3/4
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางจิตตินันท์ มูลสาร ครูโรงเรียนบ้านขนุน ประธาน
2 นางรัญจวน งามวิไล ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
3 นางสาวขมาพร ขจรเพชร ครูโรงเรียนบ้านกันจด กรรมการ
4 นางสาวอรวรรณ โสมณี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) กรรมการ
5 นางกรรนิกา พวงพันธ์ ครูโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ กรรมการ
หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0074
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/4
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายประสพ ขอจงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว ประธาน
2 นางเชาวณี อินวันนา ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
3 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
4 นางสำอาง ศรีทองธรรม ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการและเลขานุการ
2
0075
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/1
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพรรณ เลิศมณเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางอัจฉริยา คุณมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการ
3 นายวิศิษฏ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางสาวอาภัสรียา วงษาเคน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวสุวพัชร บุญทำ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
3
0079
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/4
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพรรณ เลิศมณเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางอัจฉริยา คุณมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการ
3 นายวิศิษฏ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางสาวอาภัสรียา วงษาเคน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวสุวพัชร บุญทำ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
4
0080
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/1
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายสุพรรณ เลิศมนเทียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางอัจฉริยา คุณมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด กรรมการ
3 นายวิศิษฎ์ โตชัย ครูโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว กรรมการ
4 นางสาวอาภัสรียา วงษาเคน ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางสาวสุวพัชร บุญทำ ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
5
0081
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/4
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายทวี พรมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง ประธาน
2 นางสาวสำอาง ศรีทองธรรม ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
3 นางเชาวณี อินวันนา ครูโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ
4 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการและเลขานุการ
6
0084
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/1
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายทวี พรมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง ประธาน
2 นางเสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
3 นางสาวยุพดี พันธ์เพ็ง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางอรทัย คำแสนราช ครูโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ กรรมการ
5 นางพะเยาว์ อินวันนา ครูโรงเรียนบ้านโตนด กรรมการและเลขานุการ
7
0097
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 [ทีม] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเกียรติคุณ สืบหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางสาวตรีวิไล พงษ์ลุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
3 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
4 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
5 นางสาวยุพิน มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการและเลขานุการ
8
0098
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเกียรติคุณ สืบหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางสาวตรีวืไล พงษ์ลุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
4 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
5 นางสาวยุพิน มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการและเลขานุการ
9
0101
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นางสาวตรีวิไล พงษ์ลุน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
3 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางสาวยุพิน มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
5 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
10
0104
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายเกียรติคุณ สืบหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางสาวยุพิน มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางสุภาพร สมเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านขุนหาญ กรรมการ
5 นางสาวตรีวิไล พงษ์ลุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการและเลขานุการ
11
0105
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นางสาวตรีวิไล พงษ์ลุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง กรรมการ
2 นายสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางสาวยุพิน มีผลกิจ ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นายชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
5 นางสุวิมล เผ่าพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบักโทน กรรมการ
12
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/1-ป.5/2
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธานินทร์ กันหาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ประธาน
2 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
3 นางสาวอุบล รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางกรวิกา ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการและเลขานุการ
5 นางสมจิตร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
13
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 [ทีม]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคาร 100ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/3
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายธานินทร์ กันหาบุตร ครูโรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ ประธาน
2 นางหนูเวียง คำเคนบ้ง ครูโรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง กรรมการ
3 นางสาวอุบล รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นางกรวิภา ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
5 นางสมจิตร ครองยุติ ครูโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา กรรมการ
14
0704
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/1
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวีระชัย ดวงมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทา ประธาน
2 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
3 นางรัชนี ลาสา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสำอาง ศรีทองธรรม ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางอรทัย กองสิน ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการและเลขานุการ
15
0705
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 [เดี่ยว]
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/4
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน
1 นายวีระชัย ดวงมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทา ประธาน
2 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง กรรมการ
3 นางรัชนี ลาสา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสำอาง ศรีทองธรรม ครูโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) กรรมการ
5 นางอรทัย กองสิน ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการและเลขานุการ
16
0748
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 [เดี่ยว] - ไม่มีการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ชั้นที่ 1 ห้อง ป.3/1
5 ต.ค 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/โรงเรียน
ตำแหน่งตัดสิน