#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด นายวารินทร์ บุญเชิญ นางนวลจันทร์ เดชพิมลพร 0862634093 nuanchan_dang@hotmail.com
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา นางสุจิตรา จูมสีมา นางสาวปริญญา ภูหมื่น 0934091651 parinyaphoomuen@gmail.com
3 โรงเรียนชนะใช้กิจการ นางอัญชลี เกษมสุข นางราตรี หงษ์จุมพล 0881272979 gratibnoy555@gmail.com
4 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว นางสาวนวพร ขันทอง 0984619548 navaporn16@gmail.com
5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 นายอุดร ประสาร นางสาวประธานพร รักชาติ 0860766254 noii2553@hotmail.com
7 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) นายวชิระ ฉวีวงษ์ นางสุพิชญนันทน์ พละศักดิ์ 0653363541 aranya.palasak@gmail.com
8 โรงเรียนบ้านโนนสูง นางสาวดนตรี บุญลี นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ 0872391221 thunya_jeje@hotmail.co.th
9 โรงเรียนบ้านกระเจา นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม 0819999069 Chichana2507@gmail.com
10 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ นายพิชิต ศิริชนะ นางเพ็ญประภา จันทรา 0885957857 penprap.27072518@gmail.com
11 โรงเรียนบ้านกระทิง นางสุกัญญา จำปาทิพย์ นายรณชัย ทาระ 0963153413 kruball1993@gmail.com
12 โรงเรียนบ้านกระบี่ นางสาวดวงตะวัน ศรีหะบุตร นางนุชรี โพธิ์ดี 0971869660 aor0118@gmail.com
13 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว 0820546877 thanawat.wongkaew2523@gmail.com
14 โรงเรียนบ้านกระเบา นายสุประกิต จันทร์ถา นางสาวอนงค์ภรณ์ สายจันทร์ 0934863624 koi.anongporn@gmail.com
15 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา นายวุฒิพงษ์ ถันทอง นายพัฒนา แสงสุวรรณ 0872525790 patsan2556@gmail.com
16 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
17 โรงเรียนบ้านกระหวัน นายวิเชียร โพธิ์สาชัย นางสุรีรัตน์ อุ่นจิตร 0856823740 smoddang@gmail.com
18 โรงเรียนบ้านกราม นายบัญญัติ​ ประสงค์​ทรัพย์​ นายไกรสร​ อนันต์ 0819241229 maikraisornm@gmail.com
19 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง นายบัญญัติ ลาภบุญ 0610305924 lomsakph@gmail.com
20 โรงเรียนบ้านกันจด นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี นางสาวขมาพร ขจรเพชร 0881316288 taw.taw17@yahoo.co.th
21 โรงเรียนบ้านกันจาน นางจันจิรา ศรีจันทร์ นายธีรภัทร คำสุมาลี 094-3954155 aof612@gmail.com
22 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) นายบุญมี จันทวี นายพัฒนะ อรรคชัย 0870610860 nuchai1199@gmail.com
23 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย นายธวัชชัย บุญน้อย นางนุจรี ปรีเปรม 0817091201 krunud2512@gmail.com
24 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย นายมนูญ เลิศศรี นางสาวช่อตะวัน กลมพันธ์ 0917065997 chtor2528@gmail.com
25 โรงเรียนบ้านกันทรอม นายวิทวัส รัตโน นายผจญ พึ่งปาน 0973362796 pan669@gmail.com
26 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว นายธนภัทร ศรีโสด นางสาวนวลแข ปฏิสัมพิทา 0868648129 t_um_tuy@hotmail.com
27 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย นางรุ่งนภา หลักเพชร นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย 0885941787 siriporn.khanchai2528@gmail.com
28 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง นางกิตการุณ แก้วคำสอน นางสาวรุจิราภรณ์ ดอกบัวหลวง 098-6268209 rujirapornnut@gmail.com
29 โรงเรียนบ้านแก นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ นายประกิจ พันธุ์วิไล 0807994254 pr0aki0t@gmail.com
30 โรงเรียนบ้านขนาด นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ นางทองอินทร์ สาริก 0913484759 thongin.sarik@gmail.com
31 โรงเรียนบ้านขนา นายพิชัย ตุลยเสวี นายประดิษฐ์ มีดี 0810701857 praditmidi@gmail.com
32 โรงเรียนบ้านขนุน นายวิมล มูลสาร นางวงศ์เดือน อ่อนพั้ว 0640355828 wongduanonpua@gmail.com
33 โรงเรียนบ้านขะยูง นายลมัย พวงเพ็ชร นางสาวศรีศิกัญศ์ญา ศรีสวัสดิ์ 0854459561 maprangcute12345@gmail.com
34 โรงเรียนบ้านขุนหาญ นางวัชรา รัตโน นางปิยวดี กองหล้า 0880731711 maam4003@gmail.com
35 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) นายเฉลิม มงคลแก่นทราย นายปิยวัฒน์ จุลเหลา 0804685079 pondsonic032@gmail.com
36 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง ว่าที่พันตรีรุ่งศิริ สุระถาวร นางนฤมล คำทวี 0902393954 narumon012559@gmail.com
37 โรงเรียนบ้านคำกลาง นายปราโมทย์ โคตพันธ์ นางสาวกิตติยา พันธ์แก่น 0923434505 naruk-231@hotmail.com
38 โรงเรียนบ้านคำสะอาด นายธีรเดช บุญเนตร นางเด่นดวง บุญชาลี 0943780962 denduang2516@gmail.com
39 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) นายสุดใจ พานิช นายนพดล อุตรักษ์ 0981097682 kk.noknoi1234@gmail.com
40 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง นายสมจิต ชาภักดี 0848972992 sjcpd1961@gmail.com
41 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ นายประสิทธิ์ วงพินิจ 0821300541 prasitzaazaa@gmail.com
42 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา นายกฤษฎา. เพิ่มวิไล นายสุชาติ. คู่แก้ว 0611733655 kusuchat@gmail.com
43 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) นายสมปอง ชินตะวัน นายธิติพล เกษรัตน์ 0857761926 thitiphonkasaew@gmail.com
44 โรงเรียนบ้านจองกอ นายไพฑูรย์ พละไกร นางจินดา แก้วธรรม 0984766646 choyogo-yu@hotmail.com
45 โรงเรียนบ้านจะเนียว
46 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก นายปิยะ การะเกษ นางสาวนิจจารีย์ แผ่นจันทร์ 0898427571 rachayut@hotmail.com
47 โรงเรียนบ้านจานบัว นายรัตนสิทธิ์ โสพล นายอนุพงศ์ บุญร่วม 0856132059 anupongdd@gmail.com
48 โรงเรียนบ้านจานเลียว นายสิทธินันท์ วรรณจู นางจิตสุดา เสมอศรี 0811206802 i_jitsuda@hotmail.com
49 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ นายสุทธี อาการ นายทวีเดช สุระชาติ 0896276214 thaveedach17@hotmail.com
50 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ นายจิมจง ทองคำวัน นายวิชัย พุทธวงค์ 0629835477 chainoi664@gmail.com
51 โรงเรียนบ้านชำเขียน ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญา นางสาวบุณยาพร เสาว์จันทร์ 0981307671 b.nnayaporn31@gmail.com
52 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง นายเสมียน ละเลิศ นายทองดี ชื่นตา 0890711852 cjmschool163@gmail.com
53 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) นายนิธิศ ธรรมนิยม นางประไพศรี สุขพอดี 0935695932 arrton5932@gmail.com
54 โรงเรียนบ้านชำม่วง นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน 0872422332 Klinwarn@gmail.com
55 โรงเรียนบ้านซะวาซอ นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ นางอรอุมา สุขเสน 0930705731 aom261231@hotmail.com
56 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก นายชุมพร ขันสิงห์ นางสาวณัฐฐิมา พรหมจันทร์ 0892817229 bansumkhilek@gmail.com
57 โรงเรียนบ้านซำตาโตง นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง นางเบญจลักษณ์ หน่อคำผุย 0848304119 saowaluk8641@gmail.com
58 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง นางนีระภา วิริยะบัณฑิต นางฐิภาภรณ์ ทาระบุตร 0848395328 ratha.1339@gmail.com
59 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ นายธานินทร์ กันหาบุตร นางจันจิรา สมหวัง 087 959 5245 aew87618@hotmail.com
60 โรงเรียนบ้านซำ นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน ปณิตา ปิยะพันธ์ 0885944976 oatmorimori@gmail.com
61 โรงเรียนบ้านดอนข่า นางวิชุดา ชัยชาญ นางสาวปวินันท์ ปานทอง 0847074764 pawinan@gmail.com
62 โรงเรียนบ้านดอนเขียว นายบัวลอน คำศรี นางพัชรี ครองยุติ 0862659317 krubualon@gmail.com
63 โรงเรียนบ้านด่าน นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ นางสาวขนิษฐา พูลเพิ่ม 0880847909 kanittha.poopea@gmail.com
64 โรงเรียนบ้านดาน นายทรงพล โพธิ์ขาว นางสาวจีระพา อุ่นแก้ว 0989971629 Jeerapha.Aun@gmail.com
65 โรงเรียนบ้านดู่ นายอภิศักดิ์ ไสว นางพวงแก้ว พากเพียร 0621985596 banduoschool@gmail.com
66 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) นายสมัย อดทน นายอัฐวัฒน์ โคสารคุณ 0901907833 authawat.21@gmail.com
67 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก นายทองคำ รักษาวงษ์ นางบังอร เพริดพราว 0856389476 terngtang555@gmail.com
68 โรงเรียนบ้านเดื่อ นายทวี สอนคำเสน นางสาวณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์ 0923438008 kook_kai2424@hotmail.com
69 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) นางรัฐอนงค์ อินโหงว นางสาวนุชนาฏ นามฮุง 0892141470 nut-pum@hotmail.com
70 โรงเรียนบ้านโดนอาว นายสมยศ ภูสิงห์ นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ 0846070276 pathai.1120@gmail.com
71 โรงเรียนบ้านตระกวน นายธัชชัย นาจำปา นางธาวินี ประทุมวงค์ 0934130587 addtawine@gmail.com
72 โรงเรียนบ้านตระกาจ นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ นางขวัญใจ อ่างศิลป์ 0931469661 kwanjaiangsin@gmail.com
73 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น นายประมาณ ประสานพันธ์ นางอำไพ บุญชาลี 0872464383 aumpai_s@hotmail.com
74 โรงเรียนบ้านตาเครือ นายธนโชติ ขุนโทนิล นายอภิชาติ ชินวงศ์ 0892325645 gtachincen@hotmail.com
75 โรงเรียนบ้านตาแท่น นายสุเรียน สนทะยา นางสาวอรศรัยญา บุญลา 0881307969 onsaraiya@gmail.com
76 โรงเรียนบ้านตานวน นางสุมาลี แก้วโมกข์ นางสาววรรณา รับรอง 0812528463 wannarub2007@gmail.com
77 โรงเรียนบ้านตาแบน นางขนิษฐา่ แสงหิรัญ นายธนูศักดิ์ แก้วกัณหา 0949454011 sakkaseepo@hotmail.com
78 โรงเรียนบ้านตาปรก นายศิริพงษ์ บุตกร นางณัฐวดี ผิวโชติ 0844761338 nut_ed37@hotmai.com
79 โรงเรียนบ้านตายู นายเสมือน วรเชษฐ นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ 0918299287 sathaphorn6718@gmail.com
80 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข นางสาวสุนทรีย์ ผมคำ 0881359822 namtok-@hotmail.com
81 โรงเรียนบ้านตาเส็ด นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์ นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร 0619642491 promviharn4@gmail.com
82 โรงเรียนบ้านตาหมื่น นางพิศมัย ศรีโสด นางเรไร รังใส 0862433198 Irayrai2010@hotmail.com
83 โรงเรียนบ้านตาเอก นายชัยมงคล มีวงศ์ นายไพรัช อุดมพันธ์ 0918311344 ta.ek.fc.school@gmail.com
84 โรงเรียนบ้านตูม นางอุ่นใจ จิดาการเจริญ นางสาวสิรินทร์รัตน์ นันทรักษ์ 0934565144 malai_5555@hotmail.com
85 โรงเรียนบ้านโตนด นายสุรินทร์ คำชัย นางสาวกาญจนา ดวงมาลา 0887774183 Kanjanakatay@gmail.com
86 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ นายอัศวิน เกษสร นางบุญชุม คำทอง 0930635932 kruchoom_2508@hotmail.com
87 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ ดร.สมัย ทองมาก นายสุริยัน อินทรโสม 0872623621 yaservice9807@gmail.com
88 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
89 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง นายจินดา ศรีรวัฒน์ นางสุณิสา บุญดี 0890021327 sunisa_math@hotmail.com
90 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ นายสิทธิชัย พงษ์สิน นายสมพงษ์ จันทร์สุข 0804762842 Sompongjs@gmail.com
91 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน นายนที อภิสิทธิ์ สาภาพ 0981821240 potter8828@gmail.com
92 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี นางสาวพรรวินท์ จูแจ่ม 0990381969 phornrajang@gmail.com
93 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
94 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน นายไพรัตน์ ทองบ่อ นายณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา 0852095855 tutsha@hotmail.com
95 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง นายอำนาจ น้อยแสง นายคำรณ อสิพงษ์ 0848976698 kamrom2002@hotmail.com
96 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง นายวิชัย วรรณทวี นางสุวลักษณ์ ภูสิงห์ 0934082246 aom.suwaluk@gmail.com
97 โรงเรียนบ้านนาขนวน นายสังคม อินทร์ขาว นางสาชฎาณิศ คำจันทร์ 0844177322 somsook1603@gmail.com
98 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม นายพรชัย บุญพร้อม นางสมเพียร วงษ์ราช 0872616214 banna530161@gmail.com
99 โรงเรียนบ้านนารังกา นางอุไรวรรณ คำชัย นางศลิษา บุญเพ็ง 0973418017 Salisa200719@gmail.com
100 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ นายวิเชียร วงษ์ราช นางสุธิดา โสดาโคตร 0857804255 koop.kibkib@gmail.com
101 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น นายไพลักษ์ ธานี นางพัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย 0981698229 th10095458@hotmail.com
102 โรงเรียนบ้านโนนแก นายวัชระ จันทร์แสง นายชาญณรงค์ มีฤทธิ์ 0629102263 papinarm55@gmail.com
103 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ นายบุญเพียร พุทธวงค์ 0853059245 p9400p@gmail.com
104 โรงเรียนบ้านโนนคูณ ว่าที่ ร.ต.คมกฤษณ์ วรงค์ นางสาวโชติรส กะริโส 0821407969 chotiros2533@gmail.com
105 โรงเรียนบ้านโนนงาม นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ นางสาวศิรินทรา พรมาเนตร 0621653126 mengnoy2557@gmail.com
106 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ นายวสันต์ สืบมา 0822108260 suebma201011@hotmail.com
107 โรงเรียนบ้านโนนจิก นางมัชฉา ทุมมา นางสาวสุกันญา ไผ่จิตร 0821298689 pipeink1979@gmail.com
108 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ นายเนติวัฒน์ บำรุง นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด 0875436307 panuwat1707@gmail.com
109 โรงเรียนบ้านโนนเปือย
110 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
111 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ นายเศรษฐศิษฏ์ ศรีโพนทอง นางละไม ธานี 098-1027199 ting.ling@hotmail.com
112 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน นายถวิล แพงยา นางสาวรุจิรา ใหญ่ล้ำ 0948926597 jenki-ew@hotmail.com
113 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายสาริศ ขำศรีบุศ นางสาวสุติมา สงครามชัย 0994416326 S.sutima30@gmail.com
114 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด นายสุทธิชัย พานิช นางสาวธิดารัตน์ สัญญา 0862488806 Thida.sanya@gmail.com
115 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายชุติ เจริญศรีเมือง นายวีระชัย บุญนำ 0934818678 vchai.b@gmail.com
116 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง นายเลิศวรรธณ์ จรรย์ทะสิงห์ ปาริษา สมบัติ 0844788314 Appyap22@gmail.com
117 โรงเรียนบ้านโนนสูง นายทวี พรมดวงศรี นางสาวพจนี พิมพ์ชัย 0973357125 potjaneepimchai@gmail.com
118 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด นายสมรักษ์ พรมมาสุข นายฉัตรชัย ลีเลิศ 0957067956 nonsankum@gmail.com
119 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นายสมศักดิ์ สุขศาลา นางสาวสุกัญญา บุตรวงค์ 0833854961 poon151233@gmail.com
120 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง นายไพสงค์ แซ่เตีย นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ 0897204916 samachanid@gmail.com
121 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ นางเสาวคนธ์ คำแดง 0897214026 saowakon.tik@gmail.com
122 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน นายเสถียร พรหมโลก นางสาวปนัดดา พรมมาสุข 0956126090 sofe_ed_jes@hotmail.com
123 โรงเรียนบ้านบักดอง นายอะเด็น สมัครพงศ์ นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ 0885838916, 0935727707 salathai03@hotmail.com
124 โรงเรียนบ้านบึงมะลู นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน 092-6240463 puifainymphice@gmail.com
125 โรงเรียนบ้านปะทาย นายสมศักดิ์ ประสาร นางจารุวรรรณ์ เลิศศรี 0656965359 jubjang1215@gmail.com
126 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา นายมงคล สุทธิสน นางสาวเขมิกา ใจเย็น 0857665122 punwittayaschool@gmail.com
127 โรงเรียนบ้านปุน นายประเวช สัตยากุล นายวิศรุต สุทธสนธิ์ 0645238391 witsarutsuttason@gmail.com
128 โรงเรียนบ้านผือ นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ นางสาวคนึงนิจ บัวศรียอด 0804651782 kanomwan.knn@gmail.com
129 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน นายเพชร วงพรมมา นางสาวสุกฤตา แก้วพิทักษ์ 0943923458 nookoy.auy@gmail.com
130 โรงเรียนบ้านพยอม นายบุญคง เนตรภักดี นายคมสันต์ สีทะ 0857746678 phayomschool3@gmail.com
131 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ นายสุระพิด เถาว์คำ นางไพรินทร์ หวังดี 0810628301 au_pirin@hotmail.com
132 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) นายเกียรติคุณ สืบหล้า นางกมล ชูกลิ่น 0899189182 worakanya.swu@gmail.com
133 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา นายคงกะพัน ชัยพร นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ 083-9318391 udomsaksriyan@gmail.com
134 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) นายทวีคูณ​ จวงการ นางสาวจารุดา​ พรหมมานนท์ 0823582611 julie_zung@hotmail.com
135 โรงเรียนบ้านเพ็ก นายสรวิศิษฏ์ ทางาม นายถาวร ครองยุติ 0862652056 krutar14@gmail.com
136 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล นายปรีชา ทองอินทร์ นางสาวสุนันทา พรมเกษ 0934089098 sunantha869@gmail.com
137 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ นายพิชัย จุลวรรณโณ นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว 0897220673 uth7275@gmail.com
138 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ 0954516199 sinee585@gmail.com
139 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข นางสาววชิตา แรงโสม 0802516140 Wachita099@hotmail.com
140 โรงเรียนบ้านภูทอง นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ นางสาวกาญจนา นบนอบ 0942751784 onlinebykan@gmail.com
141 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล นายอภินันท์ ฝอยทอง นายนพรัตน์ กินรา 0832508941 kinnaranopparat@gmail.com
142 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์11) นายบัวพัน ขันตี นางสาวอำไพ เคารพ 0872502654 5353LD@gmail.com
143 โรงเรียนบ้านม่วงแยก นางจิตรา กุมพันธ์ นายณัฐพร ขันสิงห์ 0935738966 toycomer@gmail.com
144 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน นายชาญ สมสะอาด นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ 0850231045 banrongtasoonschool@gmail.com
145 โรงเรียนบ้านระโยง นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ นางกัลป์ธีร์ พละศรี 0956134276 jiabthee@gmail.com
146 โรงเรียนบ้านระหาร
147 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ นายพล สำลี นายสาทิศ ศิริวงษ์ 0924239742 satissiriwong@gmail.com
148 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง นายปัญญา ผะเดิม 0823755266 panyar16@gmail.com
149 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย นายธีระเดช คูหา 0942708059 aum.teeradet@gmail.com
150 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย นายโผน ธรรมทวี นางบุญตา ดวนสันเทียะ 0815649377 123bunta@gmail.com
151 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว นายประสพ ขอจงสุข นางสาวศรินญา คำภาปัตน์ 085-0241213 somwarn9@hotmail.com
152 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ นายเสกสรรค์ สามสี นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ 0918323405 krupong25@gmail.com
153 โรงเรียนบ้านศิลาทอง นางบุษบา แสงศิริ นายเสมอ สีน้อย 0862565093 silatong2015@gmail.com
154 โรงเรียนบ้านศิวาลัย นายวัฒนา จันทะวงษ์ นายสุรชาติ พิมพ์มาศ 0958020147 surachat2532@gmail.com
155 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม นายธวัชชัย กิ่งมะณี นางพรพรรณ์ คุณภาที 0844736628 kungcoonpatee2930@gmail.com
156 โรงเรียนบ้านสดำ นายไกรสร อุ่นแก้ว นางอัญชลี เหมือนมาตย์ 0817606953 an_jan5@hotmail.com
157 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก นายภานุวัฒน์ บุญแซม นางสาวประกายทิพย์ อนันเทภา 0955303856 beebee150235@gmail.com
158 โรงเรียนบ้านสลับ นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง นางสาวจริยาภรณ์ โทศก 0639014772 j_priprasert@hotmail.com
159 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย นายเสถียร จำเริญ นางสาวศิริญานันท์ วันทวี 0862502714 siriyanan.yeen@gmail.com
160 โรงเรียนบ้านสว่าง นายประพัฒน์ รักพรหม นางสาววโรชา เฉลิมวงศ์ 0878734338 warocha-14@hotmail.com
161 โรงเรียนบ้านสะพุง นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด นายพงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ 0956155026 pongsitutumpen2505@gmail.com
162 โรงเรียนบ้านสังเม็ก นายทวี ฝอยทอง นางสาววิไล อัมพรศรี 0853357236 takwilai57@gmail.com
163 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง นายคำปัน จำปาเรือง นางสาวสุนันทา วงษ์ษา 0955508894 nantha_math@hotmail.com
164 โรงเรียนบ้านสามเส้า นายโกศรี พันธ์ยงค์ นางสุบิน ชื่นชาย 0857655079 dream.su52@gmail.com
165 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ นายชวน แก้วกัณหา นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ 0878743878 kanjanasriwong1@gmail.com
166 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
167 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย นายสำนวน แตะต้อง นางสาวกิตติยา หันแถลง 0902430171 pathai.1120@gmail.com
168 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว นายอุทัย สร้อยสนธ์ นายวุฒิชัย เผ่าภูรี 0985741292 Wuttichai2205@gmail.com
169 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง นางอำไพ นิลเกิดเย็น 0988260189 amawasi207@gmail.com
170 โรงเรียนบ้านหนองเก่า นางวีรัชยานันท์ แก่นแก้ว นางสาวดาวิณี อิงไทย 0800349623 palmy.zheza@gmail.com
171 โรงเรียนบ้านหนองขนาน นางสาวมาริษา พานจันทร์ นางสาวอุทัยรัตน์ ปรือปรัก 0844292894 Uthairat.2006@hotmail.com
172 โรงเรียนบ้านหนองคับคา นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา นายตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง 0833776340 aumbey_bang@hotmail.com
173 โรงเรียนบ้านหนองคู นายสัญญา ศรีสุข นางสาวกิจกานต์ สมรัตน์ 0869299912 kitjakan4@gmail.com
174 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ นางอุรา กรมพะไมย 087-8744211 ura83@windowslive.com
175 โรงเรียนบ้านหนองจิก นายทินกร มณีกุล นางสาวนันท์นภัส สุพงค์ 0880755206 nannapasja4655@gmail.com
176 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ นายวีรชาติ แสงกล้า นางนุชนาถ พิมอักษร 0866341318 nootchanart1726@gmail.com
177 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร นางสาวปภัสรา คมใส 0810719005 noonpuing@gmail.com
178 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ นายตรีเพชร สุนสาย นางสาวศศิธร สลับเชื้อ 0850232631 sasitornstr111@gmail.com
179 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส นายชรลอน โชติรัตน์ นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล 0813211273 leng990@gmail.com
180 โรงเรียนบ้านหนองทา นายวีระชัย ดวงมาลา นางสาวเสาวลักษณ์ ดุจการณ์ 0634915059 Reantong9988@gmail.com
181 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน นางสาวปิยะพร ทำบุญ นายพิชชากร ป้องคำ 0830835240 eib_pitchakorn@hotmail.com
182 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน นายสุนทร ทองสวัสดิ์ นางสุวิมล เผ่าพันธ์ 0850946108 weenoipan@gmail.com
183 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง นางชุตินันท์ นางวงค์ 0933219704 c.nang@hotmail.com
184 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี 0630201649 sangarun_sk@hotmail.com
185 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ นายวรุตม์ มั่นจิตร นางสาวสมคิด น้ำจันทร์ 0892826165 kiddty55@gmail.com
186 โรงเรียนบ้านหนองบัว
187 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง นายชัยศักดิ์ นาดี นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว 0900408561 prawaka666@gmail.com
188 โรงเรียนบ้านหนองผือ นางสาริณี คำศรี นางสาริณี คำศรี 0830180031 sarinee.khamsri@gmail.com
189 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา นางนิลยา นาไชยธง นางรัตติยา วรวิเศษ 0934183645 nookrattiya16@gmail.com
190 โรงเรียนบ้านหนองยาว นางปรมาภรณ์ ทองสุ นางสาวบังอร ศรีผ่องใส 0810025635 sripongsai28@hotmail.com
191 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล นายประมวล สืบวงศ์ นายกรกฎ ณ อุบล 0870574330 imyuri80@gmail.com
192 โรงเรียนบ้านหนองรุง นางสาวทีฆรภัค ดวงสา นางสาวทิวาพร เผ่าภูรี 0985740294 thiwa.phorn.1110@gmail.com
193 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ นางสุพี ไชยสิทธิ์ 0917844430 supee_daw@hotmail.com
194 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด นายชาญ ชมชื่น นายธนวัฒน์ ชยณัฐฐปนนท์ 0874473833 chorjarern99@gmail.com
195 โรงเรียนบ้านหนองหว้า นางสุจิตรา ภูมิภาค นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ 0644457576 prawit1972@gmail.com
196 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง นางวนิดา คำดี นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน 0860686634 naruttigorn@hotmail.com
197 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) นายองอาจ สีพล นางลำดวน ไชยโยธา 0879618356 lumduanchaiyotha@gmail.com
198 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย นายผดุง ชาติดร นางสาวภนัชนันท์ พันธ์วัตร์ 0812586916 sas19012539@gmail.com
199 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นายสนิท จำปาทิพย์ นางสาวสุวพัชร บุญทำ 0962529767 ningsuwaphat@gmail.com
200 โรงเรียนบ้านหนองฮาง นายจิตกร ป้องกัน นางสาวปวีณา คำศรี 0610728822 prampong5556@gmail.com
201 โรงเรียนบ้านหินวิทยา นายเสวก วิริยะบัณฑิต นางสาวณัฏฐ์ณภัทร สีหะนาจ 0917802744 nadnaphat0209@gmail.com
202 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา นายนำพล กิ่งมะณี นายยงยุทธ นนทา 0956162463 nontha041029@gmail.com
203 โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง นางสาวธนพร พิลัย 0944044523 namtan_sped@hotmail.com
204 โรงเรียนบ้านอาราง นายชัยนัตร ไชยสาร นางลำไพร หล้าศรี 0621952307 lamprailasri4@gmail.com
205 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) นายนิยม ศิริชนะ นายยรรยง บูชาพันธ์ 0828686646 cqbm4s@gmail.com
206 โรงเรียนมหาราช 2 นายสุชาติ สารเฉวตร์ นางสาวนนท์ทิชา ลี้ธนะรุ่ง 0886050709 mymint_klw@hotmail.com
207 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ นางสาวสุดาพร บัวจูม นายคงชัย ประจันตะเสน 0623396747 khongchaija@gmail.com
208 โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม พระครูปภาตรัตนากร นางกนิษฐา ครองเมือง 0654905951 Kanittha124biology@gmail.com
209 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
210 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา นายประยุทธ์ สว่างวงษ์ นางกษิรา สุขโรจนภูวดล 0946535628 kroothip2531@gmail.com
211 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
212 โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี นางอุมาพร แสงสว่าง 0981523590 umaporn.33150@gmail.com
213 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ นายจำเริญ แก้วมณี นายอรรถสิทธิ์ อำนวย 0895712952 attasit.amnuay@gmail.com
214 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) นายธนกร แก้วธรรม นางสาวกิตติมา สารีบุตร 045-679-227 ksareebutr2521@gmail.com
215 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ นายทองหล่อ สิงห์คง นางสาวิตรี รังกระโทก 09002942089 tan_2517@windowslive.com
216 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร นางทิยานรรท์ คนรู้ นางสาวจินตนา แก้วแดง 0956099675 doraemon123439@hotmail.com
217 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ นางสาวบุญร่วม วิชาชัย นางประยงค์ สายะสมิต 0868700437 noy0868700437@gmail.com
218 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ นางนิภาพร ส่งเสริม 095-6090289 krunipaporn07@gmail.com
219 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา นายวีระชัย สว่างวงษ์ สิบเอกเกียรติศักดิ์ พลนำ 0808965551 top0828671572@gmail.com

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม